OŚWIADCZENIE WSPÓLNE
PRZYJĘTE NA VI SPOTKANIU STOWARZYSZENIA SENATÓW EUROPY

VI Spotkanie Stowarzyszenia Senatów Europy w Warszawie na temat:

Rola wyższych izb parlamentów narodowych w Unii Europejskiej i w procesie integracji europejskiej.

Obecni na spotkaniu szefowie delegacji izb wyższych parlamentów Europy z zadowoleniem powitali fakt poszerzenia Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. o dziesięć kolejnych krajów i wyrazili przekonanie, że proces ten umocni zarówno zakorzenione w historii Europy wartości demokratyczne, jak i tendencje integracyjne w skali całego kontynentu.

Szefowie delegacji stwierdzili, co następuje:

 

Obecni na spotkaniu szefowie delegacji izb wyższych parlamentów Europy zadeklarowali wolę dalszej współpracy na rzecz wypracowania zasad działania wyższych izb parlamentów narodowych w Unii Europejskiej i w procesie integracji europejskiej, adekwatnych do wyzwań globalizującego się świata XXI wieku.

Na zakończenie spotkania warszawskiego potwierdzili oni kolejność krajów, które gościć mają następne spotkania Stowarzyszenia, a mianowicie Republiki Federalnej Niemiec oraz Szwajcarii. VII spotkanie odbędzie się w Berlinie, w dniach 8 - 10 września 2005 r. Miejscem kolejnego spotkania w 2006 r. będzie Berno.

Aneks
do Oświadczenia Wspólnego
przyjętego na
VI Spotkaniu Stowarzyszenia Senatów Europy

Zasady regulujące działalność Stowarzyszenia Senatów Europejskich zmienia się w sposób następujący:

Artykuł 1 (Skład), paragraf 1 przyjmuje następujące brzmienie:

"1. Członkami Stowarzyszenia Senatów Europejskich są:

Rada Federalna Republiki Federalnej Niemiec

Rada Federalna Republiki Austrii

Senat Królestwa Belgii

Izba Ludu Zgromadzenia Parlamentarnego Bośni i Hercegowiny

Senat Hiszpanii

Senat Republiki Francuskiej

Senat Parlamentu Republiki Włoskiej

Pierwsza Izba Stanów Generalnych Królestwa Holandii

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Senat Parlamentu Rumunii

Rada Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej

Rada Narodowa Republiki Słowenii

Rada Kantonów Zgromadzenia Federalnego Konfederacji Szwajcarskiej

Senat Parlamentu Republiki Czeskiej

Izba Lordów Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.".