Zagadnienia zaproponowane do uwzględnienia w wystąpieniach podczas konferencji:

uczestnicy z państw członkowskich Unii Europejskiej i Rumunii:

  1. Uprawnienia izby (konstytucyjne, ustawowe, regulaminowe) w sprawach Unii Europejskiej. Podstawy prawne powołania komisji ds. UE i jej kompetencje.
  2. Podział kompetencji w sprawach UE między izbą wyższą i niższą. Przesłanki zróżnicowania kompetencji izb.
  3. Relacje między izbą wyższą i rządem w sprawach UE. Czy izba pełni funkcje nadzoru i kontroli w stosunku do rządu jako legislatora unijnego? Czy ma wpływ na obsadzanie przez rząd stanowisk w instytucjach UE? W jaki sposób izba uczestniczy w procesie wprowadzania regulacji prawnych Unii Europejskiej do prawa krajowego?
  4. W jakim stopniu izba uczestniczy we współpracy międzyparlamentarnej w Unii Europejskiej?
  5. Jak oceniane są obowiązujące rozwiązania dotyczące udziału izby w sprawach UE? Czy planowane są zmiany tych rozwiązań?

 

uczestnicy z państw spoza Unii Europejskiej (Rosja, Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina):

  1. Czy w izbie odbywały się debaty plenarne na temat integracji europejskiej? Jakie problemy związane z integracją europejską są najczęściej podnoszone?
  2. Czy istnieje zróżnicowanie kompetencji w sprawach zagranicznych i integracji europejskiej między izbą wyższą i niższą?
  3. Relacje między izbą wyższą a rządem w sprawach zagranicznych i integracji europejskiej. Czy izba jest informowana o tych sprawach i czy posiada w tej mierze w stosunku do rządu funkcje kreacyjno-kontrolne?
  4. W jakim stopniu izba uczestniczy w europejskiej współpracy międzyparlamentarnej?
  5. Jak oceniane są obowiązujące obecnie rozwiązania zapewniające udział izby w sprawach zagranicznych i integracji europejskiej? Czy planowane są zmiany tych rozwiązań?

 

Czechy

Francja

Hiszpania

Słowenia