Statut Stowarzyszenia Senatów Europy

Zasady regulujące działalność Stowarzyszenia Senatów Europy

Preambuła:

Niżej podpisani przewodniczący Senatów Europy, na spotkaniu w Paryżu w dniu 8 listopada 2000 r.

uzgodnili co następuje:

Artykuł 1 (Skład)

1. Członkami Stowarzyszenia Senatów Europy są:

2. Rada Stanu Wielkiego Księstwa Luksemburga uczestniczy w działalności Stowarzyszenia w roli obserwatora.

3. Stowarzyszenie Senatów Europy decyduje w drodze konsensu o przyjęciu kolejnego senatu europejskiego, ubiegającego się o pełne członkostwo lub o status obserwatora.

Artykuł 2 (Cele)

Celem Stowarzyszenia Senatów Europy jest rozwijanie współpracy między członkami, wspieranie idei dwuizbowości w ramach demokracji parlamentarnej oraz wzmacnianie europejskiej świadomości i tożsamości.

Artykuł 3 (Działalność)

Stowarzyszenie Senatów Europy

Artykuł 4

W działalności Stowarzyszenia szanuje się autonomię i konstytucyjną pozycję każdego zgromadzenia parlamentarnego oraz każdego przewodniczącego izby.

Artykuł 5 (Obrady)

W trakcie obrad Stowarzyszenie podejmuje ustalenia w drodze konsensu.

Artykuł 6 (Spotkania Stowarzyszenia)

 1. Coroczne spotkanie przewodniczących izb odbywa się na zaproszenie i pod przewodnictwem przewodniczącego izby pełniącego rolę gospodarza.
 2. Na zakończenie każdego spotkania przewodnictwo Stowarzyszenia przechodzi w ręce przewodniczącego, który zaprasza na następne zwykłe spotkanie, za organizację którego jest odpowiedzialny. Pomaga mu przewodniczący izby, który pełnił rolę gospodarza poprzedniego spotkania, oraz przewodniczący izby, który będzie pełnił tę rolę od następnego spotkania; razem tworzą oni Komitet Stowarzyszenia.
 3. Funkcję sekretariatu Stowarzyszenia sprawują, z zapewnieniem jednakowych warunków, biura lub osoby wyznaczone do tego celu przez kolejnych przewodniczących izb, pełniących rolę gospodarza.
 4. Na zakończenie każdego spotkania ustala się miejsca dwóch następnych zwykłych spotkań.
 5. Spotkanie nadzwyczajne można zwołać na wniosek przewodniczącego izby, podpisany przez dwie trzecie pozostałych przewodniczących. Spotkanie takie odbywa się w siedzibie zgromadzenia przewodniczącego, który zgłosił wniosek.

Artykuł 7 (Program)

 1. Na każdym spotkaniu ustalany jest program następnego spotkania. Program ten ustala się na podstawie projektu przygotowanego przez przewodniczącego izby, który będzie pełnić rolę gospodarza.
 2. Termin i projekt programu spotkania nadzwyczajnego podaje się do wiadomości przewodniczących nie później niż miesiąc przed spotkaniem.
 3. Raporty i dokumenty robocze dostarcza się nie później niż dwa tygodnie przed datą spotkania.

Artykuł 8 (Protokoły)

1. Na zakończenie każdego spotkania przewodniczący izby, który pełni rolę gospodarza, sporządza protokół i podaje go do wiadomości wszystkim członkom Stowarzyszenia.

2. Przewodniczący i każdy członek Stowarzyszenia mają prawo podać do wiadomości publicznej opinie i poglądy wyrażone podczas spotkania, ale fakt ten do niczego nie zobowiązuje Stowarzyszenia jako całości.

Artykuł 9 (Języki)

 1. Dokumenty na piśmie dostarczane przez przewodniczącego spotkania są dostępne w językach francuskim i angielskim oraz, jeżeli to możliwe, w języku przewodniczącego pełniącego rolę gospodarza.
 2. Wszystkie wystąpienia członków Stowarzyszenia są dostępne w językach francuskim i/lub angielskim.
 3. W trakcie każdego spotkania przewodniczących izb zapewnia się tłumaczenie symultaniczne w języku francuskim i angielskim oraz, jeżeli to możliwe, w językach pozostałych członków Stowarzyszenia.

Artykuł 10 (Zmiany w statucie)

Propozycje zmian w niniejszym statucie są przedkładane na piśmie przez jednego lub kilku przewodniczących wszystkim członkom Stowarzyszenia nie później niż na trzy tygodnie przed spotkaniem, na którym mają być rozpatrzone. Propozycje te umieszcza się w programie spotkania i przewodniczący izby, który prowadzi spotkanie, przedstawia je w sprawozdaniu.