Druk nr 81

18 marca 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Longin PASTUSIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przekazać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 16. posiedzeniu w dniu 15 marca 2002 r. ustawę o zmianie ustawy o drogach publicznych.

Z poważaniem

(-) Marek Borowski


USTAWA

z dnia 15 marca 2002 r.

o zmianie ustawy o drogach publicznych

Art. 1.

W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958 oraz z 2001 r. Nr 125, poz. 1371) w załączniku do ustawy w lp. 5 w pkt 3 lit. a) w kolumnie trzeciej oraz w lp. 5 w pkt 4 lit. a) w kolumnie trzeciej wyraz "1200" zastępuje się wyrazem "120".

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Marek BOROWSKI