Druk nr 82 A

21 marca 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI OBRONY NARODOWEJ
I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

(wraz z wnioskami mniejszości komisji)

o uchwalonej przez Sejm w dniu 15 marca 2002 r.

ustawie o stanie klęski żywiołowej

Marszałek Senatu dnia 18 marca 2002 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 20 marca 2002 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego

(-) Józef Dziemdziela


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o stanie klęski żywiołowej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 marca 2002 r. ustawy o stanie klęski żywiołowej, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 9 w ust. 4 wyrazy "wchodzącego w skład powiatu" zastępuje się wyrazami "nie będącego miastem na prawach powiatu";

2)

w art. 10 w ust. 2 wyrazy "wchodzących w skład powiatu" zastępuje się wyrazami "nie będących miastami na prawach powiatu";

3)

w art. 22 w ust. 3 po wyrazach "danej osoby" dodaje się wyrazy "lub podmiotu";

4)

w art. 29 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu:

"Art. 31a. Wójt lub burmistrz opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.";";

5)

w art. 29:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) po art. 31a dodaje się art. 31b w brzmieniu:

"Art. 31b. 1. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, wójt lub burmistrz może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.

2. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wójt lub burmistrz działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.";",

b) skreśla się pkt 4;

6)

w art. 33:

a) skreśla się pkt 3,

b) w pkt 4:

- w zdaniu wstępnym po wyrazach "ust. 1a" dodaje się wyrazy "i 1b",

- dotychczasowy ust. 1a oznacza się jako ust. 1b i dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Starosta opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.".


WNIOSKI MNIEJSZOŚCI

1) w art. 12 w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) opracowywanie i aktualizowanie planu ratowniczego na wypadek katastrof naturalnych i awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej.";

2) w art. 19 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"W czasie trwania klęski żywiołowej podmioty te obowiązane są do wykonywania zadań wyznaczonych przez kierującego działaniami.".