Druk nr 82 B

3 kwietnia 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

o uchwalonej przez Sejm w dniu 15 marca 2002 r.

ustawie o stanie klęski żywiołowej

Marszałek Senatu dnia 18 marca 2002 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2002 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

(-) Zbyszko Piwoński


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o stanie klęski żywiołowej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 marca 2002 r. ustawy o stanie klęski żywiołowej, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 8 w pkt 1 skreśla się wyrazy "lub miasta";

2)

w art. 8 w pkt 4 wyrazy "i ich usuwanie" zastępuje się wyrazami "lub ich usuwanie" oraz wyraz "ogłoszono" zastępuje się wyrazem "wprowadzono";

3)

w art. 9 w ust. 4 wyrazy "wchodzącego w skład powiatu" zastępuje się wyrazami "nie będącego miastem na prawach powiatu";

4)

w art. 10 w ust. 2 wyrazy "wchodzących w skład powiatu" zastępuje się wyrazami "nie będących miastami na prawach powiatu";

5)

w art. 22 w ust. 3 po wyrazach "danej osoby" dodaje się wyrazy "lub podmiotu".