Druk nr 82 Z

10 kwietnia 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

oraz

KOMISJI OBRONY NARODOWEJ I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2002 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 10 kwietnia 2002 r. nad ustawą o stanie klęski żywiołowej, przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15.

Ponadto komisje informują, że:

- na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu senator Józef Dziemdziela wycofał swój wniosek o zmianę brzmienia art. 19 ustawy (pkt 8 zestawienia wniosków).

Przewodniczący Komisji

Przewodniczący Komisji

Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

(-) Wiesław Pietrzak

(-) Zbyszko Piwoński


ZESTAWIENIE POPRAWEK

w sprawie ustawy o stanie klęski żywiołowej

1)

w art. 8 w pkt 1 skreśla się wyrazy "lub miasta";

Poprawka KSTAP poparta przez połączone komisje

2)

w art. 8 w pkt 4 wyrazy "i ich usuwanie" zastępuje się wyrazami "lub ich usuwanie" oraz wyraz "ogłoszono" zastępuje się wyrazem "wprowadzono";

Poprawka KSTAP poparta przez połączone komisje

Uwaga:

Poprawki nr 3 i 4 należy głosować łącznie.

3)

w art. 9 w ust. 4 wyrazy "wchodzącego w skład powiatu" zastępuje się wyrazami "nie będącego miastem na prawach powiatu";

Poprawka KSTAP, KON poparta przez połączone komisje

4)

w art. 10 w ust. 2 wyrazy "wchodzących w skład powiatu" zastępuje się wyrazami "nie będących miastami na prawach powiatu";

Poprawka KSTAP, KON poparta przez połączone komisje

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 5 wyklucza głosowanie poprawki nr 7 .

5)

w art. 12 w ust. 2 dodaje się pkt 2a brzmieniu:

"2a) opracowywanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego,";

Poprawka sen. J. Dziemdzieli poparta przez połączone komisje

6)

w art. 12 w ust. 2 w pkt 4 skreśla się wyrazy "na obszarach działania zespołów";

Poprawka sen. J. Dziemdzieli poparta przez połączone komisje

7)

w art. 12 w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) opracowywanie i aktualizowanie planu ratowniczego na wypadek katastrof naturalnych i awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej.";

Poprawka mniejszości KON

8)

Poprawka wycofana

w art. 19 wyrazy "oraz innymi podmiotami działającymi na obszarze ich właściwości, a na wniosek lub za zgodą tych podmiotów" zastępuje się wyrazami "i innymi podmiotami działającymi na obszarze ich właściwości, oraz";

Poprawka sen. J. Dziemdzieli

9)

w art. 19 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"W czasie trwania klęski żywiołowej podmioty te obowiązane są do wykonywania zadań wyznaczonych przez kierującego działaniami.";

Poprawka mniejszości KON poparta przez połączone komisje

10)

w art. 22 w ust. 3 po wyrazach "danej osoby" dodaje się wyrazy "lub podmiotu";

Poprawka KSTAP, KON poparta przez połączone komisje

Uwaga:

Poprawki nr 11 i 15 należy głosować łącznie.

11)

w art. 29 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu:

"Art. 31a. Wójt lub burmistrz opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.";";

Poprawka KON poparta przez połączone komisje

12)

w art. 29:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) po art. 31a dodaje się art. 31b w brzmieniu:

"Art. 31b. 1. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, wójt lub burmistrz może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.

2. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wójt lub burmistrz działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.";",

b) skreśla się pkt 4;

Poprawka KON poparta przez połączone komisje

13)

w art. 30 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w art. 14:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wojewoda i starosta wykonują swoje zadania przy pomocy odpowiednio wojewódzkiego i powiatowego zespołu reagowania kryzysowego, działających na podstawie przepisów o stanie klęski żywiołowej.",

b) skreśla się ust. 6 - 9;";

Poprawka sen. J. Dziemdzieli poparta przez połączone komisje

14)

w art. 33 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w art. 12 pkt 9d otrzymuje brzmieniu:

"9d) dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,";";

Poprawka sen. J. Dziemdzieli poparta przez połączone komisje

15)

w art. 33:

a) skreśla się pkt 3,

b) w pkt 4:

- w zdaniu wstępnym po wyrazach "ust. 1a" dodaje się wyrazy "i 1b",

- dotychczasowy ust. 1a oznacza się jako ust. 1b i dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Starosta opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.".

Poprawka KON poparta przez połączone komisje