Druk nr 85 Z

10 kwietnia 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

oraz

KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2002 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 10 kwietnia 2002 r. nad ustawą o zmianie ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt II.

Przewodniczący Komisji

Przewodnicząca Komisji

Polityki Społecznej i Zdrowia

Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej

(-) Marek Balicki

(-) Genowefa Grabowska


 

 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy zmianie ustawy
o samorządzie pielęgniarek i położnych

 

 

I.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wniosek KSZIE

II.

Wniosek o przyjęcie poprawki do ustawy:

 

-

w art. 1 w pkt 1 w lit. b), w ust. 3 wyrazy "przy Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych oraz okręgowych izbach pielęgniarek i położnych mogą być tworzone" zastępuje się wyrazami "Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz okręgowe izby pielęgniarek i położnych mogą tworzyć w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia".

Poprawka KPSZ poparta przez połączone komisje