Druk nr 91 A

15 maja 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

STANOWISKO

KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU

w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji

Marszałek Senatu dnia 4 kwietnia 2002 r. skierował do Komisji sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji.

Po rozpatrzeniu sprawozdania na posiedzeniach w dniach 23 kwietnia i 14 maja 2002 r. Komisja Kultury i Środków Przekazu wnosi o przyjęcie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności, a informację o podstawowych problemach radiofonii i telewizji uznaje za wystarczającą.

W załączeniu przekazujemy projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Przewodniczący Komisji

Kultury i Środków Przekazu

(-) Ryszard Sławiński


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie przyjęcia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) uchwala się co następuje:

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności (kwiecień 2001 r. - marzec 2002 r.).

Art. 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Art. 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.