Druk nr 98 X

6 czerwca 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

DODATKOWE SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWSTWA I PRAWORZĄDNOŚCI

oraz

KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA

(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)

o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska
i ustawy - Prawo wodne (druk nr 98 S)

Senat na 18. posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2002 r. - po przeprowadzonym drugim czytaniu - zgodnie z art. 81 ust. 3 Regulaminu Senatu skierował projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska i ustawy - Prawo wodne do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Ochrony Środowiska.

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2002 r. - po rozpatrzeniu przedstawionego projektu ustawy oraz wniosków zgłoszonych w toku dyskusji podczas drugiego czytania - poparły wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 i wnoszą o ich przyjęcie przez Senat wraz z jednolitym projektem ustawy oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawartych w druku nr 98 S.

Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Włodzimierz Łęcki dokonał zmiany treści swoich wniosków:

Przewodnicząca Komisji

Przewodniczący Komisji

Ustawodawstwa i Praworządności

Ochrony Środowiska

(-) Teresa Liszcz

(-) Adam Graczyński


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do projektu ustawy
o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska
i ustawy - Prawo wodne

 
 

Uwaga:

Poprawki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 10 należy głosować łącznie.

 

1)

w art.1 przed pkt 1 dodaje się pkt ... w brzmieniu:

"...) w art. 3 w pkt 38 lit. f) otrzymuje brzmienie:

"f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, jeżeli przyrost ilości substancji, pochodzących z chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, w wodzie odprowadzanej z tych obiektów jest większy niż wartości określone w warunkach wprowadzania ścieków do wód,";";

Poprawka sen. W. Łęckiego poparta przez połączone komisje

2)

w art. 1 w pkt 1 dodaje się lit. c) w brzmieniu:

"c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wysokość opłaty za wprowadzanie ścieków zależy od:

1) wielkości, rodzaju i sposobu zagospodarowania terenu, z którego te ścieki są odprowadzane, w odniesieniu do ścieków, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. c),

2) rodzaju substancji zawartych w ściekach i ich ilości albo od wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, wyprodukowanych w obiektach chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, w odniesieniu do ścieków, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. f.";";

Poprawka sen. W. Łęckiego poparta przez połączone komisje

3)

w art.1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a-1c w brzmieniu:

"1a) w art. 285:

a) w ust. 2 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "z zastrzeżeniem ust. 2a.",

b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Podmiot ponoszący opłatę zryczałtowaną za odprowadzane ścieki pochodzące z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych wnosi ją w terminie 2 miesięcy po zakończeniu okresu, o którym mowa w art. 287 ust. 1 pkt 5.";

1b) w art. 286 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Podmiot korzystający ze środowiska, odprowadzający ścieki pochodzące z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, przekazuje informacje do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu, o którym mowa w art. 287 ust. 1 pkt 5";";

1c) w art. 287 w ust. 1:

a) po wyrazie "kwartał," dodaje się wyrazy "z zastrzeżeniem ust. 1a,",

b) kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) informacje o wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate oraz innych organizmów wodnych i powierzchni użytkowej stawów, za okres od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca następnego roku.";

Poprawka sen. W. Łęckiego poparta przez połączone komisje

4)

w art. 1 w pkt 2 przed lit. a) dodaje się lit. ...) w brzmieniu:

"...) w ust. 1 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) 20 zł za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych w ciągu roku, przy produkcji ponad 1500 kg z jednego ha powierzchni użytkowej stawu.";";

Poprawka sen. W. Łęckiego poparta przez połączone komisje

5)

w art. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w art. 295:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Podstawą ustalenia opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi jest ilość substancji zawartych w ściekach pomniejszona o ilość tych substancji zawartych w pobranej wodzie, której zużycie spowodowało powstanie tych ścieków, o ile podmiot obowiązany do poniesienia opłaty dysponuje danymi w tym zakresie.",

b) dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Opłatę za ścieki, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. f), ponosi się:

1) za substancje wyrażone wskaźnikiem pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu, chemicznego zapotrzebowania tlenu, a także zawiesiny ogólnej, albo

2) w postaci zryczałtowanej za każde 100 kg ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych powyżej 1500 kg produkcji, rozumianej jako przyrost masy tych ryb lub tych organizmów wodnych w jednym cyklu hodowlanym, z 1 ha powierzchni użytkowej stawu.";";

Poprawka sen. W. Łęckiego poparta przez połączone komisje

6)

w art.1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) w art. 296 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

"4) do wód lub do ziemi wód wykorzystanych na potrzeby chowu i hodowli ryb łososiowatych, pod warunkiem, że ilość i rodzaj substancji w nich zawartych nie przekroczy wartości określonych w warunkach wprowadzania ścieków do wód,

5) do wód lub do ziemi wód wykorzystanych na potrzeby chowu i hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, o ile produkcja, rozumiana jako przyrost masy tych ryb lub tych organizmów w ciągu roku nie przekracza 1500 kg z jednego ha powierzchni użytkowej stawu.";";

Poprawka sen. W. Łęckiego poparta przez połączone komisje

7)

w art. 1 skreśla się pkt 9;

Poprawka sen. W. Łęckiego poparta przez połączone komisje

8)

art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9 w pkt 14 lit. f) otrzymuje brzmienie:

"f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, jeżeli przyrost ilości substancji, pochodzących z chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, w wodzie odprowadzanej z tych obiektów jest większy niż wartości określone w warunkach wprowadzania ścieków do wód,";

2) w art. 43 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych określi dla przedsięwzięć, o których mowa w ust. 3, w szczególności:

1) ogólny plan rzeczowo-finansowy,

2) termin rozpoczęcia i zakończenia,

3) harmonogram realizacji.".";

Poprawka sen. W. Łęckiego poparta przez połączone komisje

9)

w art. 3 po wyrazach "energetyki wodnej" dodaje się wyrazy "i zwróciły taką samą ilość wody, nie gorszej jakości,";

Poprawka sen. W. Łęckiego poparta przez połączone komisje

10)

po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:

"Art. 3a. Opłaty za wprowadzanie ścieków, należne od podmiotów, które dokonywały wprowadzenia ścieków, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. f), do wód od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, ulegają umorzeniu z mocy prawa.".

Poprawka sen. W. Łęckiego poparta przez połączone komisje