Druk nr 110 A

21 maja 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej

o uchwalonej przez Sejm w dniu 8 maja 2002 r.

ustawie o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Marszałek Senatu dnia 9 maja 2002 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 21 maja 2002 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji

Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej

(-) Genowefa Grabowska


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o materiałach wybuchowych

przeznaczonych do użytku cywilnego

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 maja 2002 r. ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

w art. 2 w ust. 3 wyrazy "armie państw obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" zastępuje się wyrazami "siły zbrojne państw obcych przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na mocy porozumień międzynarodowych";

w art. 11 w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Pozwolenia udziela się przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli";

3)

w art. 12 w ust. 1 oraz w art. 14 w ust. 2 w pkt 7 po wyrazach "w art. 11" dodaje się wyrazy "ust. 1 pkt 1 lit. f) oraz";

4)

w art. 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Opłatę za badanie ponosi osoba badana. Za badania pracowników, przeprowadzane w trakcie zatrudnienia, opłatę ponosi pracodawca.";

5)

w art. 14 w ust. 1 w pkt 1 oraz w art. 15 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach "jego siedzibę" dodaje się wyrazy "lub miejsce zamieszkania";

6)

w art. 14 w ust. 2 w pkt 3 wyrazy "czynności prawnej" zastępuje się wyrazami "czynności prawnych";

7)

w art. 14 w ust. 2 w pkt 8 wyrazy "pkt 3 i 4" zastępuje się wyrazami "pkt 1 i 4";

8)

w art. 18 w ust. 1 w pkt 7 wyrazy "pkt 3" zastępuje się wyrazami "pkt 4";

9)

w art. 28:

a) w pkt 3 wyrazy "określenie rodzaju i ilości" zastępuje się wyrazami "rodzaj i ilość",

w pkt 6 wyrazy "określenie środka transportu i trasy" zastępuje się wyrazami "środek transportu i trasę";

10)

w art. 29 w ust. 2 wyrazy "w art. 15 ust. 1" zastępuje się wyrazami "w art. 9 ust. 1".