Druk nr 110 Z

6 czerwca 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

oraz

KOMISJI OBRONY NARODOWEJ I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2002 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 6 czerwca 2002 r. nad ustawą o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23 i 24.

Ponadto komisje informują, że:

- na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu następujący wnioskodawcy dokonali zmiany treści swoich wniosków:

- Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej - wniosku o zmianę brzmienia art. 2 ust. 3 ustawy (pkt 2 zestawienia wniosków),

- senator Genowefa Ferenc - wniosku o zmianę brzmienia art. 7 ustawy (pkt 5 zestawienia wniosków),

- na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu senator Grzegorz Niski wycofał swoje wnioski:
o zmianę brzmienia art. 3 pkt 12 ustawy
(pkt 3 zestawienia wniosków),
- o zmianę brzmienia art. 20 ust. 7 ustawy (pkt 21 zestawienia wniosków).

Zastępca Przewodniczącej Komisji

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej

Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego

(-) Zbigniew Kulak

(-) Józef Dziemdziela


ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o materiałach wybuchowych

przeznaczonych do użytku cywilnego

1)

w art. 2 w ust. 3 wyrazy "Urząd Ochrony Państwa" zastępuje się wyrazami "Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencję Wywiadu";

Poprawka KONBP poparta przez połączone komisje

2)

w art. 2 w ust. 3 wyraz "armie" zastępuje się wyrazami "siły zbrojne";

Poprawka KSZIE poparta przez połączone komisje

3)

Poprawka wycofana

w art. 3 w pkt 12 wyrazy "w obrębie jednego przedsiębiorcy" zastępuje się wyrazami "w obrębie jednego oddziału przedsiębiorcy";

Poprawka sen. G. Niski

4)

w art. 5 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Zasady używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.";

Poprawka sen. J. Suchańskiego

5)

w art. 7 wyrazy "odrębne przepisy" zastępuje się wyrazami "przepisy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym";

Poprawka sen. G. Ferenc poparta przez połączone komisje

6)

w art. 9 w ust. 2 po wyrazie "kolejnictwie" stawia się przecinek oraz dodaje wyraz "sporcie";

Poprawka sen. G. Ferenc

Uwaga:

Poprawki nr 7 i 19 należy głosować łącznie.

7)

w art. 9 skreśla się ust. 3;

Poprawka sen. G. Niski

8)

w art. 11 w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Pozwolenia udziela się przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli";

Poprawka KONBP, KSZIE poparta przez połączone komisje

9)

w art. 12 w ust. 1 oraz w art. 14 w ust. 2 w pkt 7 po wyrazach "w art. 11" dodaje się wyrazy "ust. 1 pkt 1 lit. f) oraz";

Poprawka KONBP, KSZIE poparta przez połączone komisje

10)

w art. 12 w ust. 3 wyrazy "Szefa Urzędu Ochrony Państwa" zastępuje się wyrazami "Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego";

Poprawka KONBP poparta przez połączone komisje

11)

w art. 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Opłatę za badanie ponosi osoba badana. Za badania pracowników, przeprowadzane w trakcie zatrudnienia, opłatę ponosi pracodawca.";

Poprawka KONBP, KSZIE poparta przez połączone komisje

12)

w art. 14 w ust. 1 w pkt 1 oraz w art. 15 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach "jego siedzibę" dodaje się wyrazy "lub miejsce zamieszkania";

Poprawka KONBP, KSZIE poparta przez połączone komisje

13)

w art. 14 w ust. 2 w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy "w szczególności";

Poprawka KONBP poparta przez połączone komisje

14)

w art. 14 w ust. 2 w pkt 3 wyrazy "czynności prawnej" zastępuje się wyrazami "czynności prawnych";

Poprawka KONBP, KSZIE poparta przez połączone komisje

15)

w art. 14 w ust. 2 w pkt 8 wyrazy "pkt 3 i 4" zastępuje się wyrazami "pkt 1 i 4";

Poprawka KONBP, KSZIE poparta przez połączone komisje

16)

w art. 16 wyraz "lub" zastępuje się wyrazem "oraz";

Poprawka KONBP poparta przez połączone komisje

17)

w art. 16 dwukrotnie użyte wyrazy "komendanta powiatowego (miejskiego) Policji" zastępuje się wyrazami "komendanta wojewódzkiego Policji";

Poprawka KONBP poparta przez połączone komisje

18)

w art. 18 w ust. 1 w pkt 6 oraz w ust. 2 po wyrazie "nabytych" dodaje się wyraz ", zużytych";

Poprawka KONBP poparta przez połączone komisje

19)

w art. 18 w ust. 1 w pkt 6 oraz w ust. 2 wyrazy ", przemieszczanych i zbytych" zastępuje się wyrazami "i przemieszczanych";

Poprawka sen. G. Niski

20)

w art. 18 w ust. 1 w pkt 7 wyrazy "pkt 3" zastępuje się wyrazami "pkt 4";

Poprawka KONBP, KSZIE poparta przez połączone komisje

21)

Poprawka wycofana

w art. 20 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Przepisów art. 19 ust. 2 nie stosuje się do osób, które posiadają kwalifikacje do pracy z użyciem materiałów wybuchowych uzyskane na podstawie przepisów ustawy - Prawo geologiczne i górnicze lub na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42).";

Poprawka sen. G. Niski

22)

w art. 23 w ust. 2 po wyrazach "w odrębnych przepisach," dodaje się wyrazy "oraz zasad transportu podlegającego obowiązkowej ochronie na podstawie przepisów o ochronie osób i mienia.";

Poprawka sen. G. Niski poparta przez połączone komisje

23)

w art. 28:

a) w pkt 3 wyrazy "określenie rodzaju i ilości" zastępuje się wyrazami "rodzaj i ilość",

b) w pkt 6 wyrazy "określenie środka transportu i trasy" zastępuje się wyrazami "środek transportu i trasę";

Poprawka KONBP, KSZIE poparta przez połączone komisje

24)

w art. 29 w ust. 2 wyrazy "w art. 15 ust. 1" zastępuje się wyrazami "w art. 9 ust. 1";

Poprawka KONBP, KSZIE poparta przez połączone komisje

25)

w art. 68 dodaje się pkt 1a w brzmieniu;

"1a) w art. 11 w pkt 7 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem oraz dodaje pkt 8 w brzmieniu:

"8) używania broni sygnałowej do celów wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz w trakcie imprez sportowych.";".

Poprawka sen. W. Pietrzaka