Druk nr 111

10 maja 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Longin PASTUSIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przekazać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 21. posiedzeniu w dniu 9 maja 2002 r. ustawę o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej.

Z poważaniem

(-) wz. Janusz Wojciechowski

Wicemarszałek Sejmu


USTAWA

z dnia 9 maja 2002 r.

o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej

Art. 1.

W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 163:

a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Do umowy tej stosuje się odpowiednio przepisy art. 76 oraz art. 78 i 79.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Uprawniony z licencji może udzielić sublicencji na używanie znaku towarowego w zakresie udzielonego mu upoważnienia.";

2) w art. 296:

a) w ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Przepis stosuje się odpowiednio do sublicencji.",

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może wystąpić z roszczeniami, o których mowa w ust. 1, przeciwko licencjobiorcy lub sublicencjobiorcy w razie naruszenia tych postanowień umowy sublicencyjnej, o których mowa w ust. 4, a także w przypadku gdy umowa ta zawarta została z naruszeniem przepisu art. 163 ust. 2.".

 

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

/ -/ wz. Janusz Wojciechowski

Wicemarszałek Sejmu