Druk nr 112 A

23 maja 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

o uchwalonej przez Sejm w dniu 10 maja 2002 r.

ustawie o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów subsydiowanych

Marszałek Senatu dnia 14 maja 2002 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 23 maja 2002 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Gospodarki i Finansów Publicznych

(-) Jerzy Markowski


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o ochronie przed przywozem na polski obszar celny

towarów subsydiowanych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 maja 2002 r. ustawy o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów subsydiowanych, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 68 w ust. 2 wyrazy "decyzję o zwrocie cła" zastępuje się wyrazami "decyzję o zasadności zwrotu cła";

2)

w art. 76 w pkt 1, w ust. 1 skreśla się wyrazy "tymczasowe i ostateczne";

3)

w art. 76 w pkt 5:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu:",

b) art. 25a oznacza się jako art. 22a;

4)

w art. 76 w pkt 6 w lit. b) skreśla się wyrazy ", po przeprowadzeniu zgodnie z przepisami niniejszej ustawy postępowania weryfikacyjnego lub przeglądowego,";

5)

w art. 77 w pkt 6, w art. 40 w ust. 1 wyrazy "art. 70 ust. 4" zastępuje się wyrazami "art. 70 ust. 3";

6)

w art. 77:

a) w pkt 9:

- w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 3-6" zastępuje się wyrazami "ust. 3 i 4",

- skreśla się ust. 5 i 6,

b) dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

"9a) w art. 44 w ust. 1 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "jeżeli wymaga tego interes publiczny lub jeżeli uzna, że nie może zapewnić kontroli przestrzegania zobowiązania.";".