Druk nr 112 Z

6 czerwca 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2002 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 6 czerwca 2002 r. nad ustawą o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów subsydiowanych, przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22.

Ponadto Komisja informuje, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Bogusław Mąsior dokonał zmiany treści swojego wniosku o zmianę brzmienia art. 75 ustawy (pkt 12 zestawienia wniosków).

Przewodniczący Komisji

Gospodarki i Finansów Publicznych

(-) Jerzy Markowski


ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów subsydiowanych

Uwaga: Poprawki nr 1-6, 8, 9, 11-13 i 17 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 14.

1)

w art. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do postępowania antysubsydyjnego, z wyjątkiem postępowania dotyczącego złożenia i zwrotu zabezpieczenia oraz zwrotu cła wyrównawczego, nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.";

Poprawka sen.
B. Mąsiora
poparta przez komisję

2)

art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2. 1. Postanowienia i rozporządzenia wprowadzające tymczasowe i ostateczne cła wyrównawcze określone w ustawie, z wyjątkiem postanowień, o których mowa w art. 25 ust. 3 i art. 45 ust. 2, przed ich wydaniem są opiniowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Postanowienia określone w ustawie, z wyjątkiem postanowień, o których mowa w art. 19 ust. 1, art. 25 ust. 3, art. 36 ust. 1, art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1, są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

3. Postanowienia ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz rozporządzenia wprowadzające tymczasowe i ostateczne cła wyrównawcze, wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki doręcza niezwłocznie ogłoszone rozporządzenia wprowadzające tymczasowe i ostateczne cła wyrównawcze organom kraju pochodzenia lub kraju eksportu, natomiast postanowienia doręcza stronom uczestniczącym w postępowaniu, których one dotyczą.

5. W przypadku gdy liczba stron uczestniczących w postępowaniu jest większa niż 50, minister właściwy do spraw gospodarki nie doręcza postanowień stronom postępowania antysubsydyjnego, a obwieszcza je w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

6. Postanowienia określone w ustawie, z wyjątkiem postanowienia o dokonaniu ostatecznych ustaleń, nie podlegają zaskarżeniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego.";

Poprawka sen.
B. Mąsiora
poparta przez komisję

3)

w art. 19 skreśla się ust. 4;

Poprawka sen.
B. Mąsiora
poparta przez komisję

4)

w art. 27:

a) w ust. 3 skreśla się zdanie drugie,

b) skreśla się ust. 5;

Poprawka sen.
B. Mąsiora
poparta przez komisję

5)

w art. 30:

a) w ust. 3 skreśla się zdanie drugie,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje stronie skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego w przypadku jego niezgodności z ustawą. Przepisu art. 34 ust. 3 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368, z 1995 r. Nr 104, poz. 515, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 106, poz. 679, Nr 114, poz. 739 i Nr 144, poz. 971, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 1999r. Nr 75, poz. 853, z 2000r. Nr 2, poz. 5, Nr 48, poz. 552, Nr 60, poz. 704 i Nr 91, poz. 1008 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 508 i 509, Nr 98, poz. 1070 i Nr 101, poz. 1113) nie stosuje się. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego postanowienia.";

Poprawka sen.
B. Mąsiora
poparta przez komisję

6)

w art. 40 skreśla się ust. 3;

 

Poprawka sen.
B. Mąsiora
poparta przez komisję

Uwaga: Poprawki nr 7 i 20 należy głosować łącznie.

7)

w art. 47 w ust. 1:

a) w zdaniu wstępnym po wyrazie "gospodarki" dodaje się wyraz "niezwłocznie",

b) w pkt 3 po wyrazie "krajowemu" dodaje się wyrazy "lub szkoda jest nieznaczna";

Poprawka sen.
B. Mąsiora
poparta przez komisję

8)

w art. 47 w ust. 1, w art. 62 w ust. 7 oraz w art. 67 w ust. 3 wyraz "decyzji" zastępuje się wyrazem "postanowienia";

Poprawka sen.
B.
 Mąsiora
poparta przez komisję

9)

w art. 48 wyraz "decyzję" zastępuje się wyrazem "postanowienie";

Poprawka sen.
B. Mąsiora
poparta przez komisję

10)

w art. 68 w ust. 2 wyrazy "decyzję o zwrocie cła" zastępuje się wyrazami "decyzję o zasadności zwrotu cła";

Poprawka
KGFP
poparta przez komisję

11)

w dziale III skreśla się rozdział 11;

Poprawka sen.
B. Mąsiora
poparta przez komisję

12)

w art. 75:

a) przed pkt 1 dodaje się pkt ... w brzmieniu:

"...) w art. 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Do postępowania ochronnego, z wyjątkiem postępowania dotyczącego złożenia i zwrotu zabezpieczenia, nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.",

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2. 1. Postanowienia i rozporządzenia wprowadzające tymczasowe i ostateczne środki ochronne określone w ustawie przed ich wydaniem są opiniowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Postanowienia określone w ustawie, z wyjątkiem postanowienia, o którym mowa w art. 12 ust. 1, są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

3. Postanowienia ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz rozporządzenia wprowadzające tymczasowe i ostateczne środki ochronne wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki doręcza niezwłocznie ogłoszone rozporządzenia wprowadzające tymczasowe i ostateczne środki ochronne organom kraju eksportu.

5. Postanowienia określone w ustawie, z wyjątkiem postanowienia stwierdzającego fakt nadmiernego przywozu towaru objętego postępowaniem, nie podlegają zaskarżeniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego.";",

c) dodaje się pkt 1a-1c w brzmieniu:

"1a) w art. 11 skreśla się ust. 8;

1b) w art. 12 skreśla się ust. 2;

1c) w art. 14 skreśla się ust. 5;",

d) dodaje się pkt 4a i 4b w brzmieniu:

"4a) w art. 25 wyraz "decyzję" zastępuje się wyrazem "postanowienie";

4b) w art. 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje stronie skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego w przypadku jego niezgodności z ustawą. Przepisu art. 34 ust. 3 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368, z 1995 r. Nr 104, poz. 515, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 106, poz. 679, Nr 114, poz. 739 i Nr 144, poz. 971, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 1999r. Nr 75, poz. 853, z 2000r. Nr 2, poz. 5, Nr 48, poz. 552, Nr 60, poz. 704 i Nr 91, poz. 1008 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 508 i 509, Nr 98, poz. 1070 i Nr 101, poz. 1113) nie stosuje się. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego postanowienia.";",

e) dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) skreśla się rozdział 5;";

Poprawka sen.
B. Mąsiora
poparta przez komisję

13)

w art. 76:

a) przed pkt 1 dodaje się pkt ... w brzmieniu:

"...) w art. 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Do postępowania ochronnego nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.",

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2. 1. Postanowienia i rozporządzenia wprowadzające środki ochronne określone w ustawie przed ich wydaniem są opiniowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Postanowienia określone w ustawie, z wyjątkiem postanowienia, o którym mowa w art. 9 ust. 1, są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

3. Postanowienia ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz rozporządzenia wprowadzające środki ochronne wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki doręcza niezwłocznie ogłoszone rozporządzenia wprowadzające środki ochronne organom kraju eksportu.

5. Postanowienia określone w ustawie nie podlegają zaskarżeniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego.";",

c) dodaje się pkt 1a-1c w brzmieniu:

"1a) w art. 8 skreśla się ust. 8;

1b) w art. 9 skreśla się ust. 2;

1c) w art. 11 skreśla się ust. 5;",

d) dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) w art. 21 wyraz "decyzję" zastępuje się wyrazem "postanowienie";",

e) dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) skreśla się rozdział 5;";

Poprawka sen.
. Mąsiora
poparta przez komisję

14)

w art. 76 w pkt 1, w ust. 1 skreśla się wyrazy "tymczasowe i ostateczne";

Poprawka
KGFP

15)

w art. 76 w pkt 5:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu:",

b) art. 25a oznacza się jako art. 22a;

Poprawka
KGFP
poparta przez komisję

16)

w art. 76 w pkt 6 w lit. b) skreśla się wyrazy ", po przeprowadzeniu zgodnie z przepisami niniejszej ustawy postępowania weryfikacyjnego lub przeglądowego,";

Poprawka
KGFP
po
parta przez komisję

17)

w art. 77:

a) przed pkt 1 dodaje się pkt ... w brzmieniu:

"...) w art. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do postępowania antydumpingowego, z wyjątkiem postępowania dotyczącego złożenia i zwrotu zabezpieczenia oraz zwrotu cła antydumpingowego, nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.",

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2. 1. Postanowienia i rozporządzenia wprowadzające tymczasowe i ostateczne cła antydumpingowe określone w ustawie, z wyjątkiem postanowienia, o którym mowa w art. 30 ust. 3, i postanowienia o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania, przed ich wydaniem są opiniowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Postanowienia określone w ustawie, z wyjątkiem postanowień, o których mowa w art. 25 ust. 1, art. 30 ust. 3, art. 42 ust. 1, art. 44 ust. 1 i art. 46 ust. 1, są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

3. Postanowienia ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz rozporządzenia wprowadzające tymczasowe i ostateczne cła antydumpingowe wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki doręcza niezwłocznie ogłoszone rozporządzenia organom kraju eksportu, natomiast postanowienia doręcza stronom uczestniczącym w postępowaniu, których one dotyczą.

5. W przypadku gdy liczba stron uczestniczących w postępowaniu jest większa niż 50, minister właściwy do spraw gospodarki nie doręcza postanowień stronom postępowania, a obwieszcza je w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

6. Postanowienia określone w ustawie, z wyjątkiem postanowienia o dokonaniu ostatecznych ustaleń, nie podlegają zaskarżeniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego.";",

c) w pkt 2 po wyrazach "art. 24" dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. b) i dodaje się lit. a) w brzmieniu:

"a) skreśla się ust. 9,",

d) dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) w art. 25 skreśla się ust. 2;",

e) dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) w art. 32 skreśla się ust. 6;",

f) dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) w art. 36 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje stronie skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego w przypadku jego niezgodności z ustawą. Przepisu art. 34 ust. 3 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368, z 1995 r. Nr 104, poz. 515, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 106, poz. 679, Nr 114, poz. 739 i Nr 144, poz. 971, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 1999r. Nr 75, poz. 853, z 2000r. Nr 2, poz. 5, Nr 48, poz. 552, Nr 60, poz. 704 i Nr 91, poz. 1008 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 508 i 509, Nr 98, poz. 1070 i Nr 101, poz. 1113) nie stosuje się. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego postanowienia.";";

g) w pkt 10, w art. 46 skreśla się ust. 3,

h) dodaje się pkt 10a i 10b w brzmieniu:

"10a) w art. 50 w zdaniu wstępnym wyraz "decyzji" zastępuje się wyrazem "postanowienia";

10b) w art. 51 wyraz "decyzji" zastępuje się wyrazem "postanowienia";",

  1. w pkt 13 po wyrazach "art. 69" dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. b) i dodaje się lit. a) w brzmieniu:

"a) w ust. 8 wyraz "decyzji" zastępuje się wyrazem "postanowienia",",

j) dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

"15a) skreśla się dział VI;";

Poprawka sen.B. Mąsiora
poparta przez komisję

18)

w art. 77 w pkt 6, w art. 40 w ust. 1 wyrazy "art. 70 ust. 4" zastępuje się wyrazami "art. 70 ust. 3";

 

Poprawka
KGFP
poparta przez komisję

19)

w art. 77:

a) w pkt 9:

- w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 3-6" zastępuje się wyrazami "ust. 3 i 4",

- skreśla się ust. 5 i 6,

b) dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

"9a) w art. 44 w ust. 1 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "jeżeli wymaga tego interes publiczny lub jeżeli uzna, że nie może zapewnić kontroli przestrzegania zobowiązania.";";

Poprawka
KGFP
poparta przez komisję

20)

w art. 77 dodaje się pkt 10c w brzmieniu:

"10c) w art. 50:

a) w zdaniu wstępnym po wyrazie "gospodarki" dodaje się wyraz "niezwłocznie",

b) w pkt 2 na końcu dodaje się wyrazy "lub wyrządzona szkoda jest nieznaczna,";

Poprawka sen.
B. Mąsiora
poparta przez komisję

21)

w art. 77:

a) dodaje się pkt 10d w brzmieniu:

"10d) w tytule działu V skreśla się wyrazy "oraz podatków";",

b) dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

"14a) w art. 75:

a) w ust. 1 wyrazy "i podatki są" zastępuje się wyrazem "jest",

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy "i podatku" a wyraz "ich" zastępuje się wyrazem "jego",

c) w ust. 4 skreśla się wyrazy "i podatków",

d) w ust. 5 wyrazy "organ podatkowy i organ celny, który pobrał cło antydumpingowe, wydaje decyzje o zwrocie podatków i cła" zastępuje się wyrazami "organ celny, który pobrał cło antydumpingowe, wydaje decyzję o zwrocie cła",

e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Kwota cła antydumpingowego podlegającego zwrotowi zaliczana jest z urzędu na zaległe lub bieżące zadłużenie z tytułu innych należności celnych.",

f) w ust. 7 skreśla się wyrazy "i podatki" a wyraz "ich" zastępuje się wyrazem "jego",

g) w ust. 8 skreśla się wyrazy "i podatku";

Poprawka sen.
B. Mąsiora
poparta przez komisję

22)

dodaje się art. 78a w brzmieniu:

"Art. 78a. Postępowania wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podlegają rozpatrzeniu według jej przepisów.".

Poprawka sen.
B. Mąsiora
poparta przez komisję