Druk nr 115 Z

6 czerwca 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

oraz

KOMISJI SKARBU PAŃSTWA I INFRASTRUKTURY

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2002 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 6 czerwca 2002 r. nad ustawą o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 4, 5 i 6.

Przewodniczący Komisji

Przewodniczący Komisji

Polityki Społecznej i Zdrowia

Skarbu Państwa i Infrastruktury

(-) Marek Balicki

(-) Marian Noga


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

 

1)

w art. 1:

a) w pkt 2 w lit. a) tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) osób odbywających podróż na podstawie wykupionych od przewoźnika na rzecz tych osób legitymacji lub biletów uprawniających do ulgowych przejazdów, z zastrzeżeniem art. 5a,",",

b) dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) dodaje się art. 5a w brzmieniu:

"Art. 5a. W przypadku nabywania przez gminę biletów miesięcznych dla dzieci w celu wykonania obowiązku określonego w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362) uwzględnia się ulgi, o których mowa w art. 4 ust. 6 i art. 5 ust. 1.";";

Poprawka
senatorów:
M. Balickiego,
M. Mietły,
M. Nogi
poparta przez połączone komisje

2)

w art. 1 w pkt 3, w art. 2 w ust. 3 wyrazy "95%"zastępuje się wyrazami "100%";

Poprawka
sen. S. Izdebskiego

3)

w art. 1 w pkt 5, w art. 4 w ust. 2-5 wyrazy "37%" zastępuje się wyrazami "49%";

Poprawka
sen. S. Izdebskiego

4)

w art. 1 w pkt 7, w art. 6 w ust. 1 wyrazy "art. 4 i 5" zastępuje się wyrazami "art. 3-5";

Poprawka
KPSZ, KSPI
poparta przez połączone komisje

5)

dodaje się art. 2a w brzmieniu:

"Art. 2a. Jednolity tekst ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego zostanie ogłoszony w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.";

Poprawka
senatorów:
M. Balickiego,
M. Mie
tły,
M. Nogi
poparta przez połączone komisje

6)

w art. 3 wyrazy "1 lipca 2002 r." zastępuje się wyrazami "1 sierpnia 2002 r.".

Poprawka
senatorów:
M. Balickiego,
M. Mietły,
M. Nogi
poparta przez połączone komisje