Druk nr 116

24 maja 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Longin PASTUSIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 22. posiedzeniu w dniu 22 maja 2002 r. ustawę o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Z poważaniem

(-) Marek Borowski


USTAWA

z dnia 22 maja 2002 r.

o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1.

1. Ustawa określa zasady i tryb bezpośredniego wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o wójcie, należy przez to rozumieć także burmistrza i prezydenta miasta.

Art. 2.

1. Wójt wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220).

Art. 3.

1. Prawo wybierania wójta w danej gminie (czynne prawo wyborcze) ma każdy, kto posiada prawo wybierania do rady gminy.

2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) ma każdy obywatel polski posiadający prawo wybierania do rady gminy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat, z tym że kandydat nie musi stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje.

3. Kandydat na wójta nie może jednocześnie kandydować na wójta w innej gminie lub do rady gminy w gminie, w której kandyduje na wójta.

Art. 4.

1. Za wybranego na wójta uważa się tego kandydata, który w głosowaniu uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

2. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał określonej w ust. 1 liczby ważnie oddanych głosów, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie.

3. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów.

4. Jeżeli którykolwiek z dwóch kandydatów, o których mowa w ust. 3, wycofa zgodę na kandydowanie, utraci prawo wyborcze albo umrze, w jego miejsce do wyborów w ponownym głosowaniu dopuszcza się kandydata, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu.

5. Za wybranego w ponownym głosowaniu uważa się tego kandydata, który uzyskał większą liczbę ważnie oddanych głosów.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, gminna komisja wyborcza niezwłocznie informuje, w drodze uchwały, o konieczności i przyczynach przeprowadzenia ponownego głosowania oraz podaje datę ponownego głosowania, a także nazwiska i imiona kandydatów kandydujących w ponownym głosowaniu.

7. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w ust. 4, z tym że w uchwale podaje się nazwisko i imię (imiona) nowego kandydata dopuszczonego do wyborów w ponownym głosowaniu.

8. W przypadku gdy dwóch kandydatów w ponownym głosowaniu uzyska tę samą liczbę głosów, za wybranego uważa się tego kandydata, który w większej liczbie obwodów głosowania uzyskał więcej głosów niż drugi kandydat.

9. W przypadku gdy obaj kandydaci w ponownym głosowaniu uzyskają tę samą liczbę głosów i w tej samej liczbie obwodów głosowania uzyskają większą liczbę głosów, o wyborze wójta rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez gminną komisję wyborczą. W losowaniu mają prawo uczestniczenia obaj kandydaci lub pełnomocnicy ich komitetów wyborczych.

Art. 5.

Wybory wójtów zarządza Prezes Rady Ministrów łącznie z wyborami do rad gmin, w trybie określonym w art. 25 ustawy, o której mowa w art. 2 ust. 2.

Art. 6.

1. Państwowa Komisja Wyborcza i komisarze wyborczy organizują wybory i sprawują nadzór nad ich przebiegiem zgodnie z przepisami prawa.

2. Wybory przeprowadzają komisje powołane do przeprowadzenia wyborów do rad gmin.

Rozdział 2

Zgłaszanie i rejestracja kandydatów

Art. 7.

1. Prawo zgłaszania kandydatów na wójta przysługuje:

1) partiom politycznym i koalicjom partii politycznych,

2) stowarzyszeniom i organizacjom społecznym,

3) wyborcom.

2. Do zgłaszania kandydatów na wójta stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 2 ust. 2, dotyczące komitetów wyborczych, z tym że prawo zgłoszenia ma komitet wyborczy, który zarejestrował listy kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie. W każdym z tych okręgów liczba zarejestrowanych przez ten komitet kandydatów na radnych nie może być mniejsza niż liczba radnych wybieranych w tym okręgu.

3. Kandydatów na wójta zgłasza się do gminnej komisji wyborczej najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów do godziny 24.

4. Jeżeli w wyborach przedterminowych wybiera się tylko wójta, przepisów ust. 2 nie stosuje się. W celu zgłoszenia kandydata na wójta komitet wyborczy musi uzyskać poparcie, ujętych w rejestrze wyborców, co najmniej:

1) 150 wyborców - w gminie liczącej do 5 000 mieszkańców,

2) 300 wyborców - w gminie liczącej do 10 000 mieszkańców,

3) 600 wyborców - w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców,

4) 1 500 wyborców - w gminie liczącej do 50 000 mieszkańców,

5) 2 000 wyborców - w gminie liczącej do 100 000 mieszkańców,

6) 3 000 wyborców - w gminie liczącej powyżej 100 000 mieszkańców.

Art. 8.

1. W zgłoszeniu kandydata na wójta podaje się:

1) imię (imiona), nazwisko, wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania zgłaszanego kandydata, wraz ze wskazaniem przynależności do partii politycznej, o ile kandydat jest członkiem partii politycznej,

2) oznaczenie komitetu dokonującego zgłoszenia oraz imię (imiona), nazwisko i adres działającego w jego imieniu pełnomocnika.

2. Do zgłoszenia należy dołączyć:

1) pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego),

2) w przypadku wyborów przedterminowych - wykaz wyborców popierających kandydata.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zawiera imię (imiona), nazwisko, wiek, wykształcenie, numer ewidencyjny PESEL, własnoręczny podpis kandydata i datę.

Art. 9.

1. Gminna komisja wyborcza rejestruje kandydata, sporządzając protokół rejestracji kandydata na wójta, jeżeli zgłoszenie spełnia warunki określone w ustawie.

2. O rejestracji zawiadamia się pełnomocnika komitetu wyborczego.

Art. 10.

1. Gminna komisja wyborcza sporządza listę kandydatów, na której, w kolejności alfabetycznej nazwisk, umieszcza nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwę komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwę partii politycznej, do której należy kandydat.

2. Najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów gminna komisja wyborcza podaje dane, o których mowa w ust. 1, do wiadomości wyborców, przez rozplakatowanie obwieszczeń.

Art. 11.

1. Jeżeli w terminie, o którym mowa w art. 7 ust. 3, nie zgłoszono żadnego kandydata lub zgłoszono tylko jednego kandydata, gminna komisja wyborcza niezwłocznie wzywa, przez rozplakatowanie obwieszczeń, do dokonania dodatkowych zgłoszeń. W takim przypadku termin zgłaszania kandydatów ulega przedłużeniu o 5 dni, licząc od dnia rozplakatowania obwieszczeń.

2. Jeżeli mimo postępowania, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie zarejestrowany żaden kandydat, wyboru wójta dokonuje rada gminy bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.

3. Jeżeli mimo postępowania, o którym mowa w ust. 1, zostanie zarejestrowany tylko jeden kandydat wybory przeprowadza się, z tym że tego kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

4. W przypadku, gdy kandydat, o którym mowa w ust. 3, nie uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, wyboru wójta dokonuje rada gminy bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.

5. Jeżeli w wyborach ma być przeprowadzone głosowanie tylko na jednego kandydata, gminna komisja wyborcza stwierdza ten fakt w drodze uchwały, podanej do wiadomości publicznej.

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio w przypadku braku kandydatów.

7. Wyboru wójta w trybie określonym w ust. 2 i 4 dokonuje się na zasadach:

1) prawo zgłoszenia kandydata na wójta przysługuje grupie radnych stanowiącej co najmniej 1/ 3 ustawowego składu rady,

2) zgłoszenie kandydata na wójta musi mieć formę pisemną,

3) radnym przysługuje prawo poparcia w zgłoszeniu tylko jednego kandydata.

8. Do kandydata na wójta wybieranego w trybie, o którym mowa w ust. 2, 4 i 7, stosuje się art. 3.

9. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 4, rada gminy nie dokona wyboru wójta w terminie dwóch miesięcy od dnia wyborów, obowiązki wójta do końca kadencji pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Art. 12.

1. Gminna komisja wyborcza skreśla z listy kandydatów tego kandydata, który wycofał zgodę na kandydowanie, utracił prawo wybieralności albo zmarł. Informację o skreśleniu gminna komisja wyborcza niezwłocznie podaje do wiadomości publicznej.

2. Jeżeli skreślenie nazwiska kandydata nastąpiło wskutek śmierci kandydata komisja informuje właściwego pełnomocnika o możliwości zgłoszenia nowego kandydata. Uzupełnienia listy dokonuje się najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów.

Art. 13.

Gminna komisja wyborcza zarządza wydrukowanie kart do głosowania i zapewnia ich przekazanie obwodowym komisjom wyborczym w trybie określonym przez komisarza wyborczego.

Rozdział 3

Przeprowadzanie i ustalanie wyników wyborów

Art. 14.

1. Na karcie do głosowania wymienia się w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona zarejestrowanych kandydatów na wójta, wraz z nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił kandydata.

2. Na karcie do głosowania drukuje się odcisk pieczęci gminnej komisji wyborczej.

3. Na karcie do głosowania umieszcza się informację o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu.

4. Karta do głosowania może być zadrukowana tylko po jednej stronie. Wielkość i rodzaj czcionek powinny być jednakowe dla nazwisk wszystkich kandydatów i oznaczeń umieszczonych na karcie.

5. Wzór karty do głosowania ustala Państwowa Komisja Wyborcza.

Art. 15.

Wyborca może oddać głos tylko na jednego kandydata.

Art. 16.

1. Wyborca głosuje stawiając znak "X" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów.

2. Jeżeli znak "X" postawiono w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub więcej kandydatów albo nie postawiono tego znaku obok nazwiska żadnego kandydata, głos uznaje się za nieważny.

3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub nazw poza kratką albo poczynienie innych dopisków nie wpływa na ważność oddanego głosu.

Art. 17.

1. W przypadku głosowania na jednego kandydata w sytuacji, o której mowa w art. 11 ust. 3, wyborca głosuje na kandydata stawiając znak "X" w kratce oznaczonej słowem "TAK" z lewej strony obok nazwiska kandydata.

2. Postawienie znaku "X" w kratce oznaczonej słowem "NIE" z lewej strony obok nazwiska kandydata oznacza, że jest to głos ważny oddany przeciwko wyborowi kandydata na wójta.

3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub nazw poza kratką albo poczynienie innych dopisków nie wpływa na ważność oddanego głosu.

Art. 18.

Obwodowa komisja wyborcza ustala, na podstawie ważnych kart do głosowania, liczbę głosów nieważnych oraz liczbę głosów ważnie oddanych na kandydatów.

Art. 19.

1. W protokole głosowania w obwodzie wymienia się liczby:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

3) oddanych kart do głosowania,

4) kart nieważnych, z podaniem przyczyny ich nieważności,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych, z podaniem przyczyny ich nieważności,

7) głosów ważnie oddanych na każdego z kandydatów.

2. W protokole wymienia się ponadto liczbę otrzymanych i niewykorzystanych kart do głosowania.

3. W przypadku wyborów, o których mowa w art. 11 ust. 3, w protokole wymienia się ponadto liczbę głosów ważnie oddanych przeciwko wyborowi kandydata na wójta.

4. W protokole podaje się czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz omawia zarządzenia i wydane decyzje, jak również inne istotne okoliczności związane z przebiegiem głosowania.

5. Protokół podpisują i każdą ze stron parafują wszystkie osoby wchodzące w skład obwodowej komisji wyborczej obecne przy jego sporządzaniu. Protokół opatruje się pieczęcią komisji.

6. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag, z wymienieniem konkretnych zarzutów.

7. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio do członków obwodowej komisji wyborczej, z tym że nie zwalnia ich to z obowiązku podpisania protokołu głosowania w obwodzie.

Art. 20.

1. Gminna komisja wyborcza, na podstawie otrzymanych od obwodowych komisji wyborczych protokołów głosowania w obwodzie w wyborach na wójta, ustala wyniki głosowania na poszczególnych kandydatów i wynik wyborów oraz sporządza, w trzech egzemplarzach, protokół wyników głosowania i wyniku wyborów.

2. W protokole wymienia się liczby:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

3) oddanych kart do głosowania,

4) kart nieważnych, z podaniem przyczyny ich nieważności,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych, z podaniem przyczyny ich nieważności,

7) głosów ważnie oddanych na każdego kandydata.

3. Przy ustalaniu wyników głosowania mogą być obecni pełnomocnicy.

4. Przepisy art. 19 ust. 2-7 stosuje się odpowiednio.

Art. 21.

1. W protokole, o którym mowa w art. 20, wymienia się ponadto imię (imiona) i nazwisko wybranego wójta.

2. W przypadku wyborów, o których mowa w art. 11 ust. 3, gminna komisja wyborcza stwierdza, czy kandydat uzyskał wymaganą dla wyboru liczbę ważnie oddanych głosów.

3. W przypadku ustalenia przez gminną komisję wyborczą, że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów, w protokole stwierdza się ten fakt i wskazuje się dwóch kandydatów, którzy uzyskali kolejno największe liczby ważnie oddanych głosów.

Art. 22.

Gminna komisja wyborcza wydaje wybranemu wójtowi zaświadczenie o wyborze na wójta.

Rozdział 4

Kampania wyborcza i finansowanie wyborów

Art. 23.

1. Komitetom wyborczym, których kandydaci na wójta zostali zarejestrowani, przysługuje w okresie od 15 dnia przed dniem wyborów do dnia zakończenia kampanii wyborczej, prawo do nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach regionalnych telewizji publicznej i publicznego radia.

2. Łączny czas nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych wynosi w każdym programie regionalnym telewizji publicznej 2 godziny i w każdym programie regionalnym publicznego radia 4 godziny.

3. Podział czasu antenowego pomiędzy uprawnione komitety wyborcze jest dokonywany proporcjonalnie do liczby zarejestrowanych kandydatów na wójtów na obszarze emitowania audycji wyborczych.

4. Czas audycji wyborczych komitetów wyborczych, o których mowa w ust. 1, może być łączony w tym samym programie regionalnym, na wniosek pełnomocnika komitetu wyborczego, z czasem audycji wyborczych przysługującym temu samemu komitetowi z tytułu udziału w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Wniosek w sprawie połączenia czasu audycji wyborczych składa się najpóźniej w 20 dniu przed dniem wyborów dyrektorowi oddziału Telewizji Polskiej lub prezesowi zarządu spółki Polskiego Radia, właściwym dla programu regionalnego, w którym łączne audycje wyborcze mają być rozpowszechniane.

5. W wyborach przedterminowych łączny czas nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w odpowiednich programach regionalnych wynosi 30 minut w Telewizji Polskiej i 60 minut w Polskim Radiu.

6. Czas, o którym mowa w ust. 5, w każdym programie regionalnym dzieli się równo między wszystkie uprawnione komitety wyborcze.

Art. 24.

1. Pełnomocnik komitetu wyborczego, którego kandydat został zarejestrowany, obowiązany jest sporządzić sprawozdanie finansowe o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze według wzoru ustalonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, po porozumieniu z Państwową Komisją Wyborczą.

2. Pełnomocnik komitetu wyborczego, którego zarówno kandydat na wójta, jak też lista kandydatów na radnych zostały zarejestrowane, może sporządzić łączne sprawozdanie finansowe o źródłach pozyskanych funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze.

Art. 25.

Wydatki związane z wyborami wójtów pokrywane są z budżetu państwa.

Rozdział 5

Wygaśnięcie mandatu wójta

Art. 26.

1. Wygaśnięcie mandatu wójta następuje wskutek:

1) odmowy złożenia ślubowania,

2) pisemnego zrzeczenia się mandatu,

3) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów,

4) naruszenia ustawowych zakazów łączenia funkcji wójta z wykonywaniem funkcji lub prowadzenia działalności gospodarczej, określonych w odrębnych przepisach,

5) prawomocnego skazującego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo umyślne,

6) orzeczenia trwałej niezdolności do pracy w trybie określonym w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

7) śmierci,

8) odwołania w drodze referendum,

9) odwołania wójta w trybie art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220),

10) zmian w podziale terytorialnym, o których mowa w art. 197 ustawy, o której mowa w art. 2 ust. 2.

2. Wygaśnięcie mandatu w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-7 stwierdza rada gminy, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie miesiąca od dnia wystąpienia przesłanek wygaśnięcia mandatu. Przed podjęciem uchwały o wygaśnięciu mandatu z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, należy umożliwić wójtowi złożenie wyjaśnień.

3. Uchwałę o wygaśnięciu mandatu wójta w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7, przewodniczący rady gminy niezwłocznie przesyła wojewodzie i komisarzowi wyborczemu.

Art. 27.

1. Od uchwały rady gminy o wygaśnięciu mandatu wójta z przyczyn, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3 i 4, wójtowi, którego uchwała dotyczy, przysługuje odwołanie do właściwego sądu okręgowego w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia. Przepisy art. 60 i art. 61 ustawy, o której mowa w art. 2 ust. 2, stosuje się odpowiednio.

2. Wygaśnięcie mandatu wójta następuje z dniem wydania przez sąd orzeczenia oddalającego odwołanie.

Rozdział 6

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 28.

W ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 1996 r. Nr 54, poz. 245, z 1997 r. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166) w art. 6 w ust. 2 wyrazy "przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego" zastępuje się wyrazami "wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa".

Art. 29.

W ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311, z 1959 r. Nr 11, poz. 62, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) w art. 6 w ust. 1 wyrazy "zarządom gmin" zastępuje się wyrazami "wójtom (burmistrzom, prezydentom miast)".

Art. 30.

W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 i Nr 120, poz. 1268) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 wyrazy "zarządów gmin (miast)" zastępuje się wyrazami "wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)";

2) w art. 6 w ust. 1 wyrazy "zarząd gminy (zarząd miasta na prawach powiatu)" zastępuje się wyrazami "wójt (burmistrz, prezydent miasta)".

Art. 31.

W ustawie z dnia 17 lutego 1960 r. o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych (Dz.U. Nr 11, poz. 67, z 1962 r. Nr 39, poz. 169, z 1968 r. Nr 3, poz. 13, z 1982 r. Nr 11, poz. 80, z 1989 r. Nr 10, poz. 55 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) w art. 2 w ust. 1 wyrazy "zarządu gminy" zastępuje się wyrazami "wójta (burmistrza, prezydenta miasta)".

Art. 32.

W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 i z 2001 r. Nr 49, poz. 509) w art. 229 w pkt 3 skreśla się wyrazy "zarządu gminy oraz".

Art. 33.

W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz.U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13 w ust. 2 wyrazy "Zarządy gmin są zobowiązane" zastępuje się wyrazami "Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) są zobowiązani";

2) w art. 22 w ust. 1 wyrazy "zarząd właściwej gminy lub zarząd właściwego powiatu" zastępuje się wyrazami "organ wykonawczy właściwej gminy lub powiatu";

3) w art. 24:

a) w ust. 3 wyraz "zarząd" zastępuje się wyrazami "organ wykonawczy",

b) w ust. 4 wyraz "Zarząd" zastępuje się wyrazami "Organ wykonawczy";

4) w art. 77 w pkt 3 wyrazy "zarządu właściwej gminy" zastępuje się wyrazami "wójta (burmistrza, prezydenta miasta)".

Art. 34.

W ustawie z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. Nr 28, poz. 169, z 1982 r. Nr 11, poz. 80, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w różnych przypadkach w art. 18 w ust. 1, w art. 21 w ust. 6, w art. 23, w art. 24 w ust. 1, w art. 25, w art. 26 w ust. 1 oraz w art. 27 w ust. 2 wyrazy "zarząd gminy" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "wójt (burmistrz, prezydent miasta)";

2) w art. 24 w ust. 2 wyrazy "Zarządy gmin" zastępuje się wyrazami "Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)".

Art. 35.

W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464, Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741 i Nr 117, poz. 751, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191 oraz z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733 i Nr 130, poz. 1450) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 79 wyrazy "przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego" zastępuje się wyrazami "wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa";

2) w art. 4201 w § 2 wyrazy "członkowie zarządów gmin," zastępuje się wyrazami "wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), członkowie zarządów";

3) w art. 951 w § 1 wyrazy "przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego" zastępuje się wyrazami "wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa".

Art. 36.

W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 943 i 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 76, poz. 809, Nr 98, poz. 1068, Nr 123, poz. 1353 i Nr 125, poz. 1368 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365) w art. 8a w § 2 wyrazy "zarządem gminy" zastępuje się wyrazami "wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta)".

Art. 37.

W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 25:

a) w ust. 1 wyrazy "przewodniczący zarządu gminy lub powiatu" zastępuje się wyrazami "wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub starosta",

b) w ust. 3 wyrazy "przewodniczącymi zarządu gminy lub powiatu" zastępuje się wyrazami "wójtami (burmistrzami, prezydentami miast) lub starostami";

2) w art. 26 w ust. 3 wyrazy "przewodniczącymi zarządu gminy lub powiatu" zastępuje się wyrazami "wójtami (burmistrzami, prezydentami miast) lub starostami".

Art. 38.

W ustawie z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 85, poz. 390, z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 86, poz. 965, z 2000 r. Nr 50, poz. 581 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 w ust. 1 wyrazy "zarządy gmin" zastępuje się wyrazami "wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)";

2) w art. 12 w ust. 2 wyrazy "zarządu gminy" zastępuje się wyrazami "wójta (burmistrza, prezydenta miasta)".

Art. 39.

W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1404, Nr 144, poz. 1615 i Nr 154, poz. 1794 i 1795 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 32) w art. 91d w pkt 2 wyrazy "zarząd gminy" zastępuje się wyrazami "wójt, burmistrz (prezydent miasta)".

Art. 40.

W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 oraz z 2001 r. Nr 125, poz. 1371) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 3 w pkt 1 wyrazy "zarząd gminy" zastępuje się wyrazami "wójt, burmistrz (prezydent miasta)";

2) w art. 8 w ust. 1 w pkt 2 w lit. d) wyrazy "zarząd gminy lub powiatu" zastępuje się wyrazami "organ wykonawczy gminy lub powiatu".

Art. 41.

W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 41, poz. 365) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 3 wyrazy "zarządów miast" zastępuje się wyrazami "prezydentów miast";

2) w art. 6 w ust. 3 wyrazy "zarządów miast" zastępuje się wyrazami "prezydentów miast";

3) w art. 6a w ust. 2 i 3 wyrazy "zarządów gmin" zastępuje się wyrazami "wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)";

4) w art. 7 w ust. 3 wyrazy "zarząd gminy" zastępuje się wyrazami "wójt (burmistrz, prezydent miasta)";

5) w art. 19:

a) w ust. 1 w pkt 4 wyrazy "zarząd gminy" zastępuje się wyrazami "wójt (burmistrz, prezydent miasta)",

b) w ust. 5 wyrazy "zarząd miasta" zastępuje się wyrazami "prezydent miasta",

c) w ust. 6 wyrazy "zarząd miasta stołecznego Warszawy" zastępuje się wyrazami "Prezydent m. st. Warszawy".

Art. 42.

W ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388) w art. 64a w ust. 7 wyrazy "zarząd gminy" zastępuje się wyrazami "wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Art. 43.

W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 11 skreśla się ust. 2;

2) art. 11a otrzymuje brzmienie:

"Art. 11a. 1. Organami gminy są:

1) rada gminy,

2) wójt (burmistrz, prezydent miasta).

2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady gminy oraz wyboru wójta (burmistrza, prezydenta miasta) określają odrębne
ustawy.

3. Ilekroć w ustawie jest mowa o wójcie, należy przez to rozumieć także burmistrza oraz prezydenta miasta.";

3) art. 14 otrzymuje brzmienie:

"Art. 14. Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.";

4) w art. 18 w ust. 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,",

b) w pkt 3 wyrazy "przewodniczącego zarządu" zastępuje się wyrazem "wójta",

c) w pkt 4 skreśla się wyraz "zarządowi",

d) w pkt 9 w lit. a), b), d), g) oraz i) użyty w różnych przypadkach wyraz "zarząd" zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem "wójt",

e) w pkt 10 wyrazy "zarząd gminy" zastępuje się wyrazem "wójt";

5) w art. 18a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.",

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy " , oraz będących członkami zarządu",

c) w ust. 3 wyraz "zarządowi" zastępuje się wyrazem "wójtowi";

6) w art. 19 skreśla się ust. 3;

7) w art. 20:

a) w ust. 3 wyraz "zarządu" zastępuje się wyrazem "wójta",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Na wniosek wójta przewodniczący rady gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady.";

8) w art. 23a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie:

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.";

9) w art. 24a skreśla się ust. 3;

10) art. 24d otrzymuje brzmienie:

"Art. 24d. Wójt nie może powierzyć radnemu gminy, w której radny uzyskał mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.";

11) w art. 24f dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Naruszenie przez radnego obowiązków określonych w ust. 1-5 powołuje odpowiedzialność regulaminową oraz utratę w danym roku prawa do diety.";

12) w art. 24h w ust. 5 wyrazy "przewodniczącemu zarządu gminy" zastępuje się wyrazem "wójtowi";

13) w art. 25:

a) w ust. 1 skreśla się zdanie drugie,

b) skreśla się ust. 9;

14) art. 25a otrzymuje brzmienie:

"Art. 25a. Radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.";

15) w art. 26:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Organem wykonawczym gminy jest wójt.

2. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy.",

b) w ust. 3 i 4 wyrazy "przewodniczącym zarządu" zastępuje się wyrazami "organem wykonawczym",

c) skreśla się ust. 5;

16) dodaje się art. 26a w brzmieniu:

"Art. 26a. 1. Wójt, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę.

2. Liczba zastępców wójta nie może być większa niż:

1) jeden w gminach do 20 000 mieszkańców,

2) dwóch w gminach do 100 000 mieszkańców,

3) trzech w gminach do 200 000 mieszkańców,

4) czterech w gminach powyżej 200 000 mieszkańców.";

17) art. 27 otrzymuje brzmienie:

"Art. 27. Funkcji wójta oraz jego zastępcy nie można łączyć z:

1) funkcją wójta lub jego zastępcy w innej gminie,

2) członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie, w której jest wójtem lub zastępcą wójta,

3) zatrudnieniem w administracji rządowej,

4) mandatem posła lub senatora.";

18) art. 28 otrzymuje brzmienie:

"Art. 28. Do wójta i jego zastępców stosuje się odpowiednio przepis art. 24e ust. 1.";

19) art. 28a otrzymuje brzmienie:

"Art. 28a. 1. Uchwała rady gminy w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta. Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium rada gminy zapoznaje się z wnioskiem i opinią, o których mowa w art. 18a ust. 3.

2. Uchwałę w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy.

3. Rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta z przyczyny określonej w ust. 1 na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium.

4. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 3, rada gminy zapoznaje się z opinią regionalnej izby obrachunkowej w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu wójtowi absolutorium oraz wysłuchuje wyjaśnień wójta.

5. Uchwałę, o której mowa w ust. 3, rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu imiennym.";

20) art. 28b otrzymuje brzmienie:

"Art. 28b. 1. Rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta z przyczyny innej niż nieudzielenie wójtowi absolutorium jedynie na wniosek 1/ 4 ustawowego składu rady.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną.

3. Rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w
ust. 1.

4. Uchwałę, o której mowa w ust. 3, rada gminy podejmuje większością co najmniej 3/ 5 głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu imiennym.";

21) art. 28c otrzymuje brzmienie:

"Art. 28c. Jeżeli zgłoszony w trybie art. 28b wniosek o podjęcie uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek może być zgłoszony w tym trybie nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od poprzedniego głosowania.";

22) art. 28d otrzymuje brzmienie:

"Art. 28d. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji, przeprowadza się wybory przedterminowe na zasadach określonych w odrębnej ustawie.

2. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli data wyborów przedterminowych miałaby przypaść w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta.";

23) art. 28e otrzymuje brzmienie:

"Art. 28e. Wygaśnięcie mandatu wójta przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy lub zastępców.";

24) art. 28f otrzymuje brzmienie:

"Art. 28f. W przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.";

25) art. 29 otrzymuje brzmienie:

"Art. 29. 1. Po upływie kadencji wójta pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta.

2. Po upływie kadencji wójta, zastępca wójta pełni swoje obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanego zastępcę wójta.";

26) dodaje się art. 29a w brzmieniu:

"Art. 29a. Objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania o następującej treści:

"Obejmując urząd wójta (burmistrza, prezydenta) gminy (miasta), uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy (miasta)." Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg.".";

27) w art. 30:

a) w ust. 1 wyraz "Zarząd" zastępuje się wyrazem "Wójt",

b) w ust. 2 wyraz "zarządu" zastępuje się wyrazem "wójta",

c) w ust. 3 wyraz "zarząd" zastępuje się wyrazem "wójt";

28) art. 31 otrzymuje brzmienie:

"Art. 31. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.";

29) skreśla się art. 32;

30) w art. 33:

a) w ust. 1 wyraz "Zarząd" zastępuje się wyrazem "Wójt",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.",

c) w ust. 3 skreśla się wyrazy "lub burmistrz",

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.",

e) w ust. 5 skreśla się wyrazy " , z zastrzeżeniem art. 30 ust. 2 pkt 5";

31) skreśla się art. 34;

32) w art. 35 w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.";

33) w art. 37 w ust. 2 skreśla się wyrazy "wybierany według art. 28";

34) w art. 39:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "lub burmistrz",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wójt może upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1, w imieniu wójta.",

c) skreśla się ust. 3,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Od decyzji wydanej przez wójta lub organ, o którym mowa w ust. 4, służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.";

35) w art. 41:

a) ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

"2. W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać wójt, w formie zarządzenia.

3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady.

4. W razie nieprzedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia rada gminy określa termin utraty jego mocy obowiązującej.",

b) w ust. 5 skreśla się wyrazy "lub burmistrz";

36) w art. 46:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą.",

b) skreśla się ust. 2;

37) w art. 47:

a) w ust. 1 wyrazy "zarząd gminy" zastępuje się wyrazem "wójta",

b) skreśla się ust. 2;

38) w art. 52:

a) w ust. 1 wyraz "zarząd" zastępuje się wyrazem "wójt",

b) w ust. 1a wyrazy "zarządu gminy" zastępuje się wyrazem "wójta",

c) w ust. 2 wyraz "zarząd" zastępuje się wyrazem "wójt";

39) w art. 58:

a) w ust. 1 po wyrazie "Uchwały" dodaje się wyrazy "i zarządzenia",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Uchwały rady gminy, o których mowa w ust. 1, zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.";

40) w art. 60:

a) w ust. 1 wyraz "zarząd" zastępuje się wyrazem "wójt",

b) w ust. 2 wyrazy "Zarządowi gminy" zastępuje się wyrazem "Wójtowi";

41) w art. 61:

a) w ust. 2 skreśla się wyrazy "lub burmistrz",

b) w ust. 3 wyraz "Zarząd" zastępuje się wyrazem "Wójt";

42) w art. 70:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "i burmistrzowie",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Na wniosek wójta rada gminy może powierzyć reprezentowanie gminy w zgromadzeniu zastępcy wójta albo radnemu.";

43) w art. 73 skreśla się ust. 4 i 5;

44) art. 90 otrzymuje brzmienie:

"Art. 90. 1. Wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Akty ustanawiające przepisy porządkowe wójt przekazuje w ciągu 2 dni od ich ustanowienia.

2. Wójt przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej, na zasadach określonych w ust. 1, uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały rady gminy i zarządzenia wójta objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej.";

45) w art. 91:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia, w trybie określonym w art. 90.

2. Organ nadzoru, wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały lub zarządzenia albo w toku tego postępowania, może wstrzymać ich wykonanie.",

b) w ust. 2a po wyrazie "uchwały" dodaje się wyrazy "lub zarządzenia",

c) w ust. 4 po wyrazie "uchwały" dodaje się wyrazy "lub zarządzenia" oraz po wyrazie "uchwałę" dodaje się wyrazy "lub zarządzenie";

46) w art. 92:

a) w ust. 1 po wyrazie "uchwały" dodaje się wyrazy "lub zarządzenia" oraz wyraz "jej" zastępuje się wyrazem "ich",

b) w ust. 2 po wyrazie "uchwały" dodaje się wyrazy "lub zarządzenia";

47) w art. 93:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Po upływie terminu wskazanego w art. 91 ust. 1 organ nadzoru nie może we własnym zakresie stwierdzić nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy. W tym przypadku organ nadzoru może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego.",

b) w ust. 2 po wyrazie "uchwały" dodaje się wyrazy "lub zarządzenia";

48) art. 94 otrzymuje brzmienie:

"Art. 94. 1. Nie stwierdza się nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy po upływie jednego roku od dnia ich podjęcia, chyba że uchybiono obowiązkowi przedłożenia uchwały lub zarządzenia w terminie określonym w art. 90 ust. 1, albo jeżeli są one aktem prawa miejscowego.

2. Jeżeli nie stwierdzono nieważności uchwały lub zarządzenia z powodu upływu terminu określonego w ust. 1, a istnieją przesłanki stwierdzenia nieważności, sąd administracyjny orzeka o ich niezgodności z prawem. Uchwała lub zarządzenie tracą moc prawną z dniem orzeczenia o ich niezgodności z prawem. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego co do skutków takiego orzeczenia stosuje się odpowiednio.";

49) art. 96 otrzymuje brzmienie:

"Art. 96. 1. W razie powtarzającego się naruszenia przez radę gminy Konstytucji lub ustaw, Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może w drodze uchwały rozwiązać radę gminy. W przypadku rozwiązania rady gminy Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osobę, która do czasu wyboru rady gminy pełni jej funkcję.

2. Jeżeli powtarzającego się naruszenia Konstytucji lub ustaw dopuszcza się wójt, wojewoda wzywa wójta do zaprzestania naruszeń, a jeżeli wezwanie to nie odnosi skutku - występuje z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o odwołanie wójta. W przypadku odwołania wójta Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osobę, która do czasu wyboru wójta pełni jego funkcję.";

50) w art. 97 w ust. 1 wyrazy "zarządu przez radę kolejnej kadencji" zastępuje się wyrazami "rady oraz wójta na kolejną kadencję";

51) w art. 98 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Podstawą do wniesienia skargi jest uchwała lub zarządzenie organu, który podjął uchwałę lub zarządzenie, albo którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze.";

52) w art. 98a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli organ gminy wbrew obowiązkowi wynikającemu z przepisów art. 190 ust. 2 i art. 194 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 24b ust. 6, art. 26 ust. 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 22 maja 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr…, poz. …), oraz art. 5 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483 i z 2000 r. Nr 26, poz. 306), w zakresie dotyczącym odpowiednio wygaśnięcia mandatu radnego, mandatu wójta albo odwołania ze stanowiska zastępcy wójta, sekretarza gminy i skarbnika gminy, nie podejmuje uchwały lub nie odwołuje ze stanowiska, wojewoda wzywa organ gminy do podjęcia odpowiedniego aktu w terminie 30 dni.";

53) w art. 101:

a) w ust. 1 wyrazy "uchwałą podjętą" zastępuje się wyrazami "uchwałą lub zarządzeniem podjętymi" oraz po wyrazie "uchwałę" dodaje się wyrazy "lub zarządzenie",

b) w ust. 2a po wyrazie "uchwałę" dodaje się wyrazy "lub zarządzenie".


dalsza część druku