Druk nr 116 A

28 maja 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

o uchwalonej przez Sejm w dniu 22 maja 2002 r.

ustawie o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta

Marszałek Senatu dnia 24 maja 2002 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 28 maja 2002 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

(-) Zbyszko Piwoński

p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 22 maja 2002 r. ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 3 w ust. 3 skreśla się wyrazy "lub do rady gminy w gminie, w której kandyduje na wójta";

2)

w art. 4:

a) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, za wybranego na wójta uważa się tego kandydata, który otrzymał większą liczbę ważnie oddanych głosów niż suma ważnie oddanych głosów na dwóch następnych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największe liczby głosów.",

b) w ust. 2 po wyrazach "w ust. 1" dodaje się wyrazy "lub 1a";

3)

w art. 7 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach "organizacjom społecznym," dodaje się wyrazy "oraz ich koalicjom,";

4)

w art. 11 w ust. 7 w pkt 3 wyraz "radnym" zastępuje się wyrazem "radnemu";

5)

w art. 11 w ust. 8 po wyrazach "art. 3" dodaje się wyrazy "ust. 2 i 3 oraz odpowiednio art. 8";

6)

w art. 17 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Przepis art. 14 ust. 5 stosuje się odpowiednio.";

7)

w art. 21 w ust. 3 wyraz "dwóch" zastępuje się wyrazem "trzech";

8)

w art. 24 przed ust. 1 dodaje się ust. ... w brzmieniu:

"... . Do finansowania komitetów wyborczych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 2 ust. 2.";

9)

art. 25 otrzymuje brzmienie:

"Art. 25. Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów wójtów pokrywane są z budżetu państwa na zasadach określonych w art. 81 ustawy, o której mowa w art. 2 ust. 2.";

10)

w art. 43:

a) w zdaniu wstępnym po wyrazach "poz. 220" dodaje się wyrazy "i Nr 62, poz. 558",

b) dodaje się pkt 28a w brzmieniu:

"28a) w art. 31a oraz w art. 31b skreśla się wyrazy "lub burmistrz";";

11)

w art. 43 skreśla się pkt 11;

12)

w art. 43 w pkt 20, w art. 28b w ust. 1 po wyrazach "na wniosek" dodaje się wyrazy "co najmniej";

13)

w art. 43 w pkt 26, art. 29a otrzymuje brzmienie:

"Art. 29a. Objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania o następującej treści:

"Obejmując urząd wójta (burmistrza, prezydenta) gminy (miasta), wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd będę sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, tylko dla dobra publicznego oraz pomyślności gminy (miasta) i jej (jego) mieszkańców.".";

14)

w art. 43 w pkt 49, w art. 96 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W razie powtarzającego się naruszenia przez radę gminy Konstytucji lub ustaw, wojewoda wzywa radę gminy do zaprzestania naruszeń, a jeżeli wezwanie to nie odnosi skutku - występuje do Prezesa Rady Ministrów o złożenie do Sejmu wniosku o rozwiązanie rady gminy. Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może w drodze uchwały rozwiązać radę gminy. W przypadku rozwiązania rady gminy Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osobę, która do czasu wyboru rady gminy pełni jej funkcję.";

15)

w art. 76 skreśla się pkt 3;

16)

w art. 76 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w art. 12 w ust. 7 wyrazy "oraz wojewodów i wicewojewodów" zastępuje się wyrazami ", wojewodów, wicewojewodów, marszałków województw, starostów oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)".";

17)

w art. 83 po wyrazach "poz. 363 i 365)" dodaje się wyrazy "wprowadza się następujące zmiany:", pozostałą treść oznacza się jako pkt 1 i dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

"2) w art. 133:

a) w ust. 1 po wyrazach "przez zarząd" dodaje się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 1a",

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Czynności prawnych, o których mowa w ust. 1, w gminie dokonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta).".";

18)

w art. 87 dodaje się pkt 33a w brzmieniu:

"33a) w art. 62 w ust. 1 skreśla się wyrazy "i 3";";

19)

w art. 87 w pkt 36, w art. 67 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jeżeli w referendum o odwołanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta), przeprowadzonym na wniosek rady gminy z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium, przeciwko odwołaniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oddano więcej niż połowę ważnych głosów, działalność rady gminy ulega zakończeniu z mocy prawa.";

20)

w art. 93 w zdaniu wstępnym wyrazy "art. 31" zastępuje się wyrazami "art. 35";

21)

po art. 97 dodaje się art. 97a w brzmieniu:

"Art. 97a. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381) w art. 94 w ust. 2 wyraz "zarządu" zastępuje się wyrazami "wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)".".