Druk nr 116 Z

6 czerwca 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2002 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 5 czerwca 2002 r. nad ustawą o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 42, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 66, 72.

Komisja informuje , że:

- na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu swoje wnioski wycofali:

Przewodniczący Komisji

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

(-) Zbyszko Piwoński


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o bezpośrednim wyborze wójta,

burmistrza i prezydenta miasta

 
 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 1 wyklucza głosowanie poprawki nr 2.

 

1)

w tytule ustawy na końcu dodaje się wyrazy "oraz o zmianie ustaw dotyczących ich kompetencji jako samorządowych organów wykonawczych";

(Konsekwencją przyjęcia poprawki nr 1 będzie konieczność zmian w art. 43 w pkt 52 oraz art. 82 pkt 13).

Poprawka sen. G. Matuszaka

2)

w tytule ustawy na końcu dodaje się wyrazy "oraz o zmianie niektórych ustaw";

(Konsekwencją przyjęcia poprawki nr 2 będzie konieczność zmian w art. 43 w pkt 52 oraz art. 82 pkt 13).

Poprawka sen T. Liszcz

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 3 wyklucza głosowanie poprawki nr 4.

 

3)

w art. 3 w ust. 2 wyrazy "z tym że kandydat nie musi stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje" zastępuje się wyrazami "przy czym kandydat powinien stale zamieszkiwać przez okres co najmniej 2 lat na terenie powiatu, w którym znajduje się przedmiotowa gmina";

Poprawka senatorów: A. Kurskiej, J. Sagatowskiej

4)

w art. 3 w ust. 2 wyrazy "nie musi" zastępuje się wyrazem "powinien";

Poprawka sen. J. Szafrańca

5)

w art. 3 w ust. 3 skreśla się wyrazy "lub do rady gminy w gminie, w której kandyduje na wójta";

Poprawka KSTAP poparta przez komisję

6)

w art. 4 w ust. 1, 2, 5 i 8, w art. 11 w ust. 3 i 4 oraz w art. 21 w ust. 2 i 3 wyraz "uzyskał" zastępuje się wyrazem "otrzymał";

Konsekwencją przyjęcia tej poprawki są następujące poprawki:

- w art. 4:

a) w ust. 8 wyraz "uzyska" zastępuje się wyrazem "otrzyma",

b) w ust. 9 dwukrotnie użyty wyraz "uzyskają" zastępuje się wyrazem "otrzymają",

- w art. 21 ust. 3 wyraz "uzyskali" zastępuje się wyrazem "otrzymali";

Poprawka sen. G. Matuszaka poparta przez komisję

 

Uwaga:

Poprawki nr 7 i 28 należy głosować łącznie.

 

7)

Uwaga:

Poprawka wycofana.

w art. 4:

a) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, za wybranego na wójta uważa się tego kandydata, który otrzymał większą liczbę ważnie oddanych głosów niż suma ważnie oddanych głosów na dwóch następnych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największe liczby głosów.",

b) w ust. 2 po wyrazach "w ust. 1" dodaje się wyrazy "lub 1a";

Poprawka KSTAP

 

Uwaga:

Poprawki nr 8 i 10 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 9.

 

8)

w art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali co najmniej 15% ważnie oddanych głosów.";

(Poprawki nie zawierają koniecznych konsekwencji w postaci zmian w art. 4).

Poprawka senatorów: I. Kurzępy, K. Szydłowskiego, W. Łęckiego, W. Bułki, H. Gołębiewskiego, J. Popiołek, M. Mietły, K. Pawełka

9)

w art. 4 w ust. 3 dodaje się zdanie drugie i trzecie w brzmieniu;

"W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę głosów uprawniającą do udziału w ponownym głosowaniu, o dopuszczeniu kandydata do wyborów w ponownym głosowaniu rozstrzyga większa liczba obwodów głosowania, w których jeden z kandydatów otrzymał większą liczbę głosów, a jeżeli liczba tych obwodów byłaby równa - rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez gminną komisję wyborczą. W losowaniu mają prawo uczestniczenia wszyscy kandydaci lub pełnomocnicy ich komitetów wyborczych.";

Poprawka sen. Z. Piwońskiego poparta przez komisję

10)

w art. 4 w ust. 5 wyraz "większą" zastępuje się "największą";

Poprawka senatorów: I. Kurzępy, K. Szydłowskiego, W. Łęckiego, W. Bułki, H. Gołębiewskiego, J. Popiołek, M. Mietły, K. Pawełka

11)

w art. 4 w ust. 6 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Jeden egzemplarz uchwały przekazuje się niezwłocznie komisarzowi wyborczemu.";

Poprawka sen. Z. Piwońskiego poparta przez komisję

12)

w art. 4 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

"10. Tryb przeprowadzania losowania, o którym mowa w ust. 3 i 9, określa Państwowa Komisja Wyborcza.";

Poprawka sen. Z. Piwońskiego poparta przez komisję

13)

w art. 7 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach "organizacjom społecznym," dodaje się wyrazy "oraz ich koalicjom,";

Poprawka KSTAP poparta przez komisję

14)

w art. 7 w ust. 3 wyrazy "w 30 dniu" zastępuje się wyrazami "w 25 dniu";

Poprawka sen. Z. Piwońskiego poparta przez komisję

15)

w art. 9 w ust. 1 po wyrazach "Gminna komisja wyborcza" dodaje się wyraz "niezwłocznie";

Poprawka sen. Z. Piwońskiego poparta przez komisję

16)

w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Po jednym egzemplarzu protokołu rejestracji przekazuje się pełnomocnikowi komitetu wyborczego i komisarzowi wyborczemu.";

Poprawka sen. Z. Piwońskiego poparta przez komisję

17)

w art. 11 w ust. 5 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Przepis art. 10 ust. 2 stosuje się odpowiednio.";

Poprawka sen. Z. Piwońskiego poparta przez komisję

18)

w art. 11 w ust. 7 w pkt 3 wyraz "radnym" zastępuje się wyrazem "radnemu";

Poprawka KSTAP poparta przez komisję

19)

w art. 11 w ust. 8 po wyrazach "art. 3" dodaje się wyrazy "ust. 2 i 3 oraz odpowiednio art. 8";

Poprawka KSTAP poparta przez komisję

20)

Uwaga:

Poprawka wycofana.

w art. 11 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

"10. Jeżeli wójtem wybranym w trybie, o którym mowa w ust. 2 albo 4 lub wyznaczonym w trybie, o którym mowa w ust. 9, jest osoba posiadająca mandat radnego, mandat ten jest obsadzany w sposób określony w ustawie, o której mowa w art. 2 ust. 2.";

Poprawka sen. M. Janowskiego

21)

w art. 12 w ust. 1 wyrazy "utracił prawo wybieralności" zastępuje się wyrazami "nie spełnia warunków określonych w art. 3 ust. 2 i 3";

Poprawka sen. Z. Piwońskiego poparta przez komisję

 

Uwaga:

Poprawki nr 22 i 23 należy głosować łącznie.

 

22)

skreśla się oznaczenie oraz tytuł rozdziału 3;

Poprawka sen. Z. Piwońskiego poparta przez komisję

23)

po art. 14 dodaje się oznaczenie oraz tytuł rozdziału 3 w brzmieniu: "Sposób głosowania i ustalenia wyników wyborów";

Poprawka sen. Z. Piwońskiego poparta przez komisję

24)

w art. 16 w ust. 3 oraz w art. 17 w ust. 3 skreśla się wyrazy "poza kratką" oraz po wyrazach "innych dopisków" dodaje się wyrazy "poza kratką";

Poprawka sen. Z. Piwońskiego poparta przez komisję

25)

w art. 17 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Przepis art. 14 stosuje się odpowiednio.";

Poprawka KSTAP poparta przez komisję

26)

w art. 19 w ust. 1 w pkt 4 oraz w art. 20 w ust. 2 w pkt 4 skreśla się wyrazy "z podaniem przyczyny ich nieważności,";

Poprawka sen. Z. Piwońskiego poparta przez komisję

27)

w art. 21 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"W protokole podaje się także przebieg losowania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 i 9.";

Poprawka sen. Z. Piwońskiego poparta przez komisję

28)

Uwaga:

Poprawka wycofana.

w art. 21 w ust. 3 wyraz "dwóch" zastępuje się wyrazem "trzech";

Poprawka KSTAP

 

Uwaga:

Poprawki nr 29 i 53 należy głosować łącznie.

 

29)

w art. 22 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "którego wzór określa Państwowa Komisja Wyborcza.";

Poprawka sen. Z. Piwońskiego poparta przez komisję

30)

w art. 23 w ust. 1 po wyrazach "publicznego radia" dodaje się wyrazy "na ich koszt";

Poprawka sen. Z. Piwońskiego poparta przez komisję

31)

w art. 23 w ust. 5 wyrazy "Telewizji Polskiej" zastępuje się wyrazami "telewizji publicznej" oraz wyrazy "Polskim Radiu" zastępuje się wyrazami "publicznym radiu";

Poprawka sen. Z. Piwońskiego poparta przez komisję

 

Uwaga:

Poprawki nr 32 i 33 należy głosować łącznie.

 

32)

w art. 24 przed ust. 1 dodaje się ust. ... w brzmieniu:

"... . Do finansowania komitetów wyborczych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 2 ust. 2.";

Poprawka KSTAP poparta przez komisję

33)

art. 25 otrzymuje brzmienie:

"Art. 25. Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów wójtów pokrywane są z budżetu państwa na zasadach określonych w art. 81 ustawy, o której mowa w art. 2 ust. 2.";

Poprawka KSTAP poparta przez komisję

34)

w art. 26 w ust. 1 w pkt 10 po wyrazach "art. 197" dodaje się wyrazy "ust. 1 pkt 4";

Poprawka sen. Z. Piwońskiego poparta przez komisję

35)

w art. 43:

a) w zdaniu wstępnym po wyrazach "poz. 220" dodaje się wyrazy "i Nr 62, poz. 558",

b) dodaje się pkt 28a w brzmieniu:

"28a) w art. 31a oraz w art. 31b skreśla się wyrazy "lub burmistrz";";

Poprawka KSTAP poparta przez komisję

36)

Uwaga:

Poprawka wycofana.

w art. 43 w pkt 4 w lit. a), pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o rocznych kierunkach jego działalności, uchwalanych najpóźniej w grudniu poprzedzającym rok, na jaki określane są działania wójta oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności łącznie z uchwałą o absolutorium,";

Poprawka sen. G. Matuszaka

 

Uwaga:

Poprawki nr 37, 38 i 44 należy głosować łącznie.

 

37)

w art. 43 w pkt 4 lit. c) otrzymuje brzmienie:

"c) w pkt 4 skreśla się wyrazy "lub nieudzielenia" oraz wyraz "zarządowi",";

Poprawka sen T. Liszcz

38)

w art. 43 w pkt 5, lit. c) otrzymuje brzmienie:

"c) w ust. 3 wyrazy "w sprawie udzielenia lub nieudzielenia" zastępuje się wyrazami "o udzielenie albo nieudzielenie" oraz wyraz "zarządowi" zastępuje się wyrazem "wójtowi";

Poprawka sen T. Liszcz

39)

w art. 43 skreśla się pkt 11;

Poprawka KSTAP poparta przez komisję

 

Uwaga:

Poprawki nr 40 i 47 należy głosować łącznie.

 

40)

w art. 43:

a) w pkt 15 w lit. a), w ust. 2 wyrazy "upływu kadencji rady gminy" zastępuje się wyrazami "wyboru nowego wójta",

b) pkt 25 otrzymuje brzmienie:

"25) skreśla się art. 29;";

Poprawka sen. M. Janowskiego

41)

w art. 43 w pkt 16, w art. 26a w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "20 000 mieszkańców" zastępuje się wyrazami "10 000 mieszkańców";

Poprawka sen. Z. Jarmużka

42)

w art. 43 w pkt 17, w art. 27 w pkt 2 skreśla się wyrazy "w tym w gminie, w której jest wójtem lub zastępcą wójta,";

Poprawka sen. M. Janowskiego poparta przez komisję

43)

w art. 43 w pkt 17, w art. 27 w pkt 3 po wyrazie "rządowej" dodaje się wyrazy "oraz w charakterze pracownika administracyjnego sądu i prokuratury";

Poprawka sen. M. Janowskiego

44)

w art. 43 w pkt 19, w art. 28a:

a) w ust. 1 wyrazy "w sprawie nieudzielenia" zastępuje się wyrazami "o nieudzieleniu",

b) w ust. 2:

    • wyrazy "w sprawie" zastępuje się wyrazami "o udzieleniu",
    • dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Niepodjęcie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu absolutorium.";

Poprawka sen T. Liszcz

45)

w art. 43 w pkt 20, w art. 28b w ust. 1 po wyrazach "na wniosek" dodaje się wyrazy "co najmniej";

Poprawka KSTAP poparta przez komisję

46)

w art. 43 w pkt 22, w art. 28d w ust. 1 wyrazy "w odrębnej ustawie" zastępuje się wyrazami "w ustawie o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz w ustawie - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw";

Poprawka sen. Z. Piwońskiego poparta przez komisję

47)

w art. 43 w pkt 22, w art. 28d w ust. 2 wyraz "wójta" zastępuje się wyrazami "rady gminy";

Poprawka sen. M. Janowskiego

48)

w art. 43 w pkt 26, art. 29a otrzymuje brzmienie:

"Art. 29a. Objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania o następującej treści:

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście, że powierzony mi urząd będę sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.".";

Poprawka KSTAP poparta przez komisję

49)

Uwaga:

Poprawka wycofana.

w art. 43 w pkt 49, w art. 96 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W razie powtarzającego się naruszenia przez radę gminy Konstytucji lub ustaw, wojewoda wzywa radę gminy do zaprzestania naruszeń, a jeżeli wezwanie to nie odnosi skutku - występuje do Prezesa Rady Ministrów o złożenie do Sejmu wniosku o rozwiązanie rady gminy. Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może w drodze uchwały rozwiązać radę gminy. W przypadku rozwiązania rady gminy Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osobę, która do czasu wyboru rady gminy pełni jej funkcję.";

Poprawka KSTAP

50)

w art. 76 skreśla się pkt 3;

Poprawka KSTAP poparta przez komisję

51)

w art. 76 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w art. 12 w ust. 7 wyrazy "oraz wojewodów i wicewojewodów" zastępuje się wyrazami ", wojewodów, wicewojewodów, marszałków województw, starostów oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)".";

Poprawka KSTAP poparta przez komisję

52)

w art. 82 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) w art. 109 w ust. 2 wyrazy "w więcej niż jednym okręgu wyborczym" zastępuje się wyrazami "w co najmniej jednym okręgu wyborczym";";

Poprawka sen. Z. Piwońskiego poparta przez komisję

53)

w art. 82 dodaje się pkt 8b w brzmieniu:

"8b) w art. 128, w art. 156 i w art. 181 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Wzór zaświadczenia określa Państwowa Komisja Wyborcza.";";

Poprawka sen. Z. Piwońskiego poparta przez komisję

 

Uwaga:

Poprawki nr 54 i 55 należy głosować łącznie.

 

54)

w art. 82 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) w art. 176:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "(okręgu wyborczego)",

b) skreśla się ust. 2;";

Poprawka sen. Z. Piwońskiego poparta przez komisję

55)

w art. 82 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

"10a) w art. 177 oraz w art. 178 w ust. 1 skreśla się wyrazy "(okręgu wyborczego)";";

Poprawka sen. Z. Piwońskiego poparta przez komisję

56)

w art. 82 w pkt 12 w lit. a) wyraz "lub nie zachodzi wobec niego przesłanka" zastępuje się wyrazami "i nie zachodzi wobec niego przesłanka";

Poprawka sen. Z. Piwońskiego poparta przez komisję

57)

w art. 83 po wyrazach "poz. 363 i 365)" dodaje się wyrazy "wprowadza się następujące zmiany:", pozostałą treść oznacza się jako pkt 1 i dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

"2) w art. 133:

1) w ust. 1 po wyrazach "przez zarząd" dodaje się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 1a",

2) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Czynności prawnych, o których mowa w ust. 1, w gminie dokonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta).".";

Poprawka KSTAP poparta przez komisję

58)

w art. 87 w pkt 1 skreśla się wyraz "przepisy";

Poprawka sen. Z. Piwońskiego poparta przez komisję

59)

w art. 87 dodaje się pkt 31a w brzmieniu:

"31a) w art. 55 wyraz "30%" zastępuje się wyrazem "20%",";

Poprawka sen. Z. Kulaka

60)

w art. 87 dodaje się pkt 33a w brzmieniu:

"33a) w art. 62 w ust. 1 skreśla się wyrazy "i 3";";

Poprawka KSTAP poparta przez komisję

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 61 wyklucza głosowanie poprawki nr 62.

 

61)

w art. 87 w pkt 36, w art. 67 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jeżeli w ważnym referendum o odwołanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta), przeprowadzonym na wniosek rady gminy z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium, przeciwko odwołaniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oddano więcej niż połowę ważnych głosów, działalność rady gminy ulega zakończeniu z mocy prawa.";

Poprawka sen. Z. Piwońskiego poparta przez komisję

62)

w art. 87 w pkt 36, w art. 67 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jeżeli w referendum o odwołanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta), przeprowadzonym na wniosek rady gminy z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium, przeciwko odwołaniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oddano więcej niż połowę ważnych głosów, działalność rady gminy ulega zakończeniu z mocy prawa.";

Poprawka KSTAP

63)

w art. 93 w zdaniu wstępnym wyrazy "art. 31" zastępuje się wyrazami "art. 35";

Poprawka KSTAP poparta przez komisję

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 64 wyklucza głosowanie poprawki nr 65.

 

65)

Uwaga:

Poprawka wycofana.

w art. 97 otrzymuje brzmienie:

"Art. 97. W ustawie z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz.U. Nr 113, poz. 1209) w art. 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 po wyrazach "tych nieruchomości" dodaje się wyrazy "niezależnie od tego na jakiej podstawie prawnej prawo użytkowania wieczystego tych nieruchomości zostało nabyte";

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Na wniosek osoby, o której mowa w ust. 1, a także osoby fizycznej będącej jej następcą prawnym, starosta - w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa albo wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa - w odniesieniu do nieruchomości będącej własnością jednostki samorządu terytorialnego, wydaje decyzję o nabyciu prawa własności nieruchomości.".";

Poprawka sen. A. Bieli

65)

Uwaga:

Poprawka wycofana.

w art. 97 otrzymuje brzmienie:

"Art. 97. W ustawie z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz.U. Nr 113, poz. 1209) w art. 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 po wyrazach "tych nieruchomości" dodaje się wyrazy "niezależnie od tego na jakiej podstawie prawnej prawo użytkowania wieczystego tych nieruchomości zostało nabyte";

2) w ust. 2 wyrazy "lub przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego" zastępuje się wyrazami "albo wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa" oraz wyrazy "jej własnością" zastępuje się wyrazami "własnością jednostki samorządu terytorialnego".";

Poprawka sen. A. Bieli

66)

po art. 97 dodaje się art. 97a w brzmieniu:

"Art. 97a. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381) w art. 94 w ust. 2 wyraz "zarządu" zastępuje się wyrazami "wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)".";

Poprawka KSTAP poparta przez komisję

 

Uwaga:

Poprawki nr 67, 70 i 73 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 68, 69 i 71.

 

67)

w art. 99 po wyrazach "w kadencji" dodaje się wyrazy "następującej po kadencji";

Poprawka sen. J. Cieślaka

 

Uwaga:

Poprawki nr 68, 69 i 71 należy głosować łącznie.

 

68)

w art. 99 po wyrazie "kadencji" dodaje się wyrazy "następującej po kadencji";

Poprawka sen. K. Borkowskiego

69)

w art. 100 wyrazy "w związku z zakończeniem kadencji tych organów wybranych w dniu 11 października 1998 r." zastępuje się wyrazami "w następnej kadencji po zakończonej kadencji tych organów wybranych w dniu 11 października 1998r .";

Poprawka sen. K. Borkowskiego

70)

w art. 100 po wyrazach "w związku z zakończeniem" dodaje się wyrazy "ich kadencji następującej po";

Poprawka sen. J. Cieślaka

71)

w art. 101 wyrazy "w związku z zakończeniem kadencji tych organów wybranych w dniu 11 października 1998 r." zastępuje się wyrazami "w następnej kadencji po zakończonej kadencji tych organów wybranych w dniu 11 października 1998r .";

Poprawka sen. K. Borkowskiego

72)

w art. 101 po wyrazach "art. 82 pkt 1" dodaje się wyrazy "i 6";

Poprawka sen. Z. Piwońskiego poparta przez komisję

73)

w art. 101 po wyrazach "w związku z zakończeniem" dodaje się wyrazy "ich kadencji następującej po".

Poprawka sen. J. Cieślaka