Druk nr 118 A

4 czerwca 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI OBRONY NARODOWEJ I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

o uchwalonej przez Sejm w dniu 23 maja 2002 r.

ustawie o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

Marszałek Senatu dnia 28 maja 2002 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2002 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego

(-) Lesław Podkański


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych
zawieranych w związku z umowami dostaw
na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 maja 2002 r. ustawy o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 5, w art. 7 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Minister właściwy do spraw gospodarki powierza obsługę bankową umów offsetowych bankowi państwowemu. Zakres i warunki tej obsługi określi umowa zawarta pomiędzy ministrem właściwym do spraw gospodarki i bankiem państwowym.";

2)

w art. 1 w pkt 14, w art. 20 w ust. 2 w zdaniu wstępnym wyrazy "wchodzi przedstawiciel" zastępuje się wyrazami "wchodzą, po jednej osobie, przedstawiciele";

3)

w art. 1 w pkt 14, w art. 20 w ust. 2 w pkt 14 wyrazy "Szefa Urzędu Ochrony Państwa" zastępuje się wyrazami "Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego";

4)

dodaje się art. 1a w brzmieniu:

"Art. 1a. W sprawach rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.".