Druk nr 118 Z

5 czerwca 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI OBRONY NARODOWEJ I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2002 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 5 czerwca 2002 r. nad ustawą o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4 i 5.

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego

(-) Lesław Podkański


ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw
na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

1)

w art. 1 w pkt 2 w lit. a), w pkt 3 wyraz "offsetobiorcy" zastępuje się wyrazem "przedsiębiorcy";

Poprawka sen.
B. Mąsiora poparta
przez komisję

2)

w art. 1 w pkt 5, w art. 7 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Minister właściwy do spraw gospodarki powierza obsługę bankową umów offsetowych bankowi państwowemu. Zakres i warunki tej obsługi określi umowa zawarta pomiędzy ministrem właściwym do spraw gospodarki i bankiem państwowym.";

Poprawka
KONBP poparta przez komisję

3)

w art. 1 w pkt 14, w art. 20 w ust. 2 w zdaniu wstępnym wyrazy "wchodzi przedstawiciel" zastępuje się wyrazami "wchodzą, po jednej osobie, przedstawiciele";

Poprawka
KONBP poparta
przez komisję

4)

w art. 1 w pkt 14, w art. 20 w ust. 2 w pkt 14 wyrazy "Szefa Urzędu Ochrony Państwa" zastępuje się wyrazami "Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego";

Poprawka
KONBP poparta
przez komisję

5)

dodaje się art. 1a w brzmieniu:

"Art. 1a. W sprawach rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.".

Poprawka
KONBP poparta przez komisję