Druk nr 122

24 maja 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Longin PASTUSIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przekazać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 22. posiedzeniu w dniu 23 maja 2002 r. ustawę o Polskiej Konfederacji Sportu.

Z poważaniem

(-) Marek Borowski


USTAWA

z dnia 23 maja 2002 r.

 

 

o Polskiej Konfederacji Sportu

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

Art. 1.

1. Tworzy się Polską Konfederację Sportu, zwaną dalej "Konfederacją".

2. Celem Konfederacji jest tworzenie warunków do funkcjonowania, rozwoju i promocji sportu wyczynowego, w tym profesjonalnego.

3. Cele, o których mowa w ust. 2, Konfederacja realizuje we współpracy z polskimi związkami sportowymi i innymi podmiotami działającymi w dziedzinie sportu wyczynowego oraz z jednostkami samorządu terytorialnego.

 

Art. 2.

1. Konfederacja jest państwową osobą prawną zaliczaną do sektora finansów publicznych.

2. Siedzibą Konfederacji jest miasto stołeczne Warszawa.

3. Konfederacja może tworzyć oddziały w kraju.

 

Art. 3.

Nadzór nad Konfederacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu.

 

Art. 4.

1. Do zadań Konfederacji należy:

1) koordynacja i dofinansowywanie przygotowań kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i Europy oraz w innych imprezach międzynarodowych o podobnej randze,

2) utrzymanie i udostępnianie bazy sportowej Konfederacji na potrzeby szkolenia sportowego,

3) finansowanie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej i olimpijskiej,

4) przygotowanie programów modernizacji, remontów i budowy obiektów o szczególnym znaczeniu dla sportu,

5) koordynacja i dofinansowywanie szkolenia uzdolnionej młodzieży, uprawiającej sport wyczynowo,

6) uczestnictwo w programach mających na celu:

a) zwalczanie dopingu w sporcie,

b) zapewnianie zawodnikom kadry narodowej opieki medycznej, fizjoterapeutycznej i odnowy biologicznej,

c) zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez sportowych,

7) inicjowanie działań na rzecz sportu, dotyczących w szczególności:

a) rozwoju sponsoringu i reklamy,

b) tworzenia nowych klubów sportowych,

c) rozwoju ośrodków szkolenia sportowego,

d) rozwoju form szkolenia oraz doskonalenia trenerów i instruktorów sportu,

e) wykorzystywania osiągnięć nauki w sporcie,

8) inicjowanie działań na rzecz międzynarodowej współpracy sportowej.

2. Konfederacja, wykonując swoje zadania, współpracuje w szczególności z:

1) Polskim Komitetem Olimpijskim, polskimi związkami sportowymi i innymi jednostkami działającymi w dziedzinie sportu wyczynowego,

2) akademiami wychowania fizycznego i innymi jednostkami prowadzącymi szkolenie kadr kultury fizycznej,

3) jednostkami samorządu terytorialnego,

4) związkami stowarzyszeń kultury fizycznej o zasięgu ogólnopolskim i wojewódzkim,

5) radami sportu, powołanymi przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego,

6) ministrem właściwym do spraw zdrowia w sprawach dotyczących opieki medycznej nad zawodnikami,

7) Komisją do Zwalczania Dopingu w Sporcie i organizacjami zrzeszającymi specjalistów w dziedzinie medycyny sportowej,

8) Komendą Główną Policji i innymi jednostkami działającymi na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa podczas zawodów sportowych,

9) środkami masowego przekazu w zakresie promocji sportu wyczynowego.

Art. 5.

1. Konfederacja może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej w zakresie i w sposób określonych w statucie.

2. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany wyłącznie na realizację zadań Konfederacji, o których mowa w art. 4 ust. 1.

 

Rozdział 2

Organy Konfederacji

 

Art. 6.

Organami Konfederacji są:

1) Prezes Konfederacji, zwany dalej "Prezesem",

2) Rada Konfederacji, zwana dalej "Radą".

 

Art. 7.

1. Prezes kieruje Konfederacją i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu, po zasięgnięciu opinii Rady, powołuje i odwołuje Prezesa oraz określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady wynagradzania Prezesa, uwzględniając zakres realizowanych przez niego zadań, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Prezesem może być także osoba zajmująca kierownicze stanowisko państwowe w rozumieniu przepisów o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

4. Osoba zajmująca stanowisko Prezesa nie może być członkiem zarządu ani organu kontroli wewnętrznej stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych, ani też członkiem organów innych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

5. Do zadań Prezesa należy:

1) tworzenie, przekształcanie i znoszenie oddziałów Konfederacji,

2) koordynowanie współpracy Konfederacji z administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego, Polskim Komitetem Olimpijskim, polskimi związkami sportowymi oraz z innymi jednostkami działającymi w dziedzinie sportu wyczynowego,

3) powoływanie i odwoływanie dyrektorów oddziałów Konfederacji,

4) spełnianie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy,

5) opracowywanie rocznych i wieloletnich programów działania Konfederacji i przedstawianie ich Radzie do zatwierdzenia,

6) opracowywanie projektu rocznego planu finansowego Konfederacji i sprawozdania z jego wykonania oraz przedstawianie ich ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej i sportu do zatwierdzenia,

7) występowanie z wnioskami do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu w sprawie wysokości dotacji budżetowej na realizację zadań Konfederacji,

8) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Konfederacji i przedstawianie ich Radzie i ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej i sportu,

9) sprawowanie zarządu majątkiem Konfederacji,

10) prowadzenie gospodarki finansowej Konfederacji,

11) kontrolowanie zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków przekazanych przez Konfederację,

12) rozliczanie dotacji otrzymanych z budżetu państwa,

13) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych odrębnymi przepisami,

14) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

6. W sprawach indywidualnych rozstrzyganych przez Prezesa, w drodze decyzji administracyjnych, organem wyższego stopnia jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu.

 

Art. 8.

1. Prezes wykonuje swoje zadania przy pomocy 1-3 wiceprezesów, których powołuje i odwołuje po zasięgnięciu opinii Rady Konfederacji.

2. Prezesa, w zakresie przez niego ustalonym, zastępuje wyznaczony przez niego wiceprezes.

 

Art. 9.

1. Do zadań Rady należy:

1) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Konfederacji,

2) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Konfederacji,

3) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych Konfederacji przed ich przekazaniem ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej i sportu do zatwierdzenia,

4) opiniowanie kandydatów na stanowisko Prezesa i wiceprezesów,

5) opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu sportu wyczynowego,

6) wytyczanie kierunków promocji sportu wyczynowego, w tym profesjonalnego, oraz rozwoju sponsoringu i reklamy na rzecz sportu,

7) opiniowanie programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo, programu przygotowań do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy oraz innych imprez międzynarodowych o podobnej randze,

8) opiniowanie programów rozwoju inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.

2. Rada jest uprawniona do przedstawiania ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej i sportu oraz Prezesowi stanowisk, opinii lub wniosków we wszystkich sprawach dotyczących Konfederacji.

 

Art. 10.

1. Rada składa się z 35 członków.

2. Kadencja Rady trwa 4 lata.

3. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu powołuje, z zastrzeżeniem ust. 4, do Rady:

1) 2 członków reprezentujących samorządy województw zgłoszonych przez marszałków województw,

2) 2 przedstawicieli Polskiego Komitetu Olimpijskiego,

3) 14 członków reprezentujących polskie związki sportowe,

4) 4 członków spośród kandydatów zgłoszonych przez związki stowarzyszeń kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym lub wojewódzkim,

5) 5 członków spośród kandydatów zgłoszonych, po jednej osobie, przez ogólnopolskie organizacje reprezentujące ludowe, szkolne i akademickie kluby sportowe oraz organizacje działające w sferze sportu wyczynowego w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej i ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,

6) 2 członków spośród kandydatów zgłoszonych przez akademie wychowania fizycznego,

7) 1 członka spośród kandydatów zgłoszonych przez Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie,

8) 5 członków spośród kandydatów zgłoszonych, po jednej osobie, przez organizacje reprezentujące trenerów, specjalistów medycyny sportowej, menedżerów sportu, prawników działających na rzecz sportu oraz przedstawicieli nauk o sporcie.

4. W przypadku niezgłoszenia kandydatów do Rady w terminie wskazanym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu, minister z własnej inicjatywy powołuje do Rady osoby reprezentujące jednostki wymienione w ust. 3.

5. Ustanie członkostwa w Radzie następuje w przypadku:

1) śmierci członka Rady,

2) pisemnej rezygnacji,

3) ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych.

6. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu może odwołać członka Rady przed upływem kadencji, na umotywowany wniosek Rady lub jednostki, która zgłosiła jego kandydaturę.

7. W przypadku ustania członkostwa lub odwołania członka przed upływem kadencji Rady nowi członkowie są powoływani na okres do końca trwania kadencji Rady.

Art. 11.

1. Rada wybiera i odwołuje spośród swoich członków przewodniczącego i nie więcej niż 3 zastępców przewodniczącego Rady.

2. Rada obraduje w trybie określonym w statucie Konfederacji.

3. Członkom Rady w okresie pełnienia funkcji przysługują diety i inne należności z tytułu podróży związanych z wykonywaniem zadań członka Rady - na zasadach i w wysokości określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej.

 

Art. 12.

1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu, po zasięgnięciu opinii Rady, w drodze rozporządzenia, nadaje Konfederacji statut, w którym w szczególności określa organizację wewnętrzną Konfederacji, szczegółowy zakres jej działania, warunki tworzenia oddziałów, a także zakres i sposób prowadzenia przez Konfederację działalności gospodarczej.

2. Szczegółową organizację oraz tryb pracy i zakres zadań komórek organizacyjnych Konfederacji określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa.

 

Rozdział 3

Mienie i zasady gospodarki finansowej Konfederacji

 

Art. 13.

1. Konfederacja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego.

2. Przychodami Konfederacji są:

1) dotacje podmiotowe z budżetu państwa,

2) przychody z działalności gospodarczej,

3) przychody ze sprzedaży rzeczowych składników majątkowych,

4) przychody z tytułu przekazania do odpłatnego używania rzeczowych składników majątkowych,

5) darowizny, zapisy i odsetki z lokat bankowych,

6) dotacje udzielane przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych, o których mowa w art. 47b ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach (Dz.U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061, z 2000 r. Nr 9, poz. 117, Nr 70, poz. 816 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 84, poz. 908 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253),

7) inne przychody.

3. Dotacje podmiotowe są przekazywane na finansowanie zadań wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 3 i działalności bieżącej Konfederacji, z wyłączeniem działalności gospodarczej, a także dofinansowanie zadań wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2, z zastrzeżeniem art. 26. Kwotę dotacji określa ustawa budżetowa.

4. Dotacje, o których mowa w ust. 2 pkt 6, przeznacza się wyłącznie na dofinansowanie zadań wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 5.

5. Konfederacja może otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych.

6. Konfederacja, realizując zadania określone w ustawie, może udzielać dotacji celowych jednostkom organizacyjnym działającym na rzecz sportu wyczynowego.

7. Do udzielania, rozliczania i odpowiedzialności za wykorzystanie niezgodne z przeznaczeniem dotacji, o której mowa w ust. 6, przepisy ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623) stosuje się odpowiednio.

 

Art. 14.

1. Roczny plan finansowy Konfederacji zatwierdza minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu.

2. Dokonywanie zmian w rocznym planie finansowym wymaga zgody ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu.

3. Do czasu zatwierdzenia rocznego planu finansowego Konfederacja działa na podstawie projektu tego planu.

4. Roczny plan finansowy Konfederacji obejmuje w szczególności:

1) przychody, w tym przychody własne oraz dotacje z wyodrębnieniem ich rodzajów,

2) koszty operacyjne, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń,

3) wydatki inwestycyjne,

4) stan środków obrotowych na początek i koniec roku obrotowego.

5. Rokiem obrotowym Konfederacji jest rok kalendarzowy.

 

Art. 15.

1. Konfederacja tworzy:

1) fundusz statutowy,

2) fundusz rezerwowy,

3) inne fundusze, jeżeli obowiązek ich utworzenia wynika z przepisów prawa.

2. Fundusz statutowy odzwierciedla wartość mienia otrzymanego przez Konfederację w momencie utworzenia.

3. Fundusz statutowy zwiększa się o:

1) wartość mienia otrzymanego nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwych organów lub na podstawie odrębnych przepisów,

2) dotacje na inwestycje służące realizacji zadań Konfederacji.

4. Fundusz statutowy zmniejsza się o:

1) wartość mienia przekazanego nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwych organów lub na podstawie odrębnych przepisów,

2) straty nieznajdujące pokrycia w funduszu rezerwowym.

5. Fundusz rezerwowy zwiększa się o zysk bilansowy.

6. Fundusz rezerwowy przeznacza się na pokrycie strat bilansowych.

 

Art. 16.

1. Roczne sprawozdanie finansowe Konfederacji podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

2. Prezes Konfederacji, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przedstawia do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej i sportu sprawozdanie finansowe Konfederacji za poprzedni rok wraz z opinią i raportem podmiotu, który dokonał badania tego sprawozdania.

 

Art. 17.

1. Konfederacja prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości.

2. Koszty działalności Konfederacji, w tym wynagrodzenia pracowników, są pokrywane z jej przychodów.

3. Konfederacja może zaciągać kredyty krótkoterminowe do wysokości 20% sumy funduszy, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 i 2.

 

Rozdział 4

Zmiany w przepisach obowiązujących

 

Art. 18.

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) w art. 17 w ust. 1 po pkt 34 dodaje się pkt 35 w brzmieniu:

"35) dochody Polskiej Konfederacji Sportu, działającej na podstawie ustawy z dnia 23 maja 2002 r. o Polskiej Konfederacji Sportu (Dz.U. Nr ...., poz..... ) w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej.".

Art. 19.

W ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 i Nr 102, poz. 1115 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 31 i Nr 25, poz. 253) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 10 ust. 4, w art. 13 ust. 5, w art. 15 ust. 2, w art. 25 ust. 4, w art. 26 ust. 3, w art. 29 ust. 2-4, 6 i 7 oraz w art. 35 ust. 2 w różnych przypadkach wyrazy "minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Prezes Polskiej Konfederacji Sportu";

2) w art. 4 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych realizują cele kultury fizycznej w jednostkach podległych i nadzorowanych.";

3) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:

"5a. Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych, w stosunku do jednostek sobie podległych i przez siebie nadzorowanych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej i sportu, określą, w drodze rozporządzenia, sposób realizacji celów kultury fizycznej w tych jednostkach, wskazując ich zadania, formy organizacyjne, sposoby finansowania, a także warunki działania stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych w tych jednostkach.";

4) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu:

"Art. 7a. 1. Przepisy art. 7 ust. 2 i 4 stosuje się również do stowarzyszeń kultury fizycznej, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1, nieprowadzących działalności gospodarczej.

2. Stowarzyszenia wymienione w ust. 1 uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 4.";

5) po art. 18 dodaje się art. 18a-18c w brzmieniu:

"Art. 18a. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może powołać radę sportu spośród przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

2. Do zadań rady sportu należy w szczególności opiniowanie:

1) strategii rozwoju gmin, powiatów i województw w zakresie kultury fizycznej i sportu,

2) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu,

3) projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu,

4) programów bazy sportowej na danym terenie,

5) planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje na danym terenie dofinansowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Art. 18b. Organ stanowiący samorządu wojewódzkiego może zadania rady sportu przekazać wojewódzkiemu stowarzyszeniu interdyscyplinarnemu kultury fizycznej, zrzeszającemu wszystkie wojewódzkie związki sportowe i stowarzyszenia sportowe o zasięgu wojewódzkim.

Art. 18c. Organ, o którym mowa w art. 18a ust. 1, ustala:

1) skład i zasady powoływania członków rady sportu,

2) regulamin działania rady sportu.";

6) w art. 22:

a) w ust. 4 po wyrazie "olimpijskiej" stawia się przecinek i dodaje się wyrazy "a także kadry paraolimpijskiej",

b) po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu:

"4b. Stypendia, o których mowa w ust. 4, przyznaje, wstrzymuje lub cofa Prezes Polskiej Konfederacji Sportu, a w przypadku sportowców niepełnosprawnych minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu.";

7) w art. 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Osobom należącym do kadry narodowej organy administracji rządowej zapewniają opiekę medyczną, a Polska Konfederacja Sportu zapewnia warunki i środki do szkolenia sportowego.";

8) w art. 28 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Jednostki samorządu terytorialnego mogą przyznawać wyróżnienia i nagrody trenerom i działaczom zasłużonym w osiąganiu wyników, o których mowa w ust. 1. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio.";

9) w art. 36 w ust. 1 wyraz "koncesja" zastępuje się wyrazem "zgoda";

10) w art. 36:

a) w ust. 2 po wyrazie "akcyjne" dodaje się wyrazy " , z zastrzeżeniem ust. 2a",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Na wniosek polskiego związku sportowego, o którym mowa w ust. 1, Prezes Polskiej Konfederacji Sportu może wyrazić zgodę na udział stowarzyszeń kultury fizycznej w lidze zawodowej.";

11) w art. 44:

a) w ust. 2 po wyrazie "sportu" kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "z zastrzeżeniem ust. 2a",

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Kształcenie instruktorów dyscypliny sportu, trenerów i menedżerów sportu przez jednostki inne niż szkoły wyższe wymaga uzyskania zgody Prezesa Polskiej Konfederacji Sportu.";

12) w art. 48:

a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) opracowywanie listy metod i środków, o których mowa w art. 47 ust. 1.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określa, w drodze rozporządzenia, środki farmakologiczne i metody uznane za dopingowe, których stosowanie jest zabronione, uwzględniając najnowsze osiągnięcia naukowe i ustalenia międzynarodowych organizacji sportowych.".

 

Art. 20.

W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321, z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811, Nr 87, poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115, poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 126, poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130, poz. 1450 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 41, poz. 365) w art. 15 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu sprawuje, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, nadzór nad Polską Konfederacją Sportu.".

 

Art. 21.

W ustawie z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 102, poz. 1115) skreśla się art. 5.

 

Art. 22.

W ustawie z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 25, poz. 253) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 3 dodaje się wyrazy " , z wyjątkiem zadań i kompetencji w zakresie sportu wyczynowego, które przejmuje Polska Konfederacja Sportu na mocy odrębnej ustawy";

2) w art. 71 w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "z zastrzeżeniem art. 71a.";

3) po art. 71 dodaje się art. 71a w brzmieniu:

"Art. 71a. 1. Z dniem likwidacji Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu pracownicy tego urzędu wykonujący zadania w zakresie sportu wyczynowego, które należą do Polskiej Konfederacji Sportu, stają się pracownikami Polskiej Konfederacji Sportu.

2. Dyrektor Generalny Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu ustali listę pracowników, o których mowa w ust. 1, oraz poda ją do wiadomości zainteresowanym.

3. Do pracowników, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 71 ust. 2 zdanie drugie oraz ust. 3-6.".

 

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

 

Art. 23.

1. Prezes Rady Ministrów przekaże, w drodze zarządzenia, nieodpłatnie na własność Konfederacji mienie znajdujące się w posiadaniu likwidowanego Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu, niezbędne do podjęcia działalności Konfederacji.

2. Z chwilą przejęcia składników mienia, o których mowa w ust. 1, Konfederacja wstępuje w prawa i obowiązki z nimi związane w stosunku do Skarbu Państwa oraz osób trzecich.

 

Art. 24.

1. Likwiduje się Centralny Ośrodek Sportu, będący zakładem budżetowym, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych.

2. Z chwilą likwidacji składniki majątkowe będące w posiadaniu jednostki, o której mowa w ust. 1, stają się nieodpłatnie własnością Konfederacji.

3. Nabycie z mocy prawa własności nieruchomości wchodzących w skład majątku, o którym mowa w ust. 2, stwierdza, w drodze decyzji, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.

4. Ostateczna decyzja stwierdzająca nabycie nieruchomości stanowi postawę wpisu w księdze wieczystej.

5. Konfederacja przejmuje zobowiązania i należności jednostki, o której mowa w ust. 1, i staje się stroną umów obowiązujących tę jednostkę, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Pracownicy jednostki, o której mowa w ust. 1, stają się pracownikami Konfederacji; przepisy art. 231 § 3 i § 4 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio.

7. Konfederacja jest zwolniona od podatków z tytułu przejęcia majątku będącego w posiadaniu jednostki, o której mowa w ust. 1.

8. Konfederacja nie ponosi opłat sądowych w zakresie związanym z nabyciem nieruchomości wchodzących w skład majątku, o którym mowa w ust. 2.

 

Art. 25.

1. Pierwszego Prezesa Polskiej Konfederacji Sportu powołuje, na okres do dnia 31 grudnia 2003 r., minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu. Wymogu zasięgania opinii, o której mowa w art. 7 ust. 2, nie stosuje się. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu może odwołać pierwszego Prezesa Polskiej Konfederacji Sportu przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

2. Jednostki wymienione w art. 10 ust. 3 zgłoszą ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej i sportu kandydatów na członków Rady Konfederacji pierwszej kadencji w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Przepisy art. 10 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

 

Art. 26.

Dotacja wymieniona w art. 13 ust. 3 w części dotyczącej zadania, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, jest przyznawana od dnia 1 stycznia 2004 r.

 

Art. 27.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2002 r., z wyjątkiem art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 24, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Marek BOROWSKI