Druk nr 122 A

4 czerwca 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU

o uchwalonej przez Sejm w dniu 23 maja 2002 r.

ustawie o Polskiej Konfederacji Sportu

Marszałek Senatu dnia 28 maja 2002 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2002 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Nauki, Edukacji i Sportu

(-) Irena Kurzępa


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o Polskiej Konfederacji Sportu

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 maja 2002 r. ustawy o Polskiej Konfederacji Sportu, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 22 w pkt 1 po wyrazach "w ust. 3" dodaje się wyrazy "po wyrazach "Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu"";

2)

art. 27 otrzymuje brzmienie:

"Art. 27. Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2002 r., z wyjątkiem:

1) art. 19 pkt 1 i art. 20, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2002 r.,

2) art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 24, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.".