Druk nr 123 A

5 czerwca 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

o uchwalonej przez Sejm w dniu 23 maja 2002 r.

ustawie o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

Marszałek Senatu dnia 28 maja 2002 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2002 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Polityki Społecznej i Zdrowia

(-) Marek Balicki


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 maja 2002 r. ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 1, w art. 75 w ust. 1 po wyrazie "Rada" dodaje się wyraz "regionalnej";

2)

w art. 1 w pkt 1, w art. 75 w ust. 9 w pkt 2 wyrazy "na kandydata" zastępuje się wyrazami "dla kandydata";

3)

w art. 2 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 2 i dodaje się ust. 1 w brzmieniu:

"1. Nie później niż 3 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy zostaną powołane rady kas chorych zgodnie z art. 75 ustawy wymienionej w art. 1.".