Druk nr 123 Z

6 czerwca 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2002 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 6 czerwca 2002 r. nad ustawą o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt 1, 2, 3.

Przewodniczący Komisji

Polityki Społecznej i Zdrowia

(-) Marek Balicki


ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

I.

Wniosek o odrzucenie ustawy.

Wniosek sen. O. Krzyżanowskiej

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

1)

w art. 1 w pkt 1, w art. 75 w ust. 1 po wyrazie "Rada" dodaje się wyraz "regionalnej";

Poprawka KZPS poparta przez komisję

2)

w art. 1 w pkt 1, w art. 75 w ust. 9 w pkt 2 wyrazy "na kandydata" zastępuje się wyrazami "dla kandydata";

Poprawka KZPS poparta przez komisję

3)

w art. 2 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 2 i dodaje się ust. 1 w brzmieniu:

"1. Nie później niż 3 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy zostaną powołane rady kas chorych zgodnie z art. 75 ustawy wymienionej w art. 1.".

Poprawka KZPS poparta przez komisję