Druk nr 143

20 czerwca 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

KOMISJA

NAUKI, EDUKACJI I SPORTU

Pan

Longin PASTUSIAK

MARSZAŁEK SENATU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Na podstawie art. 77 ust. 1, w związku z art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu Komisja Nauki, Edukacji i Sportu wnosi o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych.

W załączeniu przekazuję projekt ustawy wraz z uzasadnieniem.

Jednocześnie informuję, że w dalszych pracach nad tym projektem ustawy komisję reprezentować będzie senator Adam Gierek.

Przewodniczący Komisji

Nauki, Edukacji i Sportu

(-) Marian Żenkiewicz


p r o j e k t

U S T A W A

z dnia ............. 2002 r.

o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych

Art. 1.

W ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773, z 1999 r. Nr 45, poz. 437, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 93, poz. 1027 i Nr 110, poz. 1167 oraz z 2001 r. Nr 56, poz. 580, Nr 76, poz. 813, Nr 113, poz. 1208, Nr 154, poz. 1800 i Nr 128, poz. 1403) w art. 6 w ust. 1 w pkt 7 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem oraz dodaje pkt 8 w brzmieniu:

"8) zamówień udzielanych przez jednostki badawczo-rozwojowe, państwowe szkoły wyższe oraz jednostki Polskiej Akademii Nauk, związanych z zadaniami opłacanymi ze środków niebędących środkami publicznymi.".

Art. 2.

Postępowania o zamówienia publiczne, wszczęte w jednostkach badawczo-rozwojowych, państwowych szkołach wyższych oraz jednostkach Polskiej Akademii Nauk przed dniem wejścia w życie ustawy, są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Uzasadnienie

Nie budzi wątpliwości traktowanie jako środków publicznych przychodów jednostek badawczo-rozwojowych, państwowych szkół wyższych oraz PAN, uzyskiwanych w ramach dotacji z budżetu państwa.

Nie ma natomiast merytorycznego uzasadnienia, aby przepisami ustawy o zamówieniach publicznych obejmować środki pozyskiwane w toku działalności wdrożeniowej i badawczej, a także gospodarczej, realizowanej na podstawie umów i zleceń, oraz z działalności finansowanej ze środków krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, a także osób fizycznych. Odnosi się to zwłaszcza do produkcji o krótkich seriach, produkcji aparatury naukowo-badawczej, a także innej działalności wynikającej ze statutu ww. jednostek. Jednostki te mogą zawierać umowy cywilno-prawne, a zatem w obrocie gospodarczym mają statut przedsiębiorstw.

Zmiana przedmiotowego przepisu ustawy przywraca równoprawność podmiotów państwowych działających na polu gospodarczym. Działalność bowiem niepaństwowych podmiotów gospodarczych - w tym np. wyższych szkół niepaństwowych - nie jest obciążona przepisami ustawy o zamówieniach publicznych. Przywraca się np. konstytucyjną zasadę ochrony praw własności, w tym prawa autorskiego. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych opiera się zatem na konstytucyjnej zasadzie równości wobec prawa podmiotów charakteryzujących się relewantnymi cechami.

Zmiana tej ustawy nie obciąża budżetu państwa, a jedynie pozwala na zrównanie państwowych szkół wyższych i jednostek badawczych z innymi samodzielnie gospodarującymi podmiotami.