Druk nr 143 S

26 września 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWSTWA I PRAWORZĄDNOŚCI

oraz

KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU

o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (druk nr 143)

Marszałek Senatu w dniu 21 czerwca 2002 r. - zgodnie z art. 79 ust. 1 Regulaminu Senatu - skierował do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu projekt ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych w celu rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu.

Komisje, na wspólnych posiedzeniach w dniach 3 i 17 lipca oraz 11 września 2002 r. - zgodnie z art. 80 ust. 2 Regulaminu Senatu - po rozpatrzeniu w pierwszym czytaniu projektu ustawy wprowadziły poprawki do przedstawionego przez wnioskodawców projektu ustawy i wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego, załączonego projektu ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych, wraz z projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

W załączeniu przedstawiamy także informację o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej.

Przewodnicząca Komisji

Przewodniczący Komisji

Ustawodawstwa i Praworządności

Nauki, Edukacji i Sportu

(-) Teresa Liszcz

(-) Marian Żenkiewicz


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych.

Jednocześnie upoważnia senator Teresę Liszcz do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad projektem.


p r o j e k t

U S T A W A

z dnia

o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych

Art. 1.

W ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664) w art. 6 w ust. 1 w pkt 7 wyrazy "3 000 euro" zastępuje się wyrazami "15 000 euro".

Art. 2.

Postępowania o zamówienia publiczne, wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy, są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


U Z A S A D N I E N I E

Celem niniejszego projektu ustawy jest nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych zmierzająca do zwolnienia z obowiązku stosowania przepisów tej ustawy do zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 15 000 euro.

W obowiązującym stanie prawnym (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy) rygorów określonych w ustawie o zamówieniach publicznych nie stosuje się do zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości 3 000 euro.

W opinii wnioskodawców projektu ustalenie kwoty granicznej na poziomie 3 000 euro jest rozwiązaniem zbyt rygorystycznym.

Skutkuje ono koniecznością stosowania przepisów ustawy także do tych zamówień, które są określane mianem "tanich" lub "drobnych". Wiąże się to z nakładaniem sformalizowanych obowiązków przy udzielaniu wszelkich zamówień publicznych.

Ponadto obowiązek przestrzegania rygorów wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych jest wyjątkowo uciążliwy wówczas, gdy może powodować ograniczenie operatywności i szybkości działania, a tym samym konkurencyjności. Jak wskazuje praktyka często spotykane niedogodności to, np. niemożność przeprowadzenia przetargu w przypadku bardzo specjalistycznej i zmonopolizowanej produkcji lub w przypadku konieczności zachowania poufności w zakresie ochrony praw autorskich.

Z tego punktu widzenia możliwość dokonywania zamówień w dowolnym trybie będzie szczególnie istotna dla podmiotów działających w sferze nauki - wyższych szkół państwowych, jednostek Polskiej Akademii Nauk czy też jednostek badawczo-rozwojowych.

Zdaniem wnioskodawców obecny stopień odformalizowania procedur przy udzielaniu zamówień mieszczących się w przedziale 3 000 - 30 000 euro nie jest wystarczający (np. art. 15 ust. 1).

Rozwiązanie zaproponowane w projekcie ma ułatwić udzielanie zamówień. W przekonaniu wnioskodawców podwyższenie kwoty określonej w art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy jest rozwiązaniem najwłaściwszym ponieważ wprowadza racjonalne kryterium podziału zamówień publicznych na zamówienia drobne i o znacznej wartości.

W kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej należy zwrócić uwagę na fakt, że podwyższenie "progu" z 3 000 do 15 000 euro zbliża ustawodawstwo polskie do obowiązującego w tym zakresie prawodawstwa unijnego.

Konieczne było zamieszczenie w projekcie ustawy przepisu intertemporalnego, normującego sposób zakończenia postępowań w sprawach o zamówienia publiczne będące w toku. W art. 2 proponuje się rozwiązanie, w myśl którego postępowania wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej będą się toczyły według dotychczas obowiązujących reguł.

Z uwagi na fakt, że zaproponowane zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych nie zmieniają istoty instytucji prawnych już funkcjonujących, nie powodują one skutków ekonomicznych dla budżetu państwa.