Druk nr 171 S

24 września 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI Ustawodawstwa i Praworządności

o projekcie ustawy o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (druk nr 171)

Marszałek Senatu w dniu 18 lipca 2002 r. - zgodnie z art. 79 ust. 1 Regulaminu Senatu - skierował do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności projekt ustawy o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw w celu rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu.

Komisja na posiedzeniu w dniu 11 września 2002 r. - zgodnie z art. 80 ust. 2 Regulaminu Senatu - po rozpatrzeniu w pierwszym czytaniu projektu ustawy wnosi o przyjęcie bez poprawek przedstawionego przez wnioskodawców i załączonego projektu ustawy o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, wraz z projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

W załączeniu przedstawiamy także informację o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej.

Przewodnicząca Komisji

Ustawodawstwa i Praworządności

(-) Teresa Liszcz


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

Jednocześnie upoważnia senator Teresę Liszcz do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad projektem.


p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw

Uznając potrzebę stałego monitorowania sytuacji ofiar przestępstw oraz działań na rzecz poprawy ich położenia, uchwala się, co następuje:

Art. 1.

Dzień 22 lutego ustanawia się Dniem Ofiar Przestępstw.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


UZASADNIENIE

Celem niniejszego projektu ustawy jest ustanowienie Dnia Ofiar Przestępstw, którym ma być dzień 22 lutego. Podjęcie niniejszej inicjatywy stanowi odpowiedź na apel Ogólnopolskiego Forum na Rzecz Ofiar Przestępstw.

W państwach członkowskich Rady Europy oraz Unii Europejskiej dzień 22 lutego został ogłoszony Dniem Ofiar Przestępstw już w 1988 roku. Polska jako członek Rady Europy oraz państwo kandydujące do członkostwa w Unii Europejskiej nie powinna odbiegać od przyjętych w kręgu państw członkowskich standardów.

Obchody Dnia Ofiar Przestępstw będą służyły przypominaniu o sytuacji ofiar przestępstw oraz wyznaczaniu kierunków niezbędnych dla poprawy ich położenia.

Wejście w życie niniejszej ustawy nie pociąga za sobą wydatków z budżetu państwa.