Druk nr 238

11 października 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Longin PASTUSIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 31. posiedzeniu w dniu 10 października 2002 r. ustawę o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich.

Z poważaniem

(-) Marek Borowski


USTAWA

z dnia 10 października 2002 r. 

o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich

 

Art. 1.

W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz. 967 i Nr 166, poz. 1361) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) użytkowniku infrastruktury portowej - rozumie się przez to każdą osobę fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej korzystającą z tej infrastruktury,";

2) w art. 8:

a) w ust. 2 uchyla się pkt 3,

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Opłaty portowe, z zastrzeżeniem ust. 4, pobiera od użytkowników infrastruktury portowej podmiot zarządzający portem, mając na względzie zasady równego traktowania i niedyskryminacji użytkowników infrastruktury portowej oraz racjonalnego gospodarowania.

4. Opłatę przystaniową i pasażerską za użytkowanie infrastruktury portowej, którą zarządza podmiot niebędący podmiotem zarządzającym portem, pobiera właściciel tej infrastruktury albo podmiot, który włada infrastrukturą portową na podstawie umów o odpłatne korzystanie, chyba że decyzje administracyjne stanowią inaczej.",

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

"4a. Podmioty, o których mowa w ust. 3 i 4, pobierają opłaty portowe w wysokości uzależnionej od rodzaju tych opłat, typów i wielkości statków, czasu użytkowania infrastruktury portowej oraz rodzaju ruchu pasażerskiego.

4b. Podmioty uprawnione do pobierania opłat portowych są obowiązane do określenia ich wysokości i podania do wiadomości publicznej informacji o wysokości tych opłat, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.",

d) uchyla się ust. 7;

3) dotychczasowe brzmienie art. 11 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W przypadku niepowołania podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską w trybie art. 23 ust. 1 obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości spoczywa na dyrektorze właściwego urzędu morskiego.";

4) art. 22 otrzymuje brzmienie:

"Art. 22. Statuty spółek, o których mowa w art. 13 ust. 1-3, uchwala walne zgromadzenie wspólników po uzgodnieniu ich treści z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej.";

5) art. 25 otrzymuje brzmienie:

"Art. 25. 1. W przypadku niepowołania podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską w trybie art. 23 ust. 1 zadania i uprawnienia podmiotu zarządzającego określone w:

1) art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 8 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3-6 oraz art. 11 - wykonuje dyrektor właściwego urzędu morskiego,

2) art. 7 ust. 1 pkt 2 i pkt 4-6, art. 8 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i 4 oraz ust. 3-6 - wykonuje gmina.

2. Wpływy z tytułu opłat portowych pobieranych przez dyrektora właściwego urzędu morskiego lub gminę, o których mowa w ust. 1, stanowią, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 4, odpowiednio dochód budżetu państwa lub gminy.".

 

Art. 2.

Dyrektorzy urzędów morskich, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przekażą organom gminy dokumentację niezbędną do wykonywania przez gminę zadań i uprawnień określonych w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1.

 

Art. 3.

Do czasu przejęcia przez gminę zadań i uprawnień, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, zadania i uprawnienia te należą do dyrektora właściwego urzędu morskiego.

 

Art. 4.

Opłaty portowe, wynikające z umów handlowych zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, pobiera się według stawek opłat wynikających z tych umów nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

 

Art. 5.

Termin określony w art. 3 ustawy z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich (Dz.U. Nr 62, poz. 685) ulega przedłużeniu do dnia 31 grudnia 2005 r.

 

Art. 6.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Marek BOROWSKI