Druk nr 238 A

24 października 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SKARBU PAŃSTWA I INFRASTRUKTURY

o uchwalonej przez Sejm w dniu 10 października 2002 r.

ustawie o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich

Marszałek Senatu dnia 11 października 2002 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 23 października 2002 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Skarbu Państwa i Infrastruktury

(-) Marian Noga


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 października 2002 r. ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 2 w lit. b), w ust. 4 skreśla się wyrazy ", chyba że decyzje administracyjne stanowią inaczej";

2)

w art. 1 w pkt 2 w lit. c), w ust. 4b wyrazy "Podmioty uprawnione do pobierania opłat portowych" zastępuje się wyrazami "Podmioty, o których mowa w ust. 3 i 4,";

3)

w art. 1 w pkt 5, w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 8 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, 4a, 4b oraz art. 11 - wykonuje dyrektor właściwego urzędu morskiego,

2) art. 7 ust. 1 pkt 2 i pkt 4-6, art. 8 ust. 2 pkt 2 i 4 oraz ust. 3, 4a i 4b - wykonuje gmina.";

4)

w art. 4 skreśla się wyrazy "nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy";

5)

w art. 6 po wyrazie "ogłoszenia" dodaje się wyrazy ", z tym że art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5, stosuje się po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia".

.