Druk nr 239 A

24 października 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SKARBU PAŃSTWA I INFRASTRUKTURY

o uchwalonej przez Sejm w dniu 10 października 2002 r.

ustawie o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw

Marszałek Senatu dnia 11 października 2002 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 23 października 2002 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Skarbu Państwa i Infrastruktury

(-) Marian Noga


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 października 2002 r. ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w art. 1 w ust. 3 wyrazy "ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177), zwanej dalej "ustawą o pomocy publicznej dla przedsiębiorców"";";

2)

w art. 1 w pkt 3, w art. 2c w ust. 4 skreśla się wyrazy "i gwarancje";

3)

art. 1 w pkt 35 wyrazy "art. 42" zastępuje się wyrazami "art. 42a";

4)

w art. 3 w pkt 1 wyrazy "pkt 9 i 10" zastępuje się wyrazami "pkt 10 i 11" oraz pkt 9 i 10 oznacza się jako pkt 10 i 11;

5)

w art. 5 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) w art. 17 w ust. 1 w pkt 4 po wyrazie "bądź" dodaje się wyrazy "poręczone lub";";

6)

w art. 14 wyrazy "oraz art. 6 pkt 2" zastępuje się wyrazami ", art. 6 pkt 2 oraz art. 8".