Druk nr 239 Z

30 października 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

oraz

KOMISJI SKARBU PAŃSTWA I INFRASTRUKTURY

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 30 października 2002 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 30 października 2002 r. nad ustawą o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw, przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 8.

Przewodniczący Komisji

Przewodniczący Komisji

Gospodarki i Finansów Publicznych

Skarbu Państwa i Infrastruktury

(-) Jerzy Markowski

(-) Marian Noga


ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw

I.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wniosek KGFP

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

1)

w art. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w art. 1 w ust. 3 wyrazy "ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177), zwanej dalej "ustawą o pomocy publicznej dla przedsiębiorców"";";

Poprawka KSPI poparta przez połączone komisje

2)

w art. 1 w pkt 3, w art. 2c w ust. 4 wyrazy "oraz poręczenia i gwarancje" zastępuje się wyrazami "oraz poręczenia";

Poprawka KSPI poparta przez połączone komisje

3)

w art. 1 w pkt 8, w art. 7 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Do realizacji zakupu materiałów lub wyrobów gotowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 i Nr 113, poz. 984).";

Poprawka sen. J. Suchańskiego poparta przez mniejszość połączonych komisji

4)

art. 1 w pkt 35 wyrazy "art. 42" zastępuje się wyrazami "art. 42a";

Poprawka KSPI poparta przez połączone komisje

5)

w art. 3 w pkt 1 wyrazy "pkt 9 i 10" zastępuje się wyrazami "pkt 10 i 11" oraz pkt 9 i 10 oznacza się jako pkt 10 i 11;

Poprawka KSPI poparta przez połączone komisje

6)

w art. 5 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) w art. 17 w ust. 1 w pkt 4 po wyrazie "bądź" dodaje się wyrazy "poręczone lub";";

Poprawka KSPI poparta przez połączone komisje

7)

art. 12 otrzymuje brzmienie:

"Art. 12. 1. Postępowania egzekucyjne zmierzające do wyegzekwowania wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu wykonania umowy poręczenia lub gwarancji, wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy umarza się.

2. Egzekucję wierzytelności umorzoną na podstawie ust. 1 wszczyna się ponownie i prowadzi zgodnie z przepisami art. 44, 44a i 44b ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że do egzekucji tych wierzytelności nie stosuje się wymogu złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do egzekucji wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu wykonania umowy poręczenia lub gwarancji, powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy, co do których przed tym dniem nie zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.";

Poprawka sen. M. Nogi poparta przez połączone komisje

8)

w art. 14 wyrazy "oraz art. 6 pkt 2" zastępuje się wyrazami ", art. 6 pkt 2 oraz art. 8".

Poprawka KSPI poparta przez połączone komisje