Druk nr 240 A

23 października 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

(wraz z wnioskami mniejszości komisji)

o uchwalonej przez Sejm w dniu 10 października 2002 r.

ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Marszałek Senatu dnia 11 października 2002 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 22 października 2002 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Polityki Społecznej i Zdrowia

(-) Jerzy Cieślak


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 października 2002 r. ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przyjmuje tę ustawę bez poprawek.


WNIOSKI MNIEJSZOŚCI

1) w art. 1 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) przeciętne wynagrodzenie - przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w gospodarce narodowej, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,";

2) w art. 5:

a) w ust. 1 po wyrazie "wzrastała" dodaje się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 4,"

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W roku, w którym w pierwszym kwartale minimalne wynagrodzenie jest niższe od połowy przeciętnego wynagrodzenia, wysokość minimalnego wynagrodzenia, o której mowa w art. 2, jest ustalana w taki sposób, aby przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym wzrastała w stopniu nie niższym niż prognozowany na ten rok wskaźnik cen oraz dodatkowo co najmniej:

3) 10% różnicy pomiędzy połową przeciętnego wynagrodzenia i minimalnym wynagrodzeniem w pierwszym kwartale roku poprzedniego, jeżeli minimalne wynagrodzenie nie przekracza 40% przeciętnego wynagrodzenia,

4) 15% różnicy pomiędzy połową przeciętnego wynagrodzenia i minimalnym wynagrodzeniem w pierwszym kwartale roku poprzedniego, jeżeli minimalne wynagrodzenie jest wyższe niż 40% i nie przekracza 45% przeciętnego wynagrodzenia,

5) 20% różnicy pomiędzy połową przeciętnego wynagrodzenia i minimalnym wynagrodzeniem w pierwszym kwartale roku poprzedniego, jeżeli minimalne wynagrodzenie jest wyższe niż 45% przeciętnego wynagrodzenia i niższe niż 50% przeciętnego wynagrodzenia.".