Druk nr 240 Z

30 października 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja na posiedzeniu w dniu 30 października 2002 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 30 października 2002 r. nad ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt I.

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Polityki Społecznej i Zdrowia

(-) Jerzy Cieślak


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

 

I.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wniosek KPSZ poparta przez komisję

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

 
 

Uwaga:

Poprawki nr 1 i 3 należy głosować łącznie.

 

1)

w art. 1 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) przeciętne wynagrodzenie - przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w gospodarce narodowej, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,";

Poprawka mniejszości KPSZ

2)

w art. 4 w ust. 1 wyrazy "800 zł" zastępuje się wyrazami "1000 zł";

Poprawka sen. T. Liszcz

3)

w art. 5:

a) w ust. 1 po wyrazie "wzrastała" dodaje się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 4,"

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W roku, w którym w pierwszym kwartale minimalne wynagrodzenie jest niższe od połowy przeciętnego wynagrodzenia, wysokość minimalnego wynagrodzenia, o której mowa w art. 2, jest ustalana w taki sposób, aby przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym wzrastała w stopniu nie niższym niż prognozowany na ten rok wskaźnik cen oraz dodatkowo co najmniej:

1) 10% różnicy pomiędzy połową przeciętnego wynagrodzenia i minimalnym wynagrodzeniem w pierwszym kwartale roku poprzedniego, jeżeli minimalne wynagrodzenie nie przekracza 40% przeciętnego wynagrodzenia,

2) 15% różnicy pomiędzy połową przeciętnego wynagrodzenia i minimalnym wynagrodzeniem w pierwszym kwartale roku poprzedniego, jeżeli minimalne wynagrodzenie jest wyższe niż 40% i nie przekracza 45% przeciętnego wynagrodzenia,

3) 20% różnicy pomiędzy połową przeciętnego wynagrodzenia i minimalnym wynagrodzeniem w pierwszym kwartale roku poprzedniego, jeżeli minimalne wynagrodzenie jest wyższe niż 45% przeciętnego wynagrodzenia i niższe niż 50% przeciętnego wynagrodzenia.";

Poprawka mniejszości KPSZ

4)

w art. 6 w ust. 5 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej, nagrody z funduszu nagród oraz należności przysługujących pracownikom z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej,";

Poprawka sen. T. Liszcz

5)

w art. 6 w ust. 5 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,";

Poprawka sen. T. Liszcz

6)

w art. 6 w ust. 5 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) dodatkowego wynagrodzenia za pracę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia,";

Poprawka sen. T. Liszcz

7)

w art. 6 w ust. 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) dodatku za wieloletnia pracę (za staż pracy).".

Poprawka sen. T. Liszcz