Druk nr 241 A

24 października 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SKARBU PAŃSTWA I INFRASTRUKTURY

o uchwalonej przez Sejm w dniu 10 października 2002 r.

ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Marszałek Senatu dnia 11 października 2002 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 23 października 2002 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Skarbu Państwa i Infrastruktury

(-) Marian Noga


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 października 2002 r. ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 2 w zdaniu wstępnym po wyrazach "w art. 53" stawia się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. a) i dodaje się lit. b) w brzmieniu:

"b) w ust. 1a wyrazy "w ust. 1 pkt 9" zastępuje się wyrazami "w ust. 1 pkt 12";";

2)

w art. 1 w pkt 3 w lit. a), w ust. 1b w pkt 3 wyraz "określone" zastępuje się wyrazami "odpowiednio określone";

3)

w art. 1 w pkt 3 w lit. b), w pkt 6 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) pojazdu, na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji lub decyzja zwalniająca pojazd z homologacji,";

4)

w art. 1 w pkt 4, w pkt 2 po wyrazie "na" dodaje się wyraz "odpowiednio";

5)

w art. 1 w pkt 5 w lit. b), w pkt 2 skreśla się wyrazy "przyjętych do stosowania przez Rzeczpospolitą Polską wraz ze zmianami obowiązującymi od daty wejścia ich w życie,";

6)

w art. 1 w pkt 6 w lit. a), w ust. 4 w zdaniu drugim wyrazy "pojazdu określonego w przepisach, o których mowa w art. 56 ust. 4 pkt 3" zastępuje się wyrazami "pojazdu przewożącego towary niebezpieczne";

7)

w art. 1 w pkt 6 w lit. a), w ust. 4 w zdaniu drugim wyrazy "w liczbie 5 do 9" zastępuje się wyrazami "w liczbie od 5 do 9";

8)

w art. 1 w pkt 6 lit. c) otrzymuje brzmienie:

"c) w ust. 5 wyrazy "Przepis ust. 4 dotyczy" zastępuje się wyrazami "Przepisy ust. 4 i 4a dotyczą";";

9)

w art. 1 w pkt 8 w lit. a), w pkt 1a wyrazy "braku predyspozycji psychicznych" zastępuje się wyrazami "istnienia przeciwwskazań psychologicznych";

10)

w art. 4 w ust. 1 po wyrazie "wydają" dodaje się wyraz "uprawnione";

11)

w art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do dnia 30 czerwca 2006 r. dodatkowym wymogiem, jaki powinna spełniać osoba uprawniona do przeprowadzania badań psychologicznych i orzekania w zakresie zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych, o której mowa w art. 124a Prawa o ruchu drogowym, jest:

1) posiadanie dyplomu ukończenia wyższych studiów psychologicznych,

2) odbycie co najmniej dwutygodniowej praktyki w zakresie psychologicznych badań kierowców w jednostce, o której mowa w ust. 1, lub ukończenie z wynikiem pozytywnym kursu organizowanego w tym zakresie przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.".