Druk nr 241 Z

30 października 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SKARBU PAŃSTWA I INFRASTRUKTURY

oraz

KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 30 padziernika 2002 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 30 października 2002 r. nad ustawą o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 i 13.

Przewodnicząca Komisji

Przewodniczący Komisji

Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej

Skarbu Państwa i Infrastruktury

(-) Genowefa Grabowska

(-) Marian Noga


ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy

- Prawo o ruchu drogowym

Uwaga:

Poprawki nr 1 i 13 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 14 -16.

1)

w tytule ustawy skreśla się wyrazy "oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym";

poprawka KSZIE poparta przez połączone komisje

2)

w art. 1 w pkt 2 w zdaniu wstępnym po wyrazach "w art. 53" stawia się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. a) i dodaje się lit. b) w brzmieniu:

"b) w ust. 1a wyrazy "w ust. 1 pkt 9" zastępuje się wyrazami "w ust. 1 pkt 12";";

Poprawka KSPI, KSZIE poparta przez połączone komisje

3)

w art. 1 w pkt 3 w lit. a), w ust. 1b w pkt 3 wyraz "określone" zastępuje się wyrazami "odpowiednio określone";

Poprawka KSPI, KSZIE poparta przez połączone komisje

4)

w art. 1 w pkt 3 w lit. b), w pkt 6 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) pojazdu, na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji lub decyzja zwalniająca pojazd z homologacji,";

Poprawka KSPI, KSZIE poparta przez połączone komisje

5)

w art. 1 w pkt 4, w pkt 2 po wyrazie "na" dodaje się wyraz "odpowiednio";

Poprawka KSPI, KSZIE poparta przez połączone komisje

6)

w art. 1 w pkt 5 w lit. b), w pkt 2 skreśla się wyrazy "przyjętych do stosowania przez Rzeczpospolitą Polską wraz ze zmianami obowiązującymi od daty wejścia ich w życie,";

Poprawka KSPI, KSZIE poparta przez połączone komisje

7)

w art. 1 w pkt 6 w lit. a), w ust. 4 w zdaniu drugim wyrazy "pojazdu określonego w przepisach, o których mowa w art. 56 ust. 4 pkt 3" zastępuje się wyrazami "pojazdu przewożącego towary niebezpieczne";

Poprawka KSPI, KSZIE poparta przez połączone komisje

8)

w art. 1 w pkt 6 w lit. a), w ust. 4 w zdaniu drugim wyrazy "w liczbie 5 do 9" zastępuje się wyrazami "w liczbie od 5 do 9";

Poprawka KSPI, KSZIE poparta przez połączone komisje

9)

w art. 1 w pkt 6 lit. c) otrzymuje brzmienie:

"c) w ust. 5 wyrazy "Przepis ust. 4 dotyczy" zastępuje się wyrazami "Przepisy ust. 4 i 4a dotyczą";";

Poprawka KSPI, KSZIE poparta przez połączone komisje

10)

w art. 1 w pkt 6 w lit. c) średnik na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d) w brzmieniu:

"d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Okresowe badanie techniczne autobusu o liczbie miejsc powyżej 15 łącznie z miejscem kierowcy przeprowadza się przed upływem 1 roku od dnia pierwszej rejestracji i następnie co 6 miesięcy.";";

Poprawka senatorów: K. Drożdża, H. Stokłosy

11)

w art. 1 w pkt 7, w pkt 1 wyrazy "wzór zezwolenia oraz innych dokumentów związanych z jego wydaniem" zastępuje się wyrazami "oraz wzór zezwolenia na przeprowadzanie tych badań";

Poprawka KSZIE poparta przez połączone komisje

12)

w art. 1 w pkt 8 w lit. a), w pkt 1a wyrazy "braku predyspozycji psychicznych" zastępuje się wyrazami "istnienia przeciwwskazań psychologicznych";

Poprawka KSPI, KSZIE poparta przez połączone komisje

13)

skreśla się art. 2 i 4;

Poprawka KSZIE poparta przez połączone komisje

14)

w art. 4 w ust. 1 po wyrazie "wydają" dodaje się wyraz "uprawnione";

Poprawka KSPI

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 15 wyklucza głosowanie poprawki nr 16.

15)

w art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do dnia 30 czerwca 2006 r. dodatkowym wymogiem, jaki powinna spełniać osoba uprawniona do przeprowadzania badań psychologicznych i orzekania w zakresie zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych, o której mowa w art. 124a Prawa o ruchu drogowym, jest:

1) posiadanie dyplomu ukończenia wyższych studiów psychologicznych,

2) odbycie co najmniej dwutygodniowej praktyki w zakresie psychologicznych badań kierowców w jednostce, o której mowa w ust. 1, oraz ukończenie z wynikiem pozytywnym podyplomowych studiów z zakresu psychologii transportu.";

Poprawka sen. A. Bieli

16)

w art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do dnia 30 czerwca 2006 r. dodatkowym wymogiem, jaki powinna spełniać osoba uprawniona do przeprowadzania badań psychologicznych i orzekania w zakresie zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych, o której mowa w art. 124a Prawa o ruchu drogowym, jest:

1) posiadanie dyplomu ukończenia wyższych studiów psychologicznych,

2) odbycie co najmniej dwutygodniowej praktyki w zakresie psychologicznych badań kierowców w jednostce, o której mowa w ust. 1, lub ukończenie z wynikiem pozytywnym kursu organizowanego w tym zakresie przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.".

Poprawka KSPI