Druk nr 896 Z

1 kwietnia 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

PRAWOZDANIE

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ,

KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA,

oraz

KOMISJI SKARBU PAŃSTWA I INFRASTRUKTURY

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2005 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 31 marca 2005 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17 i 18.

Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu swoje wnioski wycofali:

- senator Krzysztof Jurgiel (pkt 6 zestawienia wniosków),

- senator January Bień (pkt 9 zestawienia wniosków).

Przewodniczący Komisji

Przewodniczący Komisji

Ochrony Środowiska

Skarbu Państwa i Infrastruktury

(-) January Bień

(-) Jerzy Suchański

Przewodniczący Komisji

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

(-) Zbyszko Piwoński


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

 

1)

w tytule ustawy po wyrazie "ścieków" dodaje się wyrazy "oraz niektórych innych ustaw";

Poprawka KSPI poparta przez połączone komisje

 

Uwaga

Przyjęcie poprawki nr 2 wyklucza głosowanie poprawek nr 3 i 16.

 

2)

w art. 1 w pkt 2 w lit. c:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"pkt 4 otrzymuje brzmienie:",

b) skreśla się pkt 5;

Poprawka senatorów: G. Niskiego, Z. Piwońskiego, Czai, K. Jurgiela, K. Jaworskiego poparta przez połączone komisje

3)

w art. 1 w pkt 2 w lit. c, pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu w granicach nieruchomości gruntowej będącej w posiadaniu odbiorcy usług, łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną w budynku z siecią kanalizacyjną,";

Poprawka senatorów: A. Bieli, R. Matusiaka,
Z. Skrzypek-Mrowiec,
J. Szafrańca

4)

w art. 1 w pkt 2 w lit. c:

a) w zdaniu wstępnym wyrazy "pkt 4 i 5" zastępuje się wyrazami "pkt 4-6",

b) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu w granicach nieruchomości gruntowej będącej w posiadaniu odbiorcy usług, łączący wewnętrzną instalację wodociągową w budynku z siecią wodociągową,";

Poprawka senatorów: A. Bieli, R. Matusiaka,
Z. Skrzypek-Mrowiec,
J. Szafrańca

5)

w art. 1 w pkt 4 w zdaniu wstępnym po wyrazach "ust. 1a" dodaje się wyrazy "i 1b" oraz dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

"1b. Wymóg zapewnienia dostaw pod odpowiednim ciśnieniem, o którym mowa w ust. 1 dotyczy wyłącznie dostaw wody z sieci.";

Poprawka sen. J. Bienia poparta przez połączone komisje

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 6 wyklucza głosowanie poprawki nr 7.

 

6)

w art. 1 skreśla się pkt 5;

Poprawka senatorów: K. Jaworskiego, K. Jurgiela

7)

w art. 1 w pkt 5 w lit. d, w ust. 6 w pkt 6 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerywania dostarczania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócania dostaw wody do lokali.";

Poprawka sen. J. Bienia poparta przez połączone komisje

8)

w art. 1 w pkt 14, w art. 16 w ust. 3 skreśla się wyrazy ", jeżeli spełniają wymagania, o których mowa w art. 18 pkt 4 - 7";

Poprawka KSTAP, KOS, KSPI poparta przez połączone komisje

9)

Uwaga; Poprawka wycofana.

w art. 1 w pkt 18 w lit. a, w ust. 2 wyrazy "70 dni" zastępuje się wyrazami "85 dni";

Poprawka sen. J. Bienia

 

Uwaga:

Poprawki nr 10, 11 i 14 należy głosować łącznie.

 

10)

w art. 1 w pkt 18 w lit. a, ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami.";

Poprawka KSTAP, KSPI poparta przez połączone komisje

11)

w art. 1 w pkt 18:

a) lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

"5a. W razie stwierdzenia przez organ nadzoru nieważności uchwały o zatwierdzeniu taryf albo niestwierdzenia nieważności uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf, czas obowiązywania dotychczasowych taryf przedłuża się o 90 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia nadzorczego. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

5b. W razie stwierdzenia przez organ nadzoru nieważności uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf, taryfy zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia nadzorczego.",",

b) w lit. c, w ust. 9 wyrazy "ust. 5c lub 8" zastępuje się wyrazami "ust. 5b lub 8",

c) w lit. e, w ust. 10 wyrazy "ust. 5b, 5c i 9a" zastępuje się wyrazami "5a, 5b i 9a";

Poprawka KSTAP, KSPI poparta przez połączone komisje

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 12 wyklucza głosowanie poprawki nr 13.

 

12)

w art. 1 w pkt 23 w lit. a, w ust. 2 w pkt 1 po wyrazie "odcinającym," dodaje się wyrazy "a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,";

Poprawka sen. Z. Kulaka poparta przez połączone komisje

13)

w art. 1 w pkt 23 w lit. a, w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach "uszkadza wodomierz główny," dodaje się wyrazy "fałszuje jego wskazania,";

Poprawka sen. A. Spychalskiego

14)

w art. 1 w pkt 24, w art. 29 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "art. 24 ust. 5c i 8" zastępuje się wyrazami "art. 24 ust. 5b i 8";

Poprawka KSTAP, KSPI poparta przez połączone komisje

15)

w art. 1 skreśla się pkt 25;

Poprawka senatorów: K. Jurgiela, K. Jaworskiego

16)

po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:

"3a. Do budów urządzeń kanalizacyjnych oraz budów przyłączy kanalizacyjnych realizowanych w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.";

Poprawka senatorów: Z. Piwońskiego, G. Czai, K. Szydłowskiego

17)

w art. 4:

a) w ust. 1 wyrazy "3 miesięcy" zastępuje się wyrazami "12 miesięcy",

b) w ust. 2 wyrazy "6 miesięcy" zastępuje się wyrazami "15 miesięcy",

c) w ust. 4 wyrazy "12 miesięcy" zastępuje się wyrazami "18 miesięcy";

Poprawka senatorów: A. Bieli, R. Matusiaka,
Z. Skrzypek-Mrowiec, J. Szafrańca poparta przez połączone komisje

18)

w art. 5 dwukrotnie użyte wyrazy "art. 11, art. 23 i art. 27 ust. 2" zastępuje się wyrazami "art. 11, art. 13 i art. 23".

Poprawka KSTAP, KOS, KSPI poparta przez połączone komisje