Druk nr 897 A

18 marca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA

o uchwalonej przez Sejm w dniu 3 marca 2005 r.

ustawie o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach

Marszałek Senatu dnia 4 marca 2005 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniach w dniach 15 i 17 marca 2005 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Ochrony Środowiska

(-) January Bień


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze

oraz ustawy o odpadach

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 3 marca 2005 r., ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 skreśla się pkt 3;

2)

w art. 1 w pkt 36 skreśla się lit. a;

3)

w art. 1 po pkt 46 dodaje się pkt 46a w brzmieniu:

"46a) w art. 113 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) może zakazać, na czas nieprzekraczający dwóch lat, wykonywania określonych czynności w ruchu zakładu górniczego osobom, o których mowa w art. 68 ust. 1 oraz w art. 70 ust. 1, albo wykonywania określonych czynności osobom, o których mowa w art. 75a ust. 1, w razie stwierdzenia naruszenia przez te osoby dyscypliny i porządku pracy, a zwłaszcza obowiązków określonych ustawą i wydanymi na jej podstawie przepisami,";";

4)

w art. 1 po pkt 47 dodaje się pkt 47a w brzmieniu:

"47a) art. 125 otrzymuje brzmienie:

"Art. 125. Kto wykonuje czynności kierownictwa lub dozoru ruchu zakładu górniczego lub inne czynności w ruchu zakładu górniczego albo czynności, o których mowa w art. 75a ust. 1, bez kwalifikacji przewidzianych ustawą,

- podlega karze grzywny.";";

5)

w art.1 po pkt 49 dodaje się pkt 49a w brzmieniu:

"49a) art. 127 otrzymuje brzmienie:

"Art. 127. Orzekanie w sprawach określonych w art. 119 - 126c następuje na zasadach i w trybie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.";";

6)

w art. 1 w pkt 50 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) lp. 54 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

"54

wody termalne

m3

0,00

0,00"

7)

po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu:

"Art. 6a. Przepisu art. 75a nie stosuje się do osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnionych w dniu wejścia w życie ustawy w podmiotach zawodowo trudniących się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego.".