Druk nr 897 B

23 marca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

o uchwalonej przez Sejm w dniu 3 marca 2005 r.

ustawie o  zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach

Marszałek Senatu dnia 4 marca 2005 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 23 marca 2005 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Gospodarki i Finansów Publicznych

(-) Jerzy Markowski


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 3 marca 2005 r., ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 7, ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Zabrania się wydobywania kopalin wykonywanego inaczej niż jako koncesjonowana działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 172, poz. 1807 i Nr 281, poz. 2777).";

2)

w art. 1 po pkt 46 dodaje się pkt 46a w brzmieniu:

"46a) po art. 119 dodaje się art. 119a w brzmieniu:

"Art. 119a. Kto wydobywa kopalinę wbrew zakazowi określonemu w art. 15 ust. 4

- podlega karze grzywny.";".