Druk nr 897 Z

1 kwietnia 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

oraz

KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2005 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 1 kwietnia 2005 r. nad ustawą

o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach,

przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 4, 10, 12, 13, 14, 15, 16 i 17.

Przewodniczący Komisji

Przewodniczący Komisji

Gospodarki i Finansów Publicznych

Ochrony Środowiska

(-) Jerzy Markowski

(-) January Bień


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach

 

1)

w art. 1 skreśla się pkt 3;

Poprawka KOS poparta przez połączone komisje

 

Uwaga:

Poprawki nr 2 i 3 należy głosować łącznie.

 

2)

w art. 1 w pkt 5 dodaje się lit. ... w brzmieniu:

"...) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) kopaliną jest nagromadzenie naturalne minerałów stałych, ciekłych i gazowych, które pozyskane metodami górniczymi i przemieszczone poza obręb nieruchomości, mogą być wykorzystane w różnych dziedzinach gospodarki,",";

Poprawka sen. K. Szydłowskiego

3)

w art. 1 w pkt 5 dodaje się lit. ... w brzmieniu:

"...) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) złożem jest naturalne nagromadzenie kopaliny,",";

Poprawka sen. K. Szydłowskiego

 

Uwaga:

Poprawki nr 4 i 13 należy głosować łącznie.

 

4)

w art. 1 w pkt 7, ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Zabrania się wydobywania kopalin wykonywanego inaczej niż jako koncesjonowana działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 172, poz. 1807 i Nr 281, poz. 2777).";

Poprawka KGFP poparta przez połączone komisje

5)

w art 1 w pkt 11 po wyrazach "w art. 20" dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. b oraz przed lit. b dodaje się lit. a w brzmieniu:

"a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) projekt zagospodarowania złoża zaopiniowany przez właściwy organ nadzoru górniczego w dwóch egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz projektu pozostaje w archiwum tego organu,";";

Poprawka sen. A. Bieli

6)

w art. 1 w pkt 18, w art. 29 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Organ koncesyjny przedstawia właściwym do uzgodnienia instytucjom proponowany sposób i zakres wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1.";

Poprawka sen. A. Bieli

7)

w art. 1 w pkt 27 po wyrazach "w art. 55" dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. a oraz dodaje się lit. b w brzmieniu:

"b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Organ koncesyjny, zasięgając opinii organu nadzoru górniczego, o której mowa w ust. 4, przekazuje mu dwa egzemplarze dodatku do projektu zagospodarowania złoża, z którego jeden pozostaje w archiwum tego organu.";";

Poprawka sen. A. Bieli

8)

w art. 1 w pkt 31 dodaje się lit. d i e w brzmieniu:

"d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Operat ewidencyjny sporządza się na podstawie obmiaru wyrobiska stanu na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego.",

e) uchyla się ust. 7;";

Poprawka sen. A. Bieli

9)

w art. 1 w pkt 32 w lit. b, skreśla się ust. 6;

Poprawka sen. A. Bieli

10)

w art. 1 w pkt 36 skreśla się lit. a;

Poprawka KOS poparta przez połączone komisje

11)

w art. 1 w pkt 36 w lit. b, w ust. 10 wyrazy "okresie rozliczeniowym" zastępuje się wyrazami "kwartale rozliczeniowym";

Poprawka sen. A. Bieli

12)

w art. 1 po pkt 46 dodaje się pkt 46a w brzmieniu:

"46a) w art. 113 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) może zakazać, na czas nieprzekraczający dwóch lat, wykonywania określonych czynności w ruchu zakładu górniczego osobom, o których mowa w art. 68 ust. 1 oraz w art. 70 ust. 1, albo wykonywania określonych czynności osobom, o których mowa w art. 75a ust. 1, w razie stwierdzenia naruszenia przez te osoby dyscypliny i porządku pracy, a zwłaszcza obowiązków określonych ustawą i wydanymi na jej podstawie przepisami,";";

Poprawka KOS poparta przez połączone komisje

13)

w art. 1 po pkt 46 dodaje się pkt 46a w brzmieniu:

"46a) po art. 119 dodaje się art. 119a w brzmieniu:

"Art. 119a. Kto wydobywa kopalinę wbrew zakazowi określonemu w art. 15 ust. 4

- podlega karze grzywny.";";

Poprawka KGFP poparta przez połączone komisje

14)

w art. 1 po pkt 47 dodaje się pkt 47a w brzmieniu:

"47a) art. 125 otrzymuje brzmienie:

"Art. 125. Kto wykonuje czynności kierownictwa lub dozoru ruchu zakładu górniczego lub inne czynności w ruchu zakładu górniczego albo czynności, o których mowa w art. 75a ust. 1, bez kwalifikacji przewidzianych ustawą,

- podlega karze grzywny.";";

Poprawka KOS poparta przez połączone komisje

15)

w art.1 po pkt 49 dodaje się pkt 49a w brzmieniu:

"49a) art. 127 otrzymuje brzmienie:

"Art. 127. Orzekanie w sprawach określonych w art. 119 - 126c następuje na zasadach i w trybie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.";";

Poprawka KOS poparta przez połączone komisje

16)

w art. 1 w pkt 50 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) lp. 54 otrzymuje brzmienie:

Poprawka KOS poparta przez połączone komisje

1

2

3

4

5

"54

wody termalne

m3

0,00

0,00"

17)

po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu:

"Art. 6a. Przepisu art. 75a nie stosuje się do osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnionych w dniu wejścia w życie ustawy w podmiotach zawodowo trudniących się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego.".

Poprawka KOS poparta przez połączone komisje