Druk nr 898 Z

1 kwietnia 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI OBRONY NARODOWEJ I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

oraz

KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2005 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 1 kwietnia 2005 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw,

przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22.

Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu Komisja Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisja Spraw Zagranicznych dokonały zmiany treści swojego wniosku (pkt 13 zestawienia wniosków).

Przewodniczący Komisji

Przewodniczący Komisji

Spraw Zagranicznych

Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego

(-) Zbigniew Kulak

(-) Wiesław Pietrzak


ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

oraz niektórych innych ustaw

1)

w art. 1 po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

"17a) w art. 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem okresu pobytu oznaczonego w wizie oraz przed upływem okresu ważności wizy, chyba że uzyskał przedłużenie wizy albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.";";

Poprawka KONBP, KSZ poparta przez połączone komisje

Uwaga:

Poprawki nr 2 i 7 należy głosować łącznie.

2)

w art. 1 w pkt 18, w art. 53 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Za członka rodziny cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1 pkt 13 i art. 54, z zastrzeżeniem ust. 3, uważa się:

1) osobę pozostającą z nim w związku małżeńskim uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej;

2) małoletnie dziecko tego cudzoziemca i osoby pozostającej z nim w związku małżeńskim uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej, w tym także dziecko przysposobione;

3) małoletnie dziecko tego cudzoziemca, w tym także przysposobione, pozostające na jego utrzymaniu, nad którym cudzoziemiec sprawuje faktycznie władzę rodzicielską;

4) małoletnie dziecko osoby, o której mowa w pkt 1, w tym także przysposobione, pozostające na jej utrzymaniu, nad którym sprawuje ona faktycznie władzę rodzicielską.";

Poprawka KONBP, KSZ poparta przez połączone komisje

Uwaga:

Poprawki nr 3 i 10 należy głosować łącznie.

3)

w art. 1 w pkt 18, w art. 53 w ust. 7 w pkt 1 oraz w ust. 8 skreśla się wyrazy "i leczenia";

Poprawka KONBP, KSZ poparta przez połączone komisje

4)

w art. 1:

a) w pkt 18, w art. 53 w ust. 7 skreśla się pkt 3;

b) w pkt 23 w lit. b na końcu średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

"5a. Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 53 w ust. 1 pkt 1, 2, 7, 9,13 i 14, jest obowiązany dołączyć do wniosku także tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, w którym przebywa lub zamierza przebywać oraz dokumenty potwierdzające wysokość kosztów zamieszkania.

5b. Za tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, w którym cudzoziemiec przebywa lub zamierza przebywać, nie uznaje się umowy użyczenia lokalu, chyba że użyczającym jest jego zstępny, wstępny, lub małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca.";";

Poprawka sen.
L. Podkańskiego poparta przez połączone komisje

Uwaga:

Poprawki nr 5, 11 i 13 należy głosować łącznie.

5)

w art. 1 w pkt 18, w art. 53 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Dochód, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, po odliczeniu kosztów zamieszkania, przypadający na każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu cudzoziemca lub na cudzoziemca, gdy jest osobą samotną, musi być wyższy niż wysokość dochodu, od której przyznaje się świadczenia pieniężne z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001).";

Poprawka KONBP, KSZ poparta przez połączone komisje

Uwaga:

Poprawki nr 6, 9 i 12 należy głosować łącznie.

6)

w art. 1 w pkt 21, w art. 57 w ust. 1 w pkt 9 wyrazy "niezgodnie z przepisami ustawy, ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" zastępuje się wyrazem "nielegalnie";

Poprawka KONBP, KSZ poparta przez połączone komisje

7)

w art. 1 w pkt 23 w lit. a, w ust. 2 wyrazy "art. 53 ust. 2 pkt 2 i 3" zastępuje się wyrazami "art. 53 ust. 2 pkt 3 i 4";

Poprawka KONBP, KSZ poparta przez połączone komisje

Uwaga:

Poprawki nr 8 i 14 należy głosować łącznie.

8)

w art. 1 w pkt 25, w art. 62 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku innym niż wydanie decyzji o udzieleniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamierzonego pobytu cudzoziemca informuje Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o złożeniu przez cudzoziemca wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i sposobie załatwienia sprawy.";

Poprawka KONBP, KSZ poparta przez połączone komisje

9)

w art. 1 w pkt 27, w art. 65 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

" Zezwolenia na pobyt cudzoziemca długoterminowego WE udziela się cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bezpośrednio przed złożeniem wniosku, legalnie i nieprzerwanie, co najmniej przez 5 lat, który posiada:";

Poprawka KONBP, KSZ poparta przez połączone komisje

10)

w art. 1 w pkt 27, w art. 65 w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy "i leczenia";

Poprawka KONBP, KSZ poparta przez połączone komisje

11)

w art. 1 w pkt 27, w art. 65:

a) w ust. 1 skreśla się pkt 3,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, po odliczeniu kosztów zamieszkania, przypadający na każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu cudzoziemca lub na cudzoziemca, gdy jest osobą samotną, musi być wyższy niż wysokość dochodu, od której przyznaje się świadczenia pieniężne z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.",

c) skreśla się ust. 4;

Poprawka KONBP, KSZ poparta przez połączone komisje

12)

w art. 1 w pkt 27, w art. 70 wyrazy "powinien przebywać nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy, ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej," zastępuje się wyrazami "powinien przebywać legalnie i nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej";

Poprawka KONBP, KSZ poparta przez połączone komisje

13)

w art. 1 w pkt 27, w art. 71:

a) w ust. 5 w pkt 2 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, w którym zamierza przebywać oraz dokumenty potwierdzające wysokość kosztów zamieszkania.",

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Za tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, w którym cudzoziemiec przebywa lub zamierza przebywać, nie uznaje się umowy użyczenia lokalu, chyba że użyczającym jest jego zstępny, wstępny, lub małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca.";

Poprawka KONBP, KSZ poparta przez połączone komisje

14)

w art. 1 w pkt 27, w art. 71b ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku innym niż wydanie decyzji o udzieleniu zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE, wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamierzonego pobytu cudzoziemca informuje Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o złożeniu przez cudzoziemca wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE i sposobie załatwienia sprawy.";

Poprawka KONBP, KSZ poparta przez połączone komisje

15)

w art. 1 w pkt 46, w art. 100g w ust. 2 skreśla się wyrazy "art. 100g";

Poprawka KONBP, KSZ poparta przez połączone komisje

16)

w art. 1 w pkt 46, w art. 100g:

a) w ust. 2 skreśla się wyrazy ", o czym niezwłocznie zawiadamia centralny organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Komendant Główny Straży Granicznej niezwłocznie zawiadamia centralny organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

1) o odmowie udzielenia lub cofnięciu zezwolenia na tranzyt drogą powietrzną;

2) o najbliższym terminie, w którym wykonanie tranzytu drogą powietrzną będzie możliwe - w przypadku odmowy udzielenia lub cofnięcia zezwolenia na tranzyt drogą powietrzną na podstawie ust. 1 pkt 5.";

Poprawka KONBP, KSZ poparta przez połączone komisje

17)

w art. 1 w pkt 46, w art. 100i w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy "(Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm.)";

Poprawka KONBP, KSZ poparta przez połączone komisje

18)

w art. 1 w pkt 59 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 60 w brzmieniu:

"60) w art. 148 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) nie opuszcza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie określonym w decyzji:

a) o odmowie udzielenia lub cofnięciu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,

b) o cofnięciu zezwolenia na osiedlenie się,

c) o cofnięciu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE,

d) o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,".";

Poprawka KONBP, KSZ poparta przez połączone komisje

19)

w art. 2 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) art. 22 otrzymuje brzmienie:

"Art. 22. Organ przyjmujący wniosek poucza cudzoziemca, w języku dla niego zrozumiałym, o zasadach i trybie postępowania o nadanie statusu uchodźcy, o przysługujących mu prawach, ciążących na nim obowiązkach i o skutkach prawnych ich niewykonania oraz informuje o organizacjach, do których zadań statutowych należą sprawy uchodźców.";";

 

Poprawka sen.
L. Podkańskiego poparta przez połączone komisje

20)

w art. 2 w pkt 10, w art. 30a w ust. 1 wyrazy "przed upływem roku" zastępuje się wyrazami "po upływie roku";

Poprawka KONBP, KSZ poparta przez połączone komisje

21)

w art. 2 w pkt 15 w lit. b, w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;";

Poprawka KONBP, KSZ poparta przez połączone komisje

22)

w art. 8 w lit. a w zdaniu wstępnym wyrazy "pkt 8 i 9" zastępuje się wyrazami "pkt 8-10".

Poprawka sen. Z. Kulaka poparta przez połączone komisje