Druk nr 899 Z

1 kwietnia 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

oraz

KOMISJI SKARBU PAŃSTWA I INFRASTRUKTURY

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 31 marca 2005 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 31 marca 2005 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych,

przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt 2.

Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu senator Elżbieta Streker-Dembińska oraz senator Adam Biela wycofali swój wniosek (pkt 1 zestawienia wniosków).

Przewodniczący Komisji

Przewodniczący Komisji

Gospodarki i Finansów Publicznych

Skarbu Państwa i Infrastruktury

(-) Jerzy Markowski

(-) Jerzy Suchański


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

 

1)

Uwaga:

poprawka wycofana

w art. 1 w pkt 3:

a) w lit. a, w ust. 1 po wyrazach "spłaty kredytu" dodaje się wyrazy ", a w przypadku kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt do dnia 31 maja 1992 r. - na czas nie dłuższy niż 42 kwartały",

b) w lit. b, w ust. 4 w zdaniu drugim po wyrazach "spłaty kredytów" dodaje się wyrazy ", a w przypadku kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt do dnia 31 maja 1992 r., nie może być dłuższy niż 50 kwartałów";

Poprawka senatorów:
E. Streker-Dembińskiej,
A. Bieli

2)

w art. 1 w pkt 5, w art. 10a w ust. 1 wyrazy "i nie później niż do dnia" zastępuje się wyrazami "lecz nie później niż od dnia".

Poprawka
KGFP,
KSPI
poparta przez połączone komisje