Druk nr 900 A

18 marca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU

o uchwalonej przez Sejm w dniu 3 marca 2005 r.

ustawie o opłatach abonamentowych

Marszałek Senatu dnia 4 marca 2005 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 18 marca 2005 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Kultury i Środków Przekazu

(-) Grzegorz Matuszak


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o opłatach abonamentowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 3 marca 2005 r. ustawy o opłatach abonamentowych, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 2 w ust. 5 w pkt 2 skreśla się wyraz "sanatoria,";

2)

w art. 3 w ust. 2 wyrazy "30 kwietnia" zastępuje się wyrazami "31 maja";

3)

w art. 4 w ust. 3 skreśla się wyrazy ", o których mowa w ust. 1 i 2,";

4)

w art. 4 w ust. 5 w pkt 2 skreśla się wyrazy "o spełnianiu warunku";

5)

w art. 7 w ust. 5 wyrazy "ust. 2" zastępuje się wyrazami "ust. 1";

6)

w art. 8 w ust. 2 po wyrazach "sposób podziału wpływów" dodaje się wyrazy ", o których mowa w ust. 1,";

7)

w art. 8 w ust. 2 po wyrazach "terenowych oddziałów spółek" dodaje się wyrazy ", o których mowa w art. 26 ust. 2 i 3 ustawy o radiofonii i telewizji";

8)

w art. 11 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) w art. 30 uchyla się ust. 6;";

9)

w art. 11 w pkt 7, w art. 31c skreśla się wyrazy ", w tym audycji służących realizacji misji publicznej";

10)

w art. 12 wyrazy "12 miesięcy" zastępuje się wyrazami "6 miesięcy".