Druk nr 900 Z

1 kwietnia 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja na posiedzeniu w dniu 31 marca 2005 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 31 marca 2005 r. nad ustawą

o opłatach abonamentowych,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 i 18.

Przewodniczący Komisji

Kultury i Środków Przekazu

(-) Grzegorz Matuszak


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o opłatach abonamentowych

 

1)

w art. 2 w ust. 5 w pkt 2 skreśla się wyraz "sanatoria,";

Poprawka KKSP poparta przez komisję

2)

w art. 3 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "2,2%" zastępuje się wyrazami "1,95%";

Poprawka sen. K. Szydłowskiego

3)

w art. 3 w ust. 2 wyrazy "30 kwietnia" zastępuje się wyrazami "31 maja";

Poprawka KKSP poparta przez komisję

4)

w art. 3 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Podmiot obowiązany do uiszczania opłaty abonamentowej część tej opłaty nie przekraczającą 10% może przekazywać na rzecz nadawcy społecznego, o którym mowa w art. 4 pkt 1a ustawy o radiofonii i telewizji.";

Poprawka senatorów: J. Szafrańca,
A. Bieli, Z. Skrzypek-Mrowiec

5)

w art. 4 w ust. 1 w pkt 5 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) osoby posiadające status bezrobotnego.";

Poprawka sen. M. Szyszkowskiej

 

Uwaga:

Poprawki nr 6 i 16 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 17 i 18.

 

6)

w art. 4 w ust. 1 w pkt 5 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt ... w brzmieniu:

"...) inwalidów wojennych, wojskowych oraz osoby represjonowane, posługujące się legitymacją osoby represjonowanej, wystawioną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz wdowy i wdowców po inwalidach wojennych, wojskowych i osobach represjonowanych, zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2002 r., Nr 9, poz. 87 z późn. zm.) w związku z art. 12 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2002 r., Nr 42, poz. 371 z późn. zm.).";

Poprawka senatorów: K. Jurgiela, J. Szafrańca,
Z. Skrzypek-Mrowiec

7)

w art. 4 w ust. 3 skreśla się wyrazy ", o których mowa w ust. 1 i 2,";

Poprawka KKSP poparta przez komisję

8)

w art. 4 w ust. 5 w pkt 2 skreśla się wyrazy "o spełnianiu warunku";

Poprawka KKSP poparta przez komisję

9)

w art. 5 w ust. 3 wyraz "trzydziestokrotność" zastępuje się wyrazem "piętnastokrotność";

Poprawka sen. K. Szydłowskiego

10)

w art. 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku opóźnienia w uiszczaniu opłaty abonamentowej naliczane są odsetki ustawowe.";

Poprawka sen. K. Szydłowskiego

11)

w art. 7 w ust. 5 wyrazy "ust. 2" zastępuje się wyrazami "ust. 1";

Poprawka KKSP poparta przez komisję

12)

w art. 8 w ust. 2 po wyrazach "sposób podziału wpływów" dodaje się wyrazy ", o których mowa w ust. 1,";

Poprawka KKSP poparta przez komisję

13)

w art. 8 w ust. 2 po wyrazach "terenowych oddziałów spółek" dodaje się wyrazy ", o których mowa w art. 26 ust. 2 i 3 ustawy o radiofonii i telewizji";

Poprawka KKSP poparta przez komisję

14)

w art. 11 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) w art. 30 uchyla się ust. 6;";

Poprawka KKSP poparta przez komisję

15)

w art. 11 w pkt 7, w art. 31c skreśla się wyrazy ", w tym audycji służących realizacji misji publicznej";

Poprawka KKSP poparta przez komisję

16)

art. 12 otrzymuje brzmienie:

"Art. 12. Zachowują prawo do zwolnień od opłat abonamentowych:

  1. inwalidzi wojenni, wojskowi oraz osoby represjonowane, zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2002 r., Nr 9, poz. 87 z późn. zm.) w związku z art. 12 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2002 r., Nr 42, poz. 371 z późn. zm.);
  2. osoby, które korzystają z tego prawa na podstawie dotychczasowych przepisów, pod warunkiem złożenia, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 3.";

Poprawka senatorów: K. Jurgiela, J. Szafrańca,
Z. Skrzypek-Mrowiec

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 17 wyklucza głosowanie poprawki nr 18.

 

17)

art. 12 otrzymuje brzmienie:

"Art. 12. Zachowują prawo do zwolnień od opłat abonamentowych osoby, które korzystają z tego prawa na podstawie dotychczasowych przepisów.";

Poprawka senatorów: K. Szydłowskiego, K. Sienkiewicz

18)

w art. 12 wyrazy "12 miesięcy" zastępuje się wyrazami "6 miesięcy".

Poprawka KKSP poparta przez komisję