Druk nr 902 A

23 marca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

(wraz z wnioskiem mniejszości komisji)

o uchwalonej przez Sejm w dniu 4 marca 2005 r.

ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

Marszałek Senatu dnia 4 marca 2005 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 22 marca 2005 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji

Polityki Społecznej i Zdrowia

(-) Krystyna Sienkiewicz


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych
oraz zaliczce alimentacy
jnej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 4 marca 2005 r. ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 3 skreśla się ust. 3;

2)

w art. 4 w ust. 3 skreśla się wyraz "uporczywego";

3)

w art. 4 w ust. 4 wyrazy "oraz pracę społecznie użyteczną" zastępuje się wyrazami "lub grzywnę, wykonywaną w formie pracy społecznie użytecznej";

4)

skreśla się art. 5;

5)

w art. 8 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "jest trzy lub więcej osób uprawnionych" zastępuje się wyrazami "są trzy osoby, lub więcej, uprawnione";

6)

w art. 8 :

a) w ust. 1 w pkt 1 i 2 po wyrazach "stopniu niepełnosprawności" dodaje się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b",

b) dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Wysokość zaliczki ustala się jako równowartość kwoty stanowiącej różnicę między kwotą odpowiadającą świadczeniu alimentacyjnemu a kwotą wyegzekwowanego w danym miesiącu świadczenia, nie więcej jednak niż:

1) w przypadku, gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki - 300,00 zł dla osoby uprawnionej albo 380,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) w przypadku gdy w rodzinie są trzy osoby, lub więcej, uprawnione do zaliczki - 250,00 zł dla osoby uprawnionej albo 300,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

1b. Zaliczka w wysokości, o której mowa w ust. 1a, przysługuje osobie uprawnionej, jeżeli :

1) upłynął ustawowy okres pobierania przez nią zasiłku dla bezrobotnych;

2) nie uzyskała oferty pracy w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

3) nie ma możliwości podjęcia pracy zarobkowej z powodu konieczności opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym.";

7)

w art. 8 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej przekazał organowi właściwemu wierzyciela informację, że osoba uprawniona lub jej przedstawiciel marnotrawią wypłacaną jej zaliczkę lub wydatkują ją niezgodnie z przeznaczeniem, organ właściwy wierzyciela może przekazywać należną osobie zaliczkę w całości lub w części w formie rzeczowej.";

8)

w art. 10 w ust. 3 wyrazy "o przyznanie zaliczki" zastępuje się wyrazami ", o którym mowa w ust. 2,";

9)

w art. 10 w ust. 4 wyraz "poświadczenie" zastępuje się wyrazem "zaświadczenie";

10)

w art. 10 w ust. 5 w pkt 2 wyraz "informacji" zastępuje się wyrazem "zaświadczenia";

11)

w art. 10 dodaje się ust. 6 - 8 w brzmieniu:

"6. Prawo do zaliczki ustala się w wysokości, o której mowa w art. 8, na okres zasiłkowy.

7. Organ właściwy wierzyciela dokonuje rozliczenia po upływie kwartału pomiędzy wypłaconą zaliczką a wyegzekwowanym przez komornika świadczeniem alimentacyjnym.

8. Wysokość zaliczki w następnym kwartale stanowi różnicę pomiędzy świadczeniem alimentacyjnym albo kwotami, o których mowa w art. 8, a wysokością wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego.";

12)

w art. 17 w ust. 5 po wyrazach "budżetu państwa" dodaje się wyrazy "oraz budżetów gmin";

13)

w art. 17 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Systemy informatyczne stosowane w urzędach administracji publicznej realizujących zadania w zakresie określonym w ustawie, stanowią integralne części systemów informatycznych stosowanych do realizacji świadczeń rodzinnych określonych w przepisach o świadczeniach rodzinnych.";

14)

w art. 27 w pkt 2 dodaje się lit. k w brzmieniu:

"k) dodaje się pkt 24 w brzmieniu:

24) uzyskaniu dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

a) zakończeniem urlopu wychowawczego,

b) uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych,

c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,

d) uzyskaniem emerytury lub renty,

e) uzyskaniem całości lub części zasądzonych świadczeń alimentacyjnych,

f) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej,

g) dzierżawą gospodarstwa rolnego na zasadach określonych w art. 5 ust. 8a ustawy.";

15)

w art. 27 w pkt 3 w lit. a, w ust. 4a wyrazy " pkt 1" zastępuje się wyrazami "pkt 24";

16)

w art. 27 w pkt 3 w lit. b, w ust. 8 wyrazy "odpowiada 20 % kwoty, o której mowa w ust. 1" zastępuje się wyrazami "ustala się w wysokości określonej w przepisach o pomocy społecznej";

17)

w art. 27 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) uchyla się art. 11;";

18)

w art. 27 w pkt 8 w lit. b, w ust. 2a wyrazy "przebywa w areszcie albo w więzieniu" zastępuje się wyrazami "odbywa karę tymczasowego aresztowania albo karę pozbawienia wolności";

19)

w art. 27 w pkt 8 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku gdy dochód rodziny nie przekracza 50% kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, kwotę dodatku zwiększa się o 50,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 100,00 zł na wszystkie dzieci.",";

20)

w art. 27 po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

"15a) w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych osoba, o której mowa w art. 23 ust. 1, jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne.";";

21)

w art. 27 w pkt 16, w art. 25a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Podmiot realizujący świadczenia rodzinne wstrzymuje, od najbliższego terminu płatności, do końca okresu zasiłkowego ich wypłatę, jeżeli osoba nie złożyła oświadczenia albo dochód określony w oświadczeniu przekracza kwoty, o których mowa w art. 5 ustawy. Przepis art. 28 ust. 5 stosuje się odpowiednio.";

22)

w art. 27 w pkt 17, w art. 26 w ust. 6 wyrazy "końca lutego" zastępuje się wyrazami "do dnia 15 marca",

23)

w art. 27 pkt 21 otrzymuje brzmienie:

"21) w art. 33:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 2, wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, nie mniej jednak niż 6000 zł rocznie dla organu właściwego.

2b. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w trakcie danego roku budżetowego nie mają wpływu na wysokość kosztów obsługi, o których mowa w ust. 2a.",

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo - finansowych o zadaniach zrealizowanych z zakresu świadczeń rodzinnych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin, uwzględniając w szczególności terminy i sposoby ich przedstawiania oraz wzory tych sprawozdań.";

24)

w art. 27 w pkt 25, w art. 51a skreśla się wyrazy "oraz na ubezpieczenie zdrowotne";

25)

w art. 27 po pkt 27 dodaje się pkt 27a w brzmieniu

"27a) po art. 59a dodaje się art. 59b w brzmieniu:

"Art. 59b. Osoba otrzymująca dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych do dnia 31 sierpnia 2005 r. zachowuje do niego prawo, do zakończenia 3- letniego okresu jego pobierania, jeżeli spełnia dotychczasowe warunki.";";

26)

w art. 27 po pkt 30 dodaje się pkt 30a w brzmieniu:

"30a) art. 68 otrzymuje brzmienie:

"Art. 68. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z sytuacją zdrowotną lub rodzinną osoby, przeciwko której jest prowadzona egzekucja alimentów, lub osoby zobowiązanej do zwrotu bezpodstawnie pobranych świadczeń z funduszu, likwidator może umorzyć, rozłożyć na raty lub odroczyć termin płatności należności likwidowanego funduszu z tytułu wypłaconych lub bezpodstawnie pobranych świadczeń z funduszu.

2. Likwidator, za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może umorzyć należności likwidowanego funduszu z tytułu wypłaconych lub bezpodstawnie pobranych świadczeń z funduszu.

3. Od decyzji likwidatora, w sprawach określonych w ust. 1, przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego dotyczących spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych.

4. Odwołanie, o którym mowa w ust. 3, wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej Zakładu wskazanej w decyzji. Jeżeli odwołanie nie zostało uwzględnione podlega przekazaniu niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia, do sądu wraz z uzasadnieniem. ";";

27)

w art. 29 w pkt 3 po wyrazie "13," dodaje się wyraz "15a";

28)

w art. 29 w pkt 3 po wyrazie "27" dodaje się wyrazy ", 27a".


WNIOSEK MNIEJSZOŚCI

Wniosek o odrzucenie ustawy.