Druk nr 902 Z

1 kwietnia 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja na posiedzeniu w dniu 31 marca 2005 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 31 marca 2005 r. nad ustawą

o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 6, 9, 11, 12, 13, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 i 51.

Przewodnicząca Komisji

Polityki Społecznej i Zdrowia

(-) Krystyna Sienkiewicz


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

 

I.

Wniosek o odrzucenie ustawy.

Wniosek mniejszości KPSZ oraz senatorów: F. Bachledy-Księdzularza, A. Bieli, H. Dzido, S. Izdebskiego, R. Matusiaka, J. Sagatowskiej, Z. Skrzypek-Mrowiec, J. Szafrańca

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

 
 

Uwaga:

Poprawki nr 1 i 4 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 5.

 

1)

w art. 1 w pkt 2 skreśla się wyraz "samotnie";

Poprawka senatorów: A. Bieli, K. Jurgiela, T. Liszcz F. Bachledy- Księdzularza, A. Chronowskiego, J. Sagatowskiej, J. Szafrańca, R. Matusiaka, Z. Skrzypek-Mrowiec

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 2 wyklucza głosowanie poprawki nr 3.

 

2)

w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) bezskuteczności egzekucji - oznacza to egzekucję, w wyniku której nie wyegzekwowano pełnej kwoty należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych, chociażby w okresie jednego miesiąca;";

Poprawka senatorów: A. Bieli, K. Jurgiela, F. Bachledy- Księdzularza, R. Matusiaka, Z. Skrzypek-Mrowiec, J. Sagatowskiej, J. Szafrańca

3)

w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) bezskuteczności egzekucji - oznacza egzekucję, w wyniku której nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy;";

Poprawka senatorów: A Bieli, F. Bachledy- Księdzularza, R. Matusiaka, Z. Skrzypek-Mrowiec, J. Szafrańca

4)

w art. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) osobie uprawnionej - oznacza to osobę uprawnioną do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna;";

Poprawka senatorów: A Bieli, F. Bachledy- Księdzularza, R. Matusiaka, Z. Skrzypek-Mrowiec, J. Szafrańca T. Liszcz

5)

w art. 2 w pkt 5 w zdaniu pierwszym po wyrazach "osobę samotną" dodaje się wyrazy "lub oboje rodziców";

Poprawka senatorów: F. Bachledy- Księdzularza, A. Bieli, K. Jurgiela, R. Matusiaka, Z. Skrzypek-Mrowiec, J. Szafraniec A. Chronowskiego, J. Sagatowskiej,

6)

w art. 3 skreśla się ust. 3;

Poprawka KPSZ poparta przez komisję

 

Uwaga:

Poprawki nr 7, 8 i 10 należy głosować łącznie.

 

7)

w art. 4 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "o przedstawienie informacji o możliwościach aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego" zastępuje się wyrazami "o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703)";

Poprawka sen. E. Streker-Dembińskiej

8)

w art. 4 w ust. 2 skreśla się pkt 2;

Poprawka sen. E. Streker-Dembińskiej

9)

w art. 4 ust. 3 po wyrazach "W przypadku" dodaje się wyrazy "uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu, o którym mowa w ust. 1, lub";

Poprawka senatorów: A Bieli, F. Bachledy- Księdzularza, R. Matusiaka, Z. Skrzypek-Mrowiec, J. Szafrańca poparta przez komisję

10)

w art. 4 w ust. 3 po wyrazach "podjęcia prac" dodaje się wyrazy "w ramach aktywizacji zawodowej";

Poprawka sen. E. Streker-Dembińskiej

11)

w art. 4 w ust. 3 skreśla się wyraz "uporczywego";

Poprawka KPSZ poparta przez komisję

12)

w art. 4 w ust. 4 wyrazy "oraz pracę społecznie użyteczną" zastępuje się wyrazami "lub grzywnę, wykonywaną w formie pracy społecznie użytecznej";

Poprawka KPSZ poparta przez komisję

13)

skreśla się art. 5;

Poprawka KPSZ, sen. T. Liszcz poparta przez komisję

14)

skreśla się art. 6;

Poprawka sen. T. Liszcz

15)

w art. 7:

a) w ust. 1 wyrazy "24 roku życia" zastępuje się wyrazami "25 roku życia",

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Jeżeli osoba uprawniona do otrzymywania zaliczki, o której mowa w ust. 1, osiągnęła 25 rok życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do zaliczki, przysługuje do zakończenia tego roku studiów.";

Poprawka sen. K. Szydłowskiego

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 16 wyklucza głosowanie poprawek nr 17, 18, 19, 20, 21 i 22.

 

16)

w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zaliczka przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego albo różnicy pomiędzy kwotą odpowiadającą świadczeniu alimentacyjnemu a kwotą wyegzekwowanego w danym miesiącu świadczenia, nie więcej jednak niż 300,00 zł albo 400,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.";

Poprawka senatorów: A. Bieli, K. Jurgiela

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 17 wyklucza głosowanie poprawek nr 18, 19, 20, 21 i 22.

 

17)

w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zaliczka przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego albo różnicy pomiędzy kwotą odpowiadającą świadczeniu alimentacyjnemu a kwotą wyegzekwowanego w danym miesiącu świadczenia, nie więcej jednak niż 170,00 zł dla osoby uprawnionej albo 250,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.";

Poprawka sen. T. Liszcz

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 18 wyklucza głosowanie poprawki nr 19, 20, 21 i 22.

 

18)

w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zaliczka przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego albo różnicy pomiędzy kwotą odpowiadającą świadczeniu alimentacyjnemu a kwotą wyegzekwowanego w danym miesiącu świadczenia, nie więcej jednak niż 170,00 zł albo 250,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.";

Poprawka senatorów: A. Bieli, K. Jurgiela F. Bachledy- Księdzularza, A. Chronowskiego, J. Sagatowskiej, J. Szafrańca

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 19 wyklucza głosowanie poprawek nr 20, 21 i 22.

 

19)

w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zaliczka przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego albo różnicy pomiędzy kwotą odpowiadającą świadczeniu alimentacyjnemu a kwotą wyegzekwowanego w danym miesiącu świadczenia, nie więcej jednak niż:

1)1) 170,00 zł dla osoby uprawnionej;

2) 250,00 zł dla osoby uprawnionej legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności.";

Poprawka senatorów: A Bieli, F. Bachledy- Księdzularza, R. Matusiaka, Z. Skrzypek-Mrowiec, J. Szafrańca

20)

w art. 8 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "jest trzy lub więcej osób uprawnionych" zastępuje się wyrazami "są trzy osoby, lub więcej, uprawnione";

Poprawka KPSZ poparta przez komisję

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 21 wyklucza głosowanie poprawki nr 22.

 

21)

w art. 8 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku, gdy dochód rodziny nie przekracza 50% kwoty, o której mowa w art. 7 ust. 2, kwotę zaliczki, o której mowa w ust. 1, zwiększa się do:

1) w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki - 300,00 zł dla osoby uprawnionej albo 380,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) w przypadku gdy w rodzinie są trzy osoby, lub więcej uprawnione do zaliczki - 250,00 zł dla osoby uprawnionej albo 300,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.";

Poprawka sen. K. Sienkiewicz poparta przez komisję

22)

w art. 8 :

a) w ust. 1 w pkt 1 i 2 po wyrazach "stopniu niepełnosprawności" dodaje się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b",

b) dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Wysokość zaliczki ustala się jako równowartość kwoty stanowiącej różnicę między kwotą odpowiadającą świadczeniu alimentacyjnemu a kwotą wyegzekwowanego w danym miesiącu świadczenia, nie więcej jednak niż:

1) w przypadku, gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki - 300,00 zł dla osoby uprawnionej albo 380,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) w przypadku gdy w rodzinie są trzy osoby, lub więcej, uprawnione do zaliczki - 250,00 zł dla osoby uprawnionej albo 300,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

1b. Zaliczka w wysokości, o której mowa w ust. 1a, przysługuje osobie uprawnionej, jeżeli :

1) upłynął ustawowy okres pobierania przez nią zasiłku dla bezrobotnych;

2) nie uzyskała oferty pracy w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

3) nie ma możliwości podjęcia pracy zarobkowej z powodu konieczności opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym.";

Poprawka KPSZ

23)

w art. 8 w ust. 2 skreśla się pkt 2;

Poprawka sen. T. Liszcz

24)

w art. 8 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej przekazał organowi właściwemu wierzyciela informację, że osoba uprawniona lub jej przedstawiciel marnotrawią wypłacaną jej zaliczkę lub wydatkują ją niezgodnie z przeznaczeniem, organ właściwy wierzyciela może przekazywać należną osobie zaliczkę w całości lub w części w formie rzeczowej.";

Poprawka KPSZ poparta przez komisję

25)

w art. 10 w ust. 3 wyrazy "o przyznanie zaliczki" zastępuje się wyrazami ", o którym mowa w ust. 2,";

Poprawka KPSZ poparta przez komisję

 

Uwaga:

Poprawki nr 26 i 27 należy głosować łącznie.

 

26)

w art. 10 w ust. 4 wyraz "poświadczenie" zastępuje się wyrazem "zaświadczenie";

Poprawka KPSZ poparta przez komisję

27)

w art. 10 w ust. 5 w pkt 2 wyraz "informacji" zastępuje się wyrazem "zaświadczenia";

Poprawka KPSZ poparta przez komisję

28)

w art. 10 dodaje się ust. 6 - 8 w brzmieniu:

"6. Prawo do zaliczki ustala się w wysokości, o której mowa w art. 8, na okres zasiłkowy.

7. Organ właściwy wierzyciela dokonuje rozliczenia po upływie kwartału pomiędzy wypłaconą zaliczką a wyegzekwowanym przez komornika świadczeniem alimentacyjnym.

8. Wysokość zaliczki w następnym kwartale stanowi różnicę pomiędzy świadczeniem alimentacyjnym albo kwotami, o których mowa w art. 8, a wysokością wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego.";

Poprawka KPSZ poparta przez komisję

29)

w art. 17 w ust. 5 po wyrazach "budżetu państwa" dodaje się wyrazy "oraz budżetów gmin";

Poprawka KPSZ poparta przez komisję

30)

w art. 17 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Systemy informatyczne stosowane w urzędach administracji publicznej realizujących zadania w zakresie określonym w ustawie, stanowią integralne części systemów informatycznych stosowanych do realizacji świadczeń rodzinnych określonych w przepisach o świadczeniach rodzinnych.";

Poprawka KPSZ poparta przez komisję

 

Uwaga:

Poprawki nr 31 i 32 należy głosować łącznie.

 

31)

w art. 27 w pkt 2 dodaje się lit. k w brzmieniu:

"k) dodaje się pkt 24 w brzmieniu:

24) uzyskaniu dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

a) zakończeniem urlopu wychowawczego,

b) uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych,

c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,

d) uzyskaniem emerytury lub renty,

e) uzyskaniem całości lub części zasądzonych świadczeń alimentacyjnych,

f) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej,

g) dzierżawą gospodarstwa rolnego na zasadach określonych w art. 5 ust. 8a ustawy.";

Poprawka KPSZ poparta przez komisję

32)

w art. 27 w pkt 3 w lit. a, w ust. 4a wyrazy " pkt 1" zastępuje się wyrazami "pkt 24";

Poprawka KPSZ poparta przez komisję

33)

w art. 27 w pkt 3 w lit. b, w ust. 8 wyrazy "odpowiada 20 % kwoty, o której mowa w ust. 1" zastępuje się wyrazami "ustala się w wysokości określonej w przepisach o pomocy społecznej";

Poprawka KPSZ poparta przez komisję

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 34 wyklucza głosowanie poprawki nr 35.

 

34)

w art. 27 w pkt 4, w art. 7 skreśla się pkt 5;

Poprawka senatorów: A Bieli, F. Bachledy- Księdzularza, R. Matusiaka, Z. Skrzypek-Mrowiec, J. Szafrańca

35)

w art. 27:

a) w pkt 4, w art. 7 w pkt 5 skreśla się lit. b,

b) w pkt 8 w lit. a, w ust. 1 skreśla się pkt 2;

Poprawka senatorów: F. Bachledy-Księdzularza, A. Bieli, K. Jurgiela, R. Matusiaka, Z. Skrzypek-Mrowiec, J. Szafraniec

 

Uwaga:

Poprawki nr 36, 47 i 51 należy głosować łącznie.

 

36)

w art. 27 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) uchyla się art. 11;";

Poprawka KPSZ poparta przez komisję

37)

w art. 27 w pkt 8 w lit. b, w ust. 2a wyrazy "przebywa w areszcie albo w więzieniu" zastępuje się wyrazami "odbywa karę tymczasowego aresztowania albo karę pozbawienia wolności";

Poprawka KPSZ poparta przez komisję

38)

w art. 27 w pkt 8 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku gdy dochód rodziny nie przekracza 50% kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, kwotę dodatku zwiększa się o 50,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 100,00 zł na wszystkie dzieci.",";

Poprawka KPSZ poparta przez komisję

39)

w art. 27 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

"13a) po art. 17 dodaje się art. 17a w brzmieniu:

"Art. 17a. W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej przekazał organowi właściwemu wierzyciela informację, że osoba uprawniona lub jej przedstawiciel marnotrawi wypłacane jej świadczenia rodzinne lub wydatkują je niezgodnie z przeznaczeniem, organ właściwy wierzyciela może przekazywać należną osobie zaliczkę w całości lub w części w formie rzeczowej.";";

Poprawka sen. K. Sienkiewicz poparta przez komisję

 

Uwaga:

Poprawki nr 40, 42 i 50 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 41.

 

40)

w art. 27 po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

"15a) w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych osoba, o której mowa w art. 23 ust. 1, jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne.";";

Poprawka KPSZ poparta przez komisję

41)

w art. 27 skreśla się pkt 16;

Poprawka senatorów: A Bieli, F. Bachledy- Księdzularza, R. Matusiaka, Z. Skrzypek-Mrowiec, J. Szafrańca

42)

w art. 27 w pkt 16, w art. 25a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Podmiot realizujący świadczenia rodzinne wstrzymuje, od najbliższego terminu płatności, do końca okresu zasiłkowego ich wypłatę, jeżeli osoba nie złożyła oświadczenia albo dochód określony w oświadczeniu przekracza kwoty, o których mowa w art. 5 ustawy. Przepis art. 28 ust. 5 stosuje się odpowiednio.";

Poprawka KPSZ poparta przez komisję

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 43 wyklucza głosowanie poprawki nr 44.

 

43)

w art. 27 skreśla się pkt 17;

Poprawka senatorów: A Bieli, F. Bachledy- Księdzularza, R. Matusiaka, Z. Skrzypek-Mrowiec, J. Szafrańca

44)

w art. 27 w pkt 17, w art. 26 w ust. 6 wyrazy "końca lutego" zastępuje się wyrazami "do dnia 15 marca",

Poprawka KPSZ poparta przez komisję

45)

w art. 27 pkt 21 otrzymuje brzmienie:

"21) w art. 33:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 2, wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, nie mniej jednak niż 6000 zł rocznie dla organu właściwego.

2b. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w trakcie danego roku budżetowego nie mają wpływu na wysokość kosztów obsługi, o których mowa w ust. 2a.",

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo - finansowych o zadaniach zrealizowanych z zakresu świadczeń rodzinnych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin, uwzględniając w szczególności terminy i sposoby ich przedstawiania oraz wzory tych sprawozdań.";

Poprawka KPSZ poparta przez komisję

46)

w art. 27 w pkt 25, w art. 51a skreśla się wyrazy "oraz na ubezpieczenie zdrowotne";

Poprawka KPSZ poparta przez komisję

47)

w art. 27 po pkt 27 dodaje się pkt 27a w brzmieniu

"27a) po art. 59a dodaje się art. 59b w brzmieniu:

"Art. 59b. Osoba otrzymująca dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych do dnia 31 sierpnia 2005 r. zachowuje do niego prawo, do zakończenia 3- letniego okresu jego pobierania, jeżeli spełnia dotychczasowe warunki.";";

Poprawka KPSZ poparta przez komisję

48)

w art. 27 po pkt 30 dodaje się pkt 30a w brzmieniu:

"30a) art. 68 otrzymuje brzmienie:

"Art. 68. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z sytuacją zdrowotną lub rodzinną osoby, przeciwko której jest prowadzona egzekucja alimentów, lub osoby zobowiązanej do zwrotu bezpodstawnie pobranych świadczeń z funduszu, likwidator może umorzyć, rozłożyć na raty lub odroczyć termin płatności należności likwidowanego funduszu z tytułu wypłaconych lub bezpodstawnie pobranych świadczeń z funduszu.

2. Likwidator, za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może umorzyć należności likwidowanego funduszu z tytułu wypłaconych lub bezpodstawnie pobranych świadczeń z funduszu.

3. Od decyzji likwidatora, w sprawach określonych w ust. 1, przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego dotyczących spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych.

4. Odwołanie, o którym mowa w ust. 3, wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej Zakładu wskazanej w decyzji. Jeżeli odwołanie nie zostało uwzględnione podlega przekazaniu niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia, do sądu wraz z uzasadnieniem. ";";

Poprawka KPSZ poparta przez komisję

49)

dodaje się art. 28a w brzmieniu:

"Art. 28a. 1. Osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, wychowywana przez osobę pozostającą w związku małżeńskim, nabywa prawo do zaliczki, przez okres jednego roku, jeżeli osoba pozostająca w związku małżeńskim złożyła do sądu pozew o rozwód albo separację i spełnione są pozostałe warunki określone w ustawie.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do składu rodziny nie wlicza się małżonka zobowiązanego przez sąd do alimentacji.";

Poprawka sen. K. Sienkiewicz poparta przez komisję

50)

w art. 29 w pkt 3 po wyrazie "13," dodaje się wyraz "15a";

Poprawka KPSZ poparta przez komisję

51)

w art. 29 w pkt 3 po wyrazie "27" dodaje się wyrazy ", 27a".

Poprawka KPSZ poparta przez komisję