Druk nr 905

4 marca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Longin PASTUSIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 98. posiedzeniu w dniu 4 marca 2005 r. ustawę

o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010".

Z poważaniem

(-) Włodzimierz Cimoszewicz


USTAWA

z dnia 4 marca 2005 r.

o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010"

Art. 1.

1. Ustanawia się program wieloletni "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010", zwany dalej "Programem".

2. Program jest programem wieloletnim w rozumieniu art. 80 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.1)) i będzie realizowany w latach 2006-2010.

 

Art. 2.

W ramach Programu podejmuje się działania zapewniające rozwój gospodarczy, ochronę przeciwpowodziową i ochronę środowiska na terenie południowo - zachodniej części województwa małopolskiego poprzez budowę zbiornika wodnego i budowli towarzyszących w zlewni Małej Wisły, Soły i Skawy oraz kształtowanie zasobów wodnych dla zapewnienia zrównoważonego, prawidłowo funkcjonującego systemu ochrony przeciwpowodziowej.

 

Art. 3.

1. Łączne nakłady na finansowanie Programu w okresie objętym Programem nie mogą przekroczyć kwoty 1068 mln zł z budżetu państwa, ustalonej w cenach zadań z roku 2004 r. i przeliczanej według wskaźnika inflacji na ceny z roku realizacji zadań.

2. Planowane nakłady w poszczególnych latach na realizację zadań, o których mowa w art. 2, są określone w załączniku.

 

Art. 4.

1. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki wodnej.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przedkłada Radzie Ministrów oraz Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż do dnia 31 maja roku kalendarzowego, roczną informację o realizacji w roku ubiegłym zadań wynikających z Programu oraz harmonogram prac na rok następny.

 

Art. 5.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Włodzimierz Cimoszewicz


Załącznik do ustawy z dnia 4 marca 2005 r.
(poz. )

Planowane nakłady w poszczególnych latach na realizację zadań (w mln zł)

Zadania

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

Razem

2006-2010

 

poziom cen roku 2004

1

2

3

4

5

6

7

ZADANIE I ZBIORNIK

170,0

170,0

170,0

157,0

78,0

745,0

ZADANIE II PRZEBUDOWA DRÓG

27,0

31,0

25,0

25,0

0,0

108,0

ZADANIE III PRZEBUDOWA KOLEI

35,0

36,0

33,0

32,0

41,0

177,0

ZADANIE IV OCHRONA ZLEWNI ZBIORNIKA

18,0

11,0

7,0

2,0

0,0

38,0

RAZEM

250,0

248,0

235,0

216,0

119,0

1 068,0


1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114.