Druk nr 905 Z

1 kwietnia 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA

oraz

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2005 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 1 kwietnia 2005 r. nad ustawą

o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006 - 2010",

przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt 1.

Przewodniczący Komisji

Przewodniczący Komisji

Gospodarki i Finansów Publicznych

Ochrony Środowiska

(-) Jerzy Markowski

(-) January Bień


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego

"Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba

w latach 2006-2010"

 
 

Przyjęcie poprawki nr 1 wyklucza głosowanie poprawki nr 2.

 

1)

w art. 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Program jest realizowany przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.";

Poprawka
KOS
poparta przez połączone komisje

2)

w art. 4 przed ust. 1 dodaje się ust. ... w brzmieniu:

".... Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze zarządzenia, jednostkę organizacyjną realizującą program.".

Poprawka
KGFP