Druk nr 908 A

24 marca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWSTWA I PRAWORZĄDNOŚCI

o uchwalonej przez Sejm w dniu 11 marca 2005 r.

ustawie o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw

Marszałek Senatu dnia 15 marca 2005 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 23 marca 2005 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji

Ustawodawstwa i Praworządności

(-) Teresa Liszcz


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 11 marca 2005 r. ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 2 w lit. a, ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. Osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości oraz w innych kosztach jej zarządu, w częściach przypadających na ich lokale, przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni. Są one również obowiązane uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu.";

2)

w art. 1 w pkt 2:

a) w lit. b:

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"ust. 5-62 otrzymują brzmienie:",

- po ust. 5 dodaje się ust. 6-62 w brzmieniu:

"6. Za opłaty, o których mowa w ust. 1-2, 4 i 5, solidarnie z członkami spółdzielni, właścicielami lokali niebędącymi członkami spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, odpowiadają stale zamieszkujące z nimi w lokalu osoby pełnoletnie, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu.

61. Odpowiedzialność osób, o których mowa w ust. 6, ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu.

62. Opłaty, o których mowa w ust. 1-2, 4 i 5, wnosi się co miesiąc z góry do 10 dnia miesiąca. Statut spółdzielni może określać inny termin wnoszenia opłat, nie wcześniejszy jednak niż ustawowy. Spółdzielnia jest obowiązana przedstawić kalkulację wysokości opłat na żądanie członka spółdzielni, właściciela lokalu niebędącego członkiem spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.",

b) skreśla się lit. c;

3)

w art. 1:

a) w pkt 2

- w lit. d, w ust. 63 wyrazy "ust. 1, 2, 4 i 5" zastępuje się wyrazami "ust. 1-2, 4 i 5",

- w lit. e w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 8 otrzymuje" zastępuje się wyrazami "ust. 7 i 8 otrzymują" oraz przed ust. 8 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. O zmianie wysokości opłat spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w ust. 1-2 i 4, co najmniej 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.",

b) w pkt 16, w art. 1710 wyrazy "ust. 1, 2, 4 i 5" zastępuje się wyrazami "ust. 1, 11 i 5",

c) w pkt 19, w art. 1714 w ust. 1 w pkt 4 wyrazy "ust. 1" zastępuje się wyrazami "ust. 1 i 11";

4)

w art. 1 w pkt 3 w lit. a, w ust. 3 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

"Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.";

5)

w art. 1 w pkt 6 w lit. a, w ust. 1 w pkt 1 wyraz "przypadających" zastępuje się wyrazem "przypadającej";

6)

w art. 1:

a) w pkt 6:

- w lit. a, w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) wpłaty różnicy pomiędzy wartością rynkową lokalu a zwaloryzowaną wartością wniesionego całego wkładu mieszkaniowego albo jego części; różnica ta podlega zmniejszeniu o 50% wartości pomocy uzyskanej przez spółdzielnię ze środków publicznych lub z innych środków, zwaloryzowanej proporcjonalnie do aktualnej wartości rynkowej lokalu, chyba że statut zawiera postanowienie korzystniejsze dla członków.",

- dodaje się lit. a1 w brzmieniu:

"a1) po ust. 3 dodaje się ust. 31 w brzmieniu:

"31. Wpływy z wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 5, przeznacza się na spłatę podlegającego odprowadzeniu do budżetu państwa umorzeniu kredytu obciążającego dany lokal oraz w pozostałej części na uzupełnienie funduszu remontowego spółdzielni.",",

b) w pkt 7:

- w lit. a, pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) wpłaty różnicy pomiędzy wartością rynkową lokalu a zwaloryzowaną wartością wniesionego całego wkładu mieszkaniowego albo jego części; różnica ta podlega zmniejszeniu o 50% wartości pomocy uzyskanej przez spółdzielnię ze środków publicznych lub z innych środków, zwaloryzowanej proporcjonalnie do aktualnej wartości rynkowej lokalu, chyba że statut zawiera postanowienie korzystniejsze dla członków.",

- w lit. b w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 4 i 5" zastępuje się wyrazami "ust. 3-5" oraz przed ust. 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Wpływy z wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 5, przeznacza się na spłatę podlegającego odprowadzeniu do budżetu państwa umorzeniu kredytu obciążającego dany lokal oraz w pozostałej części na uzupełnienie funduszu remontowego spółdzielni.",

c) dodaje się pkt 29a w brzmieniu:

"29a) uchyla się art. 461;";

7)

w art. 1 w pkt 7 w lit. a w zdaniu wstępnym po wyrazach "ust. 1" dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako tiret drugie i dodaje się tiret pierwsze w brzmieniu:

"- pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

"1) spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami,

2) spłaty przypadającego na ten lokal uzupełnienia wkładu mieszkaniowego z tytułu modernizacji budynku, w rozumieniu art. 61 ust. 5,

3) spłaty przypadających na ten lokal zobowiązań spółdzielni z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości, w której znajduje się lokal,",";

8)

w art. 1 skreśla się pkt 8;

9)

w art. 1 skreśla się pkt 12;

10)

w art. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) uchyla się art. 178;";

11)

w art. 1 w pkt 24, w art. 241 w ust. 1 wyrazy "wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej" zastępuje się wyrazami "liczby lokali";

12)

w art. 1 w pkt 24, w art. 241 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Do rozliczeń między właścicielami, o których mowa w ust. 1, a spółdzielnią stosuje się odpowiednio przepisy o podziale spółdzielni.";

13)

w art. 1 w pkt 25, w ust. 2 w zdaniu drugim wyrazy "z zastrzeżeniem" zastępuje się wyrazami "z wyjątkiem";

14)

w art. 1 w pkt 25, w ust. 3 po wyrazach "art. 241" dodaje się wyrazy "oraz art. 26";

15)

w art. 1 w pkt 26, w art. 39 w ust. 1 po wyrazach "który poniósł w pełnym zakresie koszty budowy tego lokalu" dodaje się wyrazy "albo ponieśli je jego poprzednicy prawni";

16)

w art. 1:

a) w pkt 26, w art. 39 w ust. 1 skreśla się wyrazy "po uprzednim przyjęciu najemcy w poczet członków",

b) w pkt 30 w lit. b, w ust. 2 skreśla się wyrazy "i ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu",

c) w pkt 31 w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 2 otrzymuje" zastępuje się wyrazami "ust. 2 i 3 otrzymują" oraz po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Po śmierci najemcy, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności określonym w art. 39 i 48, jeżeli brak jest osób, które wstępują w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez najemcę.";

17)

w art. 1 w pkt 26, w art. 39 w ust. 2 wyrazy "członka spółdzielni" zastępuje się wyrazem "najemcę";

18)

w art. 1 w pkt 30 w lit. b, w ust. 2 wyrazy "jest uwarunkowane złożeniem przez najemcę deklaracji członkowskiej i przyjęciem" zastępuje się wyrazami "jest uzależnione od złożenia przez najemcę deklaracji członkowskiej i przyjęcia";

19)

w art. 1 w pkt 31, w ust. 2 skreśla się wyrazy ", nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem spółdzielni";

20)

w art. 3 w pkt 1, w art. 16a przed § 1 dodaje się § ... w brzmieniu:

"§ .... Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w spółdzielni są dla wszystkich członków równe.";

21)

w art. 3 w pkt 1, w art. 16a w § 2 wyrazy "jeśli naruszałoby to prawa tych osób lub, jeśli" zastępuje się wyrazami "jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli";

22)

w art. 3 w pkt 1, w art. 16a skreśla się § 4;

23)

w art. 3 w pkt 1, w art. 16a dodaje się § 7 w brzmieniu:

"§ 7. Przepisy ustawy, statut oraz umowy zawierane przez spółdzielnię z jej członkami określają prawa i obowiązki członków wynikające ze stosunków prawnych pochodnych od członkostwa w spółdzielni.";

24)

w art. 3 w pkt 1:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"art. 18 otrzymuje brzmienie:",

b) art. 16a oznacza się jako art. 18,

c) w dotychczasowym art. 16a w § 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) do świadczeń spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności.";

25)

w art. 3 w pkt 2, w art. 24 przed § 1 dodaje się § ... w brzmieniu:

"§ .... Spółdzielnia może rozwiązać stosunek członkostwa tylko przez wykluczenie albo wykreślenie członka.";

26)

w art. 3 w pkt 2, w art. 24:

a) w § 1 wyrazy "lub z powodu" zastępuje się wyrazami "albo z powodu",

b) w § 3 użyty trzykrotnie wyraz "lub" zastępuje się wyrazem "albo",

c) w § 4 użyty trzykrotnie wyraz "lub" zastępuje się wyrazem "albo",

d) w § 5 użyty dwukrotnie wyraz "lub" zastępuje się wyrazem "albo",

e) w § 7 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"W wypadku wniesienia do walnego zgromadzenia odwołania od uchwały rady nadzorczej w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członek spółdzielni ma prawo być obecny przy rozpatrywaniu odwołania i popierać je.";

27)

w art. 3 w pkt 2, w art. 24:

a) w § 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Statut określa przyczyny wykluczenia.",

b) w § 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Statut określa przyczyny wykreślenia.";

28)

w art. 3 w pkt 2, w art. 24 w § 5 w pkt 2 wyrazy "przepis art. 32" zastępuje się wyrazami "przepisy art. 42";

29)

w art. 3 w pkt 2, w art. 24 w § 6 wyrazy "biegnie od następnego dnia po dniu" zastępuje się wyrazami "biegnie od dnia";

30)

w art. 3 w pkt 2, w art. 24 § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Jeżeli statut nie przewiduje postępowania wewnątrzspóldzielczego, termin do wniesienia odwołania, o którym mowa w § 5 pkt 1, wynosi miesiąc od dnia doręczenia zawiadomienia o wykluczeniu albo wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym walnym zgromadzeniu, nie później jednak niż w ciągu dwunastu miesięcy od dnia wniesienia odwołania. Odwołujący się członek spółdzielni powinien być zawiadomiony o terminie walnego zgromadzenia co najmniej trzy tygodnie przed tym terminem.";

31)

w art. 3 w pkt 2, w art. 24 § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:

1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały rady nadzorczej, chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały rady do walnego zgromadzenia;

2) bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do walnego zgromadzenia odwołania od uchwały rady nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do sądu uchwały rady;

3) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały walnego zgromadzenia;

4) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały rady nadzorczej albo walnego zgromadzenia.";

32)

w art. 3 w pkt 3, art. 32 otrzymuje brzmienie:

"Art. 32. § 1. Statut może stanowić, że w określonych w nim sprawach między członkiem a spółdzielnią, członkowi przysługuje prawo odwołania się od uchwały organu spółdzielni do innego wskazanego w statucie organu spółdzielni w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. W tym wypadku statut powinien określać zasady i tryb postępowania wewnątrzspóldzielczego, a w szczególności terminy wniesienia i rozpatrzenia odwołania.

§ 2. W wypadku wniesienia przez członka odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym bieg przedawnienia i terminów zawitych ulega zawieszeniu do dnia zakończenia tego postępowania, jednakże przez okres nie dłuższy niż rok od dnia, w którym organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie.

§ 3. Postanowienia statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym nie mogą ograniczać dochodzenia przez członków ich praw na drodze sądowej. W wypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i sądowym, postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.";

33)

w art. 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) uchyla się art. 33;";

34)

w art. 3 w pkt 5, w § 4 po wyrazach "Członek spółdzielni" dodaje się wyrazy "niebędący przedstawicielem";

35)

w art. 3 w pkt 6, art. 42 otrzymuje brzmienie:

"Art. 42. § 1. Uchwały walnego zgromadzenia obowiązują wszystkich członków spółdzielni oraz wszystkie jej organy.

§ 2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.

§ 3. Uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu.

§ 4. Każdy członek spółdzielni lub zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu.

§ 5. Jeżeli zarząd wytacza powództwo, spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez radę nadzorczą, a spółdzielnię, w której nie powołuje się rady nadzorczej, pełnomocnik ustanowiony przez walne zgromadzenie. W wypadku nieustanowienia pełnomocnika sąd właściwy do rozpoznania sprawy ustanawia kuratora dla spółdzielni.

§ 6. Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia walnego zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na walnym zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania - w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia walnego zgromadzenia.

§ 7. Jeżeli ustawa lub statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin sześciotygodniowy wskazany w § 6 biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w statucie.

§ 8. Sąd może nie uwzględnić upływu terminu, o którym mowa w § 6, jeżeli utrzymanie uchwały walnego zgromadzenia w mocy wywołałoby dla członka szczególnie dotkliwe skutki, a opóźnienie w zaskarżeniu tej uchwały jest usprawiedliwione wyjątkowymi okolicznościami i nie jest nadmierne.

§ 9. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały walnego zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków spółdzielni oraz wszystkich jej organów.";

36)

w art. 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) w art. 56 po § 1 dodaje się § la w brzmieniu:

"§ la. Nie można być jednocześnie członkiem rady albo zarządu i przedstawicielem na zebranie przedstawicieli tej samej spółdzielni.";";

37)

w art. 3 w pkt 9, w art. 58 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 i 3 w brzmieniu:

"§ 2. Jeżeli spółdzielnia nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy członek może wnieść powództwo o naprawienie szkody wyrządzonej spółdzielni.

§ 3. Jeżeli powództwo, o którym mowa w § 2, okaże się nieuzasadnione, a członek, wnosząc je, działał w złej wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną spółdzielni.";

38)

w art. 3 w pkt 11 w lit. a, w § 1a wyraz "spółdzielczy" zastępuje się wyrazem "rewizyjny";

39)

w art. 3 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

"12a) po art. 109 dodaje się art. 109a w brzmieniu:

"Art. 109a. § 1. Członkowie spółdzielni, których prawa i obowiązki majątkowe są związane z wyodrębnioną organizacyjnie jednostką spółdzielni albo z częścią majątku spółdzielni, która nadaje się do takiego wyodrębnienia, mogą na podstawie uchwały podjętej większością głosów tych członków wystąpić do zarządu spółdzielni z żądaniem zwołania walnego zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o podziale spółdzielni w ten sposób, że z tej jednostki organizacyjnej albo części majątku zostanie utworzona nowa spółdzielnia. W zakresie reprezentacji tych członków stosuje się odpowiednio przepisy o zakładaniu spółdzielni.

§ 2. Zarząd spółdzielni jest obowiązany niezwłocznie przygotować dokumenty niezbędne do podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podziale oraz udostępnić je członkom żądającym podziału.

§ 3. Walne zgromadzenie może podjąć uchwałę odmawiającą podziału tylko ze względu na ważne interesy gospodarcze dotychczasowej spółdzielni lub istotne interesy jej członków.

§ 4. W razie podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały odmawiającej podziału spółdzielni albo uchwały o podziale naruszającej istotne interesy członków występujących z żądaniem podziału, członkowie, którzy wystąpili z takim żądaniem, mogą w terminie sześciu tygodni od dnia odbycia walnego zgromadzenia wystąpić do sądu o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale.

§ 5. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio w razie nierozpatrzenia przez walne zgromadzenie zgłoszonego przez członków żądania w terminie trzech miesięcy od dnia jego doręczenia.

§ 6. W razie podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podziale niezawierającej wszystkich składników treści tej uchwały określonych w art. 108 § 2, członkowie zgłaszający żądanie podziału mogą wystąpić do zarządu spółdzielni z żądaniem zwołania walnego zgromadzenia w celu podjęcia uzupełniającej uchwały o podziale. Przepisy § 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

§ 7. Przepisy § 2-6 stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy z żądaniem podziału występuje organ spółdzielni powołany do reprezentowania członków, których prawa i obowiązki majątkowe są związane z wyodrębnioną organizacyjnie jednostką spółdzielni.

§ 8. Uchwała walnego zgromadzenia o podziale spółdzielni zawierająca wszystkie składniki treści określone w art. 108 § 2 oraz prawomocne orzeczenie sądu zastępujące taką uchwałę stanowią podstawę do dokonania stosownych wpisów w rejestrze i w księdze wieczystej.";";

40)

w art. 3 dodaje się pkt 12b w brzmieniu:

"12b) w art. 257 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym tytule stosuje się odpowiednio przepisy części I, z wyjątkiem art. 24 § 3 i 5-8 , art. 32 i 33, a w odniesieniu do związków rewizyjnych także art. 67, 75-78 oraz przepisów ustawy dotyczących udziałów i wkładów. Przepisy art. 42 stosuje się odpowiednio również do uchwał rady związku.";";

41)

w art. 3 w pkt 13, w art. 267c w pkt 4 użyte dwukrotnie w różnym przypadku wyrazy "zebrania przedstawicieli" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "zebranie przedstawicieli".

42)

art. 4 otrzymuje brzmienie:

"Art. 4. 1. Do oceny skutków zdarzeń prawnych stosuje się przepisy obowiązujące w dniu, w którym zdarzenia te nastąpiły.

2. Jeżeli wykluczenie albo wykreślenie członka ze spółdzielni, które nastąpiło na podstawie przepisów dotychczasowych, nie stało się skuteczne przed dniem wejścia niniejszej ustawy w życie, stosuje się art. 24 § 9 ustawy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu nadanym przez niniejszą ustawę.

3. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze wszczęte przed dniem wejścia niniejszej ustawy w życie toczy się przepisów dotychczasowych.";

43)

w art. 5 w ust. 1 wyraz "rejestru" zastępuje się wyrazami "Krajowego Rejestru Sądowego".