Druk nr 908 B

30 marca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SKARBU PAŃSTWA I INFRASTRUKTURY

o uchwalonej przez Sejm w dniu 11 marca 2005 r.

ustawie o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw

Marszałek Senatu dnia 15 marca 2005 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 30 marca 2005 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Skarbu Państwa i Infrastruktury

(-) Jerzy Suchański


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 11 marca 2005 r. ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w tytule ustawy wyrazy "niektórych innych ustaw" zastępuje się wyrazami "ustawy - Prawo spółdzielcze";

2)

w art. 1 w pkt 2:

a) w lit. b:

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"ust. 5-62 otrzymują brzmienie:",

- po ust. 5 dodaje się ust. 6-62 w brzmieniu:

"6. Za opłaty, o których mowa w ust. 1-2, 4 i 5, solidarnie z członkami spółdzielni, właścicielami lokali niebędącymi członkami spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, odpowiadają stale zamieszkujące z nimi w lokalu osoby pełnoletnie, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu.

61. Odpowiedzialność osób, o których mowa w ust. 6, ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu.

62. Opłaty, o których mowa w ust. 1-2, 4 i 5, wnosi się co miesiąc z góry do 10 dnia miesiąca. Statut spółdzielni może określać inny termin wnoszenia opłat, nie wcześniejszy jednak niż ustawowy. Spółdzielnia jest obowiązana przedstawić kalkulację wysokości opłat na żądanie członka spółdzielni, właściciela lokalu niebędącego członkiem spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.",

b) skreśla się lit. c;

3)

w art. 1:

a) w pkt 2

- w lit. d, w ust. 63 wyrazy "ust. 1, 2, 4 i 5" zastępuje się wyrazami "ust. 1-2, 4 i 5",

- w lit. e w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 8 otrzymuje" zastępuje się wyrazami "ust. 7 i 8 otrzymują" oraz przed ust. 8 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. O zmianie wysokości opłat spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w ust. 1-2 i 4, co najmniej 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.",

b) w pkt 16, w art. 1710 wyrazy "ust. 1, 2, 4 i 5" zastępuje się wyrazami "ust. 1, 11 i 5",

c) w pkt 19, w art. 1714 w ust. 1 w pkt 4 wyrazy "ust. 1" zastępuje się wyrazami "ust. 1 i 11";

4)

w art. 1 w pkt 3 w lit. a, w ust. 3 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

"Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.";

5)

w art. 1:

a) w pkt 6 w lit. a, w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) wpłaty różnicy pomiędzy wartością rynkową lokalu a zwaloryzowaną wartością wniesionego wkładu mieszkaniowego; statut może przewidywać prawo członka spółdzielni do zmniejszenia tej różnicy o określoną część lub całość wartości pomocy uzyskanej przez spółdzielnię ze środków publicznych lub z innych środków, zwaloryzowanej proporcjonalnie do aktualnej wartości rynkowej lokalu; przepis art. 461 stosuje się odpowiednio.",

b) w pkt 7 w lit. a, pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) wpłaty różnicy pomiędzy wartością rynkową lokalu a zwaloryzowaną wartością wniesionego wkładu mieszkaniowego; statut może przewidywać prawo członka spółdzielni do zmniejszenia tej różnicy o określoną część lub całość wartości pomocy uzyskanej przez spółdzielnię ze środków publicznych lub z innych środków, zwaloryzowanej proporcjonalnie do aktualnej wartości rynkowej lokalu.";

6)

w art. 1 w pkt 25, w ust. 2 w zdaniu drugim wyrazy "z zastrzeżeniem" zastępuje się wyrazami "z wyjątkiem";

7)

w art. 1 w pkt 25, w ust. 3 po wyrazach "art. 241" dodaje się wyrazy "oraz art. 26";

8)

w art. 1:

a) w pkt 26, w art. 39 w ust. 1 skreśla się wyrazy "po uprzednim przyjęciu najemcy w poczet członków",

b) w pkt 30 w lit. b, w ust. 2 skreśla się wyrazy "i ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu",

c) w pkt 31 w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 2 otrzymuje" zastępuje się wyrazami "ust. 2 i 3 otrzymują" oraz po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Po śmierci najemcy, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności określonym w art. 39 i 48, jeżeli brak jest osób, które wstępują w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez najemcę.";

9)

w art. 1 w pkt 30 w lit. a w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 11 i 12" zastępuje się wyrazami "ust. 11-13" oraz po ust. 12 dodaje się ust. 13 w brzmieniu:

"13. Jeżeli spółdzielnia nabyła budynek nieodpłatnie, najemcy są zwolnieni od wpłaty wkładu mieszkaniowego.";

10)

w art. 1 w pkt 31, w ust. 2 skreśla się wyrazy ", nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem spółdzielni";

11)

skreśla się art. 2;

12)

w art. 3 w pkt 1, w art. 16a skreśla się § 4;

13)

w art. 3 w pkt 3, w art. 32 skreśla się § 6;

14)

w art. 3 w pkt 8, w § 1 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Nie można być jednocześnie członkiem rady i zarządu tej samej spółdzielni.";

15)

w art. 3 w pkt 11 w lit. a, w § 1a wyraz "spółdzielczy" zastępuje się wyrazem "rewizyjny";

16)

w art. 3 skreśla się pkt 12;

17)

w art. 3 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

"12a) w art. 257 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym tytule stosuje się odpowiednio przepisy części I, z wyjątkiem art. 24 § 3 i 5-8 , art. 32 i 33, a w odniesieniu do związków rewizyjnych także art. 67, 75-78 oraz przepisów ustawy dotyczących udziałów i wkładów. Przepisy art. 42 stosuje się odpowiednio również do uchwał rady związku.";";

18)

w art. 3 w pkt 13, w art. 267c w pkt 4 użyte dwukrotnie w różnym przypadku wyrazy "zebrania przedstawicieli" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "zebranie przedstawicieli".